Klage over, at Det Psykiatriske Patientklagenævn fastsatte dosering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 25. oktober 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 12. oktober 2007 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0873001

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 25. oktober 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 12. oktober 2007 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 28-årig mand, som første gang var indlagt på psykiatrisk afdeling som 20-årig. Siden 2003 har han, bortset fra to korterevarende perioder, konstant været indlagt på psykiatrisk afdeling, , hvor han behandles for skizofreni med svære symptomer i form af omfattende vrangforestillinger og svær selvforsømmelse.

Under indlæggelsen har ved flere lejligheder optrådt truende og udadreagerende, og han blev forsøgt behandlet med flere typer antipsykotisk medicin, herunder Risperdal depot, hvilket der var bedst effekt af. Han vægrede sig mod dosisøgning, men blev motiveret såvel herfor som for tillæg af tablet Risperdal.

Den 12. oktober 2007 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med injektion Risperdal depot 25 mg hver 14. dag med dosisjustering indenfor konventionel dosering.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 25. oktober 2007 beslutningen om tvangsmedicinering af , med maksimalt 25 mg i.m. hver 14. dag.


Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser afgørelsen af 25. oktober 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling, .


Begrundelse


Det fremgår af tvangsprotokollen af 12. oktober 2007, at der blev truffet beslutning om tvangsmedicinering med injektion Risperdal depot 25 mg hver anden uge med dosisjustering indenfor konventionel dosering.

Det fremgår af afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, at nævnet godkendte beslutningen om tvangsbehandling med injektion Risperdal depot maksimalt 25 mg hver 14. dag og således, at medicineringen justeres afhængig af effekt og bivirkninger inden for sædvanligt doseringsområde.

Det fremgår af en udtalelse fra psykiatrisk afdeling, , at den i afgørelsen anførte maksimale dosering var i strid med beslutningen om tvangsbehandling, hvor de anførte 25 mg hver 14. dag skulle opfattes som en indledningsvis dosering, og hvor man fra afdelingens side ønskede mulighed for frit at dosere indenfor konventionelt doseringsområde, det vil sige op til 50 mg hver 14. dag.

Det fremgår af en udtalelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, at nævnet som anført i afgørelse af 25. oktober 2007 godkendte behandling i den maksimale dosering 25 mg hver 14. dag, og at nævnet opfattede denne beslutning som i overensstemmelse med tilkendegivelser under nævnets møde, samt at yderligere øgning således forudsatte ny beslutning om tvangsbehandling og deraf følgende ny mulighed for klage.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser, ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 14. december 2006 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævns § 14, kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette. Ved klage over beslutning om tvangsbehandling kan nævnet godkende eller tilsidesætte beslutningen. Dette gælder også, hvis klagen angår det præparat eller den dosering, der er angivet i beslutningen. Det Psykiatriske Patientklagenævn kan således ikke anvise et andet præparat eller dosering.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at de psykiatriske patientklagenævn ved vurderingen af beslutninger om tvangsbehandling eksempelvis skal inddrage, om mindste middels princippet er iagttaget i relation til motivationstiden, valg af præparat ved beslutning om tvangsbehandling, behandlingens form, tvangsbehandlingens udstrækning, men også dosis.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at Det Psykiatriske Patientklagenævns godkendelse ikke er i overensstemmelse med den beslutning om tvangsmedicinering, der er anført i tvangsprotokollen, idet der en anvist en anden dosering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen til fornyet behandling.