Klage over beslutning om personlig skærmning

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 20. november 2007 vedrørende beslutning om personlig skærmning af fra den 26. oktober 2007 på Psykiatrisk Afdeling <*****>.

Sagsnummer:

0873110

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 20. november 2007 vedrørende beslutning om personlig skærmning af <****> fra den 26. oktober 2007 på Psykiatrisk Afdeling <*****>.

Hændelsesforløb


er en 23-årig kvinde, der siden 13 års alderen har været i kontakt med psykiatrien på grund af spiseforstyrrelse og svær personlighedsforstyrrelse. Hun har dels under tvang dels frivilligt gentagne gange været behandlet i psykiatrisk regi på grund af overhængende risiko for at dø af ekstrem afmagring med deraf følgende påvirkning af kroppens vitale funktioner. Senest blev der iværksat en retslig foranstaltning i form af en dom til ambulant behandling med mulighed for indlæggelse. Hun blev senest udskrevet fra Psykiatrisk Afdeling, den 1. august 2007 efter at have opnået et BMI på 15. Hun blev derefter fulgt ambulant, men allerede medio august begyndte hun igen at spise uhæmmet, hvorefter hun kastede op.

I slutningen af august 2007 blev indlagt frivilligt i åbent regi på psykiatrisk døgnafsnit øst, Psykiatrisk Afdeling <*****>. På afdelingen blev der forsøgt indgået en behandlingsalliance, men da der i løbet af to måneder ikke skete en ændring af hendes fysiske tilstand og da hun var påvirket af et livstruende lavt P-Kalium, blev hun den 24. oktober 2007 med hjemmel i sin behandlingsdom tvangsoverflyttet til en lukket afdeling på psykiatrisk døgnafsnit midt, Psykiatrisk Afdeling <*****>, for at sikre en akut livsreddende vægtstigning og normalisering af elektrolytbalancen.

Ved indlæggelsen var s vægt 36,2 kilo. Hun var urolig, forvirret og havde svært ved at holde aftaler. Hun var mager, afkræftet og bleg og uden sygdomsforståelse. Hun blev vurderet til at være helbredstruet på grund af det lave BMI.

Den 25. oktober 2007 blev der lagt en holdningsplan for s videre forløb, således der kunne ske en vægtøgning. Den 26. oktober 2007 modsatte hun sig imidlertid til dels planene, hvorfor hun blev skærmet i henhold til den holdningsplan, der var blevet lagt.

Klagen


klagede over beslutningen om personlig skærmning til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 20. november 2007 beslutningen om personlig skærmning af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 20. november 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om personlig skærmning af på Psykiatrisk Afdeling <*****>.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det fremgår af psykiatrilovens § 18c, at der ved personlig skærmning forstås foranstaltninger, hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten. Personlig skærmning, som patienten ikke samtykker til, må kun benyttes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient begår selvmord eller på anden vis udsætter sit eller andres helbred for betydelig skade eller forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller andre.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan videre oplyse, at udtrykket, ”umiddelbar nærhed” i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006 § 28, stk. 2 defineres som, at patienten til stadighed er under opsyn, herunder ved badning og toiletbesøg, og at der dermed er mulighed for hurtig indgriben fra personalets side.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at det fremgår af lovforslaget om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien L 140, at personlig skærmning som juridisk begreb ikke nødvendigvis har samme indhold, som når begrebet benyttes i andre sundhedsfaglige sammenhænge.

Det fremgår af journalen, at der den 25. oktober 2007 blev lagt en holdningsplan med henblik på vægtøgning på grund af s akutte og livstruende situation.

Den 26. oktober 2007 fremgår det af journalen, at profiterede af den lagte holdningsplan, som hun imidlertid modsatte sig, hvorfor denne blev fastholdt på vital indikation.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 26. oktober 2007, at s stue blev visiteret, hvorved der blev fundet vandflasker i hendes vasketøjskurv.

Det fremgår endvidere af sygeplejejournalen, at der ved visitation af s stue den 28. oktober 2007 blev fundet poser med slik samt tomme slikposer, ligesom der den 29. oktober 2007 blev fundet slik på stuen.

Den 31. oktober 2007 fremgår det af sygeplejejournalen, at det var blevet besluttet, at derefter skulle have en fast vagt, som ikke måtte gå fra hende.

Den 2. november 2007 fremgår det af sygeplejejournalen, at der blev fundet tyggegummi på stuen.

Overlæge har til sagen oplyst, at havde en fast vagt. Denne sad udenfor hendes dør med døren på klem, når hun opholdt sig på stuen. Han har endvidere oplyst, at man således respekterede, at havde et vist privatliv. Vagten sad imidlertid hos hende, når hun spiste. I forbindelse med bad og toilet sad vagten udenfor døren til badeværelset med denne på klem, men således at der hele tiden var øjenkontakt med .

Overlæge har endvidere oplyst, at vagten godt kunne være trukket lidt tilbage, når var ude i miljøet, og at det formentlig er i forbindelse med hendes tid ude, at hun har fået fat på det slik mv., der efterfølgende blev fundet på hendes stue.

På baggrund af ovenstående er det Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at der i forbindelse med den iværksatte holdningsplan var mulighed for, at opholdt sig bag en delvist lukket dør, og at hun derved havde et privatliv.

Det er herefter Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at der ikke i foreliggende tilfælde har været tale om personlig skærmning, som kan henføres under psykiatrilovens § 18c, som kræver, at der etableres et fast fodfølge af patienten.

Det fremgår af psykiatrilovens § 35, at Det Psykiatriske Patientklagenævn kan behandle klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af døre i afdelingen samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Afdeling, .

En klage over, at en patienten er tilknyttet en fast vagt og til tider er skærmet på stuen for at sikre at hun overholder en holdningsplan kan påklages til ledelsen på sygehuset, idet der er tale om anstaltsmæssige forhold.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder samlet set herefter, at skærmningen af ikke er omfattet af psykiatrilovens bestemmelser om personlig skærmning, og ændrer derfor den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 20. november 2007 vedrørende personlig skærmning.