Kritik for manglende skriftlig information til organdonor (nyre)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af informationen af forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 27. marts 2006 på karkirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0973722

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af informationen af <****> forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 7. marts 2006 på karkirurgisk afdeling <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. marts 2006 på karkirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


ønskede at donere sin ene nyre til en svigerinde. I perioden fra januar til marts 2006 gennemgik hun i den anledning en række kliniske og parakliniske undersøgelser på , og den 7. marts 2006 foretog overlæge den planlagte højresidige nefrektomi (kirurgisk fjernelse af højre nyre).

Efterforløbet var principielt ukompliceret, og blev udskrevet til hjemmet den 11. marts 2006.

Den 21. marts 2006 kontaktede , ambulatorium, fordi hun syntes, at hendes operationsar hævede i løbet af dagen. Hun havde ingen smerter og var i øvrigt velbefindende.

Den 27. marts 2006 konsulterede overlæge , der fik oplyst, at hun i den senere tid forud for konsultationen havde haft tendens til hævelse svarende til operationsarret, og når hævelsen var mest udtalt, kunne hun føle en brændende fornemmelse i området. Overlæge aftalte med hende, at såfremt tilstanden ikke var bedret inden for 6 til 8 uger, skulle hun på ny kontakte .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog korrekt information vedrørende bivirkningerne af operationen den 7. marts 2006.

Det er herved anført, at ikke blev informeret omkring senfølgerne af operationen.

2. At ikke modtog korrekt behandling den 27. marts 2006.

Det er herved anført, at hospitalet ikke reagerede på s henvendelse vedrørende hævelse og smerter omkring operationsarret. Det er videre anført, at hun desuden orienterede hospitalet om, at hun havde mistanke om et brok i siden, men at hospitalet afviste dette overfor hende.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen til forud for operationen den 7. marts 2006.

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006.

Ledende overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. marts 2006, at s nyre blev udtaget gennem et højresidigt flankesnit.

Nævnet kan oplyse, at det er en hyppig og velkendt komplikation til denne operative adgang, at patienten udvikler såvel muskelrelaksation (slap bugvægsmuskulatur) med deraf følgende udbuling som et egentligt brok (defekt i bugvæggen med udposning af bughinden og eventuelt tarme). Dette medfører ofte betydelige gener, hvorfor der både ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information forud for operation og i henhold til almindelig anerkendt klinisk praksis altid bør informeres herom.

Nævnet kan desuden oplyse, at informationen ved operation af en rask person (donor), hvor der ikke er en for personen helbredsmæssig indikation, må anses for at være yderligere vigtig.

Ifølge overlæge s udtalelse af 6. december 2007 havde han informeret om ovennævnte forhold.

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, hvad informationen bestod af, og det fremgik ikke af det udleverede skriftlige informationsmateriale til donor, hvilke kirurgiske komplikationer der kunne forekomme. Det omtales kun i generelle vendinger, at der er givet information.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at journalføringen af de mundtlige informationer var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er hertil nævnets vurdering, at det er operatørens ansvar, at der er tilstrækkeligt journalført vedrørende informationen. Operatøren var ifølge journalen overlæge .

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af informationen til forud for operationen den 7. marts 2006.

Nævnet finder desuden på denne baggrund, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006.

Det er desuden nævnets vurdering, at indholdet af det skriftlige informationsmateriale angående kirurgiske komplikationer ved donornyreoperationer ikke var tilstrækkeligt, idet det er af meget generel karakter og ikke tilstrækkeligt i forhold til, hvilke risici en rask person (donor) kan påføres ved udtagelsen af nyren. Det udleverede skriftlige informationsmateriale beskæftiger sig stort set kun med den transplanteredes eventuelle komplikationer og problemer og ikke donors.

Det er hertil nævnets vurdering, at det er den ledende overlæge på den afdeling, som opererede , som har ansvaret for, at det skriftlige informationsmateriale er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at ledende overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 7. marts 2006


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. marts 2006 på karkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at kontaktede , den 21. marts 2006 på grund af hævelse omkring arret efter operationen den 7. marts 2006.

Ifølge journalen den 27. marts 2006 blev hun undersøgt ambulant af overlæge , som undersøgte hende for såvel egentligt brok som for muskelrelaksation.

Det er nævnets vurdering, at dette var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved tilfælde med hævelse eller udbuling omkring et operationsar på bugvæggen.

Ifølge journalen vurderede overlæge ikke ud fra sin undersøgelse, at der forelå hverken brok eller relaksation. Han anbefalede at kontakte igen, hvis tilstanden ikke var blevet bedre efter 6-8 uger.

Det er nævnets vurdering, at dette var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet vurderingen af et ar få uger efter en operation altid vil være vanskelig og behæftet med usikkerhed på grund af fortsat væskeansamling i vævet (ødem), og idet helingsprocessen i de involverede væv langt fra er afsluttet.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. marts 2006 på karkirurgisk afdeling, .