Klage over mangelfuld behandling og pleje af alderssvækket patient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling af i perioden fra den 10. til den 24. juli 2006 på geriatrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans behandling af i perioden fra den 26. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0974213

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Alderdomssygdomme (geriatri)

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 10. til den 24. juli 2006 på geriatrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af <****> i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af <****>, meddeles dette til orientering til oversygeplejerske <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 26. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var 79 år, da hun i begyndelsen af juli 2006 faldt på en trappe. Hendes praktiserende læge fandt få dage efter, at der var grund til at indlægge hende på geriatrisk afdeling, .

havde følger efter tidligere kredsløbspåvirkninger i hjernen, og hun var tillige præget af åreforkalkning i benene. Hun havde ind imellem hjertekrampe og var afkræftet og deprimeret, samt spiste og drak sparsomt.

blev indlagt på geriatrisk afdeling, den 10. juli 2006. Hun virkede ved modtagelsen akut medtaget og havde tegn på væskemangel. Hun fik ordineret sin medicin mod depression samt øvrig medicin, og der blev opstartet væsketerapi. Hun havde under indlæggelsen brug for hjælp til de daglige aktiviteter og fik hjælp til personlig pleje samt påklædning.

Den 19. juli 2006 blev det observeret, at havde lidt besværet vejrtrækning. Dagen efter blev der konstateret svære belægninger på tungen, og at hun var generet af sejt slim i munden. spiste og drak kun sparsomt, selvom hun blev opfordret hertil. Den 24. juli 2006 fik hun igen anlagt drop med henblik på at få tilført væske.

blev senere den 24. juli 2006 udskrevet til hjemmet. Hun skulle senere indkaldes til vurdering af sin psykiske tilstand i geriatrisk dagafsnit, og hun blev udskrevet med en genoptræningsplan. Efter udskrivelsen havde hun fortsat synkeproblemer og blev af sin egen læge sat i behandling mod svamp i mundhulen.

Da ikke tog føde eller væske til sig, blev hun den 25. juli 2006 genindlagt på akut modtageafdeling, . Den 26. juli 2006 blev hun overflyttet til geriatrisk afdeling.

Røntgenundersøgelse den 26. juli 2006 viste sammenfald af den nederste lungelap på venstre side. var ind imellem kortåndet og hostede en del slim op. Hun fik iltbehandling samt luftvejsudvidende stoffer. Da den 2. august 2006 hostede en del og havde nedsat iltmætning blev der bestilt røntgenundersøgelse af lungerne. Hun blev samtidigt sat i behandling med antibiotika.

Røntgenundersøgelse den 3. august 2006 viste tiltagende væskeansamling på venstre side, og en uspecificeret fortætning i lungen kunne ikke udelukkes. Hun fik samme dag foretaget kikkertundersøgelse af mavesækken, som intet unormalt viste. I de følgende dage fortsatte med at have vejrtrækningsbesvær. Hun blev den 8. august 2006 henvist til ultralydsvejledt udtømning af væske fra lungehindehulen. Samme dag måtte man igen overgå til insulinbehandling af hendes sukkersyge. Der blev endvidere anlagt sonde med henblik på kunstig ernæring.

Den 11. august 2006 blev der anlagt kateter i s venstre lungehule, og der blev udtømt væske. Samme dag blev der bestilt tilsyn ved læge fra nyreafdelingen. Tilsynet skulle afholdes den følgende dag.

Den 12. august 2006 blev s tilstand akut kritisk, og hun døde kl. 12.30.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling på geriatrisk afdeling på i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006.

Det er anført, at lægerne ikke foretog en relevant behandling af s synkebesvær, idet de ikke undersøgte hendes hals. Videre er det anført, at under indlæggelsen udviklede lungebetændelse og fik vand i lungerne. Endvidere er det anført, at lægerne ikke behandlede hendes depression.

2. At blev udskrevet til eget hjem den 24. juli 2006, til trods for at hun var meget dårlig og ikke kunne klare sig i eget hjem.

Det er anført, at blev indlagt akut af egen læge dagen efter, at hun var blevet udskrevet.

3. At ikke modtog en tilstrækkelig pleje på geriatrisk afdeling på i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006.

Det er anført, at ikke blev tilstrækkelig mobiliseret, og at plejepersonalet ikke var tilstrækkelig opmærksomt på, at hun havde problemer med at spise og drikke, at hun tabte sig og at hendes almene tilstand blev forværret. Videre er det anført, at plejepersonalet ikke opdagede, at havde fået en svampeinfektion i mund og hals.

Nævnets afgørelse af 1.-3. klagepunkt


Ledende overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 10. til den 24. juli 2006 på geriatrisk afdeling, .

De sygeplejersker, der var involveret i plejen af i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, , har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .

Afdelingslæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 26. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen af den 10. juli 2006, at blev indlagt akut via vagtlæge på grund af tiltagende dårlig almen tilstand. Hun var utilpas, havde kvalme og var faldet. Det fremgår blandt andet, at hun havde hjerteproblemer og havde haft en blodprop nogle år forinden. Den undersøgende reservelæge gennemgik s sygehistorie samt foretog en objektiv undersøgelsen, hvor han blandt andet fandt, at hun havde let hvidlige belægninger bagtil langs tandkødsranden (gingivalt) og op mod ganen. Der blev endvidere foretaget lytteundersøgelse af hjerte og lunger. Reservelægen konkluderede, at var dehydreret, at der var mistanke om forhøjet blodtryk, når hun rejste sig op, samt at der var aftagende gangfunktion, og han ordinerede blandt andet standardblodprøver, EKG, undersøgelse af det autonome nervesystem, hvilket foregår ved at måle blodtrykket, når patienten på et leje vippes fra liggende til stående stilling (orthostatisk blodtryksmåling) samt vurdering ved fysioterapeut.

Det fremgår af plejejournalen af den 10. juli 2006, at kl. 23.00 fik opsat et drop, som fungerede med 1000 ml saltvand.

Det fremgår af journalen af den 11. juli 2006, at ledende overlæge A gennemgik s sygehistorie, og ved lytteundersøgelse af lungerne fandt overlægen, at der var afsvækket respiration på venstre side.

Det fremgår af plejejournalen af den 11. juli 2006, at var meget træt og lå inaktiv i sengen. Hun havde drukket sparsomt, og der var suppleret med saltvand i drop. Hun var endvidere meget trist, og de pårørende var meget bekymrede.

Det fremgår af journalen af den 12. juli 2006, at ledende overlæge A konstaterede, at s blodtryk var normalt, og at hun var gangusikker, hvorfor der skulle gennemføres vurdering ved fysioterapeut samt hendes behov for hjælp i hjemmet. Det fremgår af journalen senere samme dag, at ledende overlæge A havde en samtale med samt hendes datter og søn, som var bekymrede for udskrivelsen og hjælpeforanstaltningerne. Overlægen forklarede, at man ikke havde fundet væsentlig behandlingskrævende medicinsk sygdom, og at gangfunktionen ville blive vurderet ved fysioterapeut, men at man forventede en kortvarig indlæggelse. Det fremgår af journalen igen senere samme dag, at ledende overlæge A havde endnu en samtale med datter og søn. Det fremgår, at datteren oplevede, at moderens psykiske tilstand var meget svingende, og de pårørende oplyste, at behandlingen med et lithiumpræparat (Litarex til forebyggelse af mani og depressioner) havde stået på i mange år. Ledende overlæge A noterede, at afdelingen fra hjemmeplejen havde fået oplyst, at s humør kunne være svingende. De pårørende blev oplyst om, at man fra afdelingens side ikke på dette tidspunkt fandt indikation for psykiatrisk tilsyn. Overlægen gjorde samtidigt opmærksom på, at der meget vel kunne være en psykisk problemstilling, som eventuelt krævede yderligere udredning, men at dette måtte foregå i et eventuelt ambulant forløb. Prioriteten var en vurdering af gangfunktionen samt afklaring på de hjemlige støtteforanstaltninger med henblik på snarlig udskrivelse.

Det fremgår af journalen af den 13. juli 2006, at overlæge A noterede, at hjemmeplejen havde meddelt, at var kendt og visiteret, og at hendes situation skulle drøftes på tværfaglig konference samme dag. Endvidere skulle hun ses på geriatrisk afdeling med henblik på vurdering af eventuel behandlingskrævende depression.

Det fremgår af journalen af den 14. juli 2006, at overlæge A noterede, at det var blevet oplyst, at ikke havde taget lithium de sidste 14 dage, hvilket forklarede det lave S-lithium niveau. Behandlingen med lithium skulle genoptages, og S-lithium skulle kontrolleres efter seks dage.

Det fremgår af plejejournalen af den 14. juli 2006, at var blevet tilbudt bad, og at hun var i bedre humør.

Det fremgår af plejejournalen af den 16. juli 2006, at havde spist og drukket sparsomt, samt at hun havde ønsket at holde sengen hele dagen, men at hun var blevet kraftigt opfordret til at stå op.

Det fremgår af plejejournalen af den 17. juli 2006, at denne dag havde spist og drukket pænt, men at hun dog skulle opfordres til dette.

Det fremgår af journalen af den 18. juli 2006, at havde haft besøg af en ergoterapeut i hjemmet med henblik på vurdering af funktionsniveau, boligforhold og hjælpeforanstaltninger.

Det fremgår af journalen af den 19. juli 2006, at S-lithium nu var i terapeutisk niveau, og at der ved hjemmebesøget var fundet behov for en række hjælpemidler. Der var aftalt genoptræningsplan, og overlæge A noterede, at der som tidligere anført skulle ske opfølgning på eventuel behandlingskrævende depression.

Det fremgår af plejejournalen af den 20. juli 2006, at havde svære belægninger på tungen, og at hun var generet af sejt slim i munden. Dette skulle man være opmærksom på ved stuegang.

Det fremgår af journalen af den 20. juli 2006, at en reservelæge noterede, at der den foregående dag var blevet observeret lidt besværet vejrtrækning, hvorfor reservelægen foretog en objektiv undersøgelse og ordinerede bronkieudvidende medicin (Duovent) samt kontrol af væsketal. Endvidere havde været for træt til at træne, men hun havde dog været ude og gå en kort tur.

Det fremgår af journalen af den 20. juli 2006, at overlæge A fandt, at kunne modtages i hjemmet den 24. juli 2006. Han gennemgik kort hendes sygehistorie og noterede den medicin, som hun fortsat skulle have.

Det fremgår af plejejournalen af den 22. juli 2006, at ikke orkede at komme op, og at hun spiste og drak sparsomt på trods af, at hun blev opfordret hertil.

Det fremgår af plejejournalen af den 23. juli 2006, at havde siddet oppe og spist morgenmad, som bestod af 100 ml øllebrød og et glas saft. Endvidere fremgår det, at datteren havde ringet og gerne ville have, at man var opmærksomme på, at næsten ikke kunne snakke og havde svært ved at synke.

Det fremgår af plejejournalen af den 24. juli 2006, at havde drukket 300 ml, og at der var blevet anlagt adgang med plastikkanyle til blodåre (venflon) og ophængt 1 liter væske.

Det fremgår af journalen af den 24. juli 2006, at om morgenen havde observeret lidt frisk blod i afføringen, og at hun af personalet blev beskrevet som stakåndet, men ikke følte sig dyspnøisk. Hun havde ingen brystsmerter eller trykken for brystet. Reservelægen foretog en klinisk undersøgelse og ordinerede akut undersøgelse af s blodprocent, og såfremt denne var normal, kunne hun udskrives. Videre fremgår det, at hun skulle henvises til en ambulant undersøgelse af den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi), og såfremt hun blev udskrevet, skulle hendes blodprocent kontrolleres en uge senere hos egen læge. Videre fremgår det af journalen, at s blodprocent var normal, og at hun vejrtrækningsmæssigt var upåvirket. Hun blev udskrevet som planlagt, og hjemmeplejen skulle informeres om at observere med henblik på yderligere blødning fra endetarmen. Inden udskrivelsen var der endnu en blødning, og blev informeret om at henvende sig igen, hvis blødningen blev forværret eller der var anden forværring.

Det er nævnets opfattelse, at ledende overlæge A havde det overordnede ansvar for den lægelige behandling under indlæggelsen i perioden fra den 10. til den 24. juli 2006, og det er nævnets opfattelse, at han således skulle have sikret sig, at s synkebesvær var blevet nærmere undersøgt inden udskrivelsen. Nævnet har lagt til grund, at det ikke i journalen er dokumenteret, om der foregik nogle lægelige overvejelser eller blev handlet vedrørende de hvidlige belægninger i svælget beskrevet i indlæggelsesjournalen, de pårørendes påpegning af problemer med at synke, tale og spise, notatet i plejejournalen om belægninger eller det næsten daglige behov for tilskud af væske ind i en blodåre senest på udskrivelsesdagen.

Nævnet har lagt til grund, at ikke ville kunne få tilført væske direkte i en blodåre i hjemmet efter udskrivelsen.

Nævnet har videre lagt til grund, at der således ikke blev foretaget yderligere inspektion af svælget ved læge, ordineret vægtkontrol eller målt blodsukker hos , som havde spise- og synkeproblemer og primært var indlagt med funktionstab. Der blev ikke taget stilling til eventuel behandling for svampeinfektion eller afklaring af, om der kunne være en underliggende årsag til svampeinfektionen (eksempelvis diabetes, som øger risikoen for svampeinfektion).

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at ledende overlæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 10. til den 24. juli 2006.

Nævnet finder dog ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling af for så vidt angår hendes depression. Nævnet har lagt til grund, at ledende overlæge A indhentede oplysninger om s tidligere lithiumbehandling, og at han relevant genoptog behandlingen. Nævnet har endvidere lagt til grund, at indholdet i blodet af lithium blev kontrolleret og var i korrekt niveau ved udskrivelsen. Endvidere blev der lagt en plan for ambulant opfølgning.

Endvidere finder nævnet ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge A i forbindelse med selve udskrivelsen den 24. juli 2006, idet nævnet har lagt vægt på, at udskrivelsen var planlagt over lang tid, og der blev gennemført terapeutisk vurdering i afdelingen og foretaget hjemmebesøg før udskrivelsen med deltagelse af visitationsteamet fra primærkommunen. Nævnet har videre lagt vægt på, at der blev iværksat hjælp mange gange i døgnet svarende til s behov, og der blev opsat nødkald. Endvidere var hendes bolig ældrevenlig.

Det fremgår af plejejournalen af den 26. juli 2006, at ankom sengeliggende til afdelingen, og at hun var træt og bleg, hostede en del, og at der stod sekret i brystet. Endvidere var hun noget dehydreret og social- og sundhedsassistenten vurderede, at virkede noget mager. Det blev noteret, at hun fik flydende kost.

Det fremgår af journalen af den 26. juli 2006, at efter udskrivelsen to dage forinden ikke havde kunnet indtage føde eller væske på grund af synkeproblemer, hvilket de pårørende ifølge datteren havde gjort opmærksom på allerede under den sidste indlæggelse. Efter udskrivelsen var af egen læge blevet sat i behandling med Diflucan på grund af svamp i mundhulen. Det fremgår, at reservelægen foretog en klinisk undersøgelse og konkluderede, at skulle mobiliseres yderligere ved fysioterapeut, og at svampeinfektionen i munden skulle behandles med Mycystatin. Endvidere skulle der foretages kostregistrering og gives 1 liter væske i drop. Det fremgår af journalen senere samme dag, at en sygehuslæge ordinerede fortsat indgift af væske samt kontrol af væskeindtag.

Det fremgår af plejejournalen af den 26. juli 2006, at fik konstateret et højt blodsukker.

Det fremgår af journalen af den 27. juli 2006, at angav klar bedring i forhold til at spise og drikke, og at der intet synkebesvær var.

Det fremgår af plejejournalen af den 29. juli 2006, at s iltmætning i blodet var lidt lav, og at hun hostede store mængder slim op. Hun blev opfordret til at bruge en såkaldt PEP-fløjte.

Det fremgår af plejejournalen af den 30. juli 2006, at følte sig meget træt og helst ville ligge i sengen, men at hun dog havde været oppe til alle måltider. Videre fremgår det, at hun spiste og drak sparsomt.

Det fremgår af journalen af den 31. juli 2006, at blev set af afdelingslæge B, som blandt andet ordinerede behandling af sukkersygen med tabletter i stedet for indsprøjtninger samt væske i drop. Senere noterede afdelingslægen, at ikke var motiveret, men at der var træningspotentiale. Det fremgår af plejejournalen, at hun var småtspisende, og at hun skulle fortsætte med at få væske i drop.

Det fremgår af journalen af den 1. august 2006, at blev set af afdelingslæge B, som gennemgik svar på blodprøver og ordinerede kalium, sukkervand samt nye blodprøver. Det fremgår af plejejournalen, at datteren ringede og berettede, at s ben var hævede og at hun havde en anstrengt vejrtrækning. Sygeplejersken fandt, at iltmætningen var 98 % uden ilt, at hun kunne vækkes let, og at der kun var let anstrengt vejrtrækning. Sygeplejersken fandt diskrete væskeansamlinger men ikke, at var hverken akut eller subakut medtaget. Den lægelige forvagt blev dog informeret. Senere på dagen blev det noteret, at var meget plaget af sekret i svælget, at hun hostede en del, samt at hun var meget småtspisende, og at drop fungerede med sukkervand. Det fremgår af journalen, at en reservelæge på foranledning af sygeplejerskens henvendelse tilså , og at lægen ikke fandt mistanke om væskeansamling i lungerne.

Det fremgår af journalen af den 2. august 2006, at afdelingslæge B tilså , og at afdelingslægen konkluderede, at hun vejrtrækningsmæssigt var påvirket, og at hun kunne have lungebetændelse. Afdelingslægen ordinerede derfor røntgenundersøgelse af brystkassen. Det fremgår videre af journalen, at afdelingslæge B om eftermiddagen havde en samtale med s søn, og at afdelingslægen fortalte, at årsagen til at fremtrådte livstræt, kunne skyldes de mange sygdomme, men også den bagvedliggende depression, og det kunne komme på tale med psykiatrisk tilsyn. Endvidere fremgår det, at der blev opstartet behandling mod lungebetændelse (Cefuroxim). Det fremgår af plejejournalen, at spiste meget sparsomt.

Det fremgår af journalen af den 3. august 2006, at røntgenundersøgelsen viste tiltagende væske på venstre side og ingen infiltrater på højre side.

Det fremgår af journalen af den 4. august 2006, at blev set af afdelingslæge B, som fandt, at muligvis havde kroniske lungeproblemer (KOL) efter et mangeårigt tobaksforbrug.

Det fremgår af journalen af den 5. august 2006, at afdelingslæge B havde en samtale med s børn, og at overlægen oplyste, at havde nogle svære kroniske sygdomme, at hun sandsynligvis havde rygerlunger, men at man kunne behandle lungebetændelsen og det vand, der var på lungerne. Såfremt kom sig over dette, ville der være en vis chance for genoptræning. Det fremgår af plejejournalen, at selv havde spist denne dag, men at man skulle overveje ernæring via sonde.

Det fremgår af journalen i perioden fra den 6. til den 12. august 2006, at fik det tiltagende dårligt, at hun fik tilført væske og fik anlagt ernæringssonde, men at hun var svag og afkræftet. Røntgenundersøgelse foretaget den 11. august 2006 viste megen væske i venstre lunge, og dette blev udtømt. Den 12. august 2006 blev s tilstand forværret, og hun afgik ved døden kl. 12.30.

Det fremgår af journalen, at under begge indlæggelsesforløb fik behandling ved en fysioterapeut.

Det er nævnets opfattelse, at afdelingslæge B iværksatte relevant antibiotikabehandling for lungebetændelsen. Lungebetændelsen opstod i forbindelse med s øvrige svækkelse. Væsken på lungerne opstod sekundært til lungebetændelsen. Der blev efter nævnets opfattelse ordineret og udført relevante røntgenundersøgelser af lunger og drænanlæggelse til udtømning af væske fra lungerne.

Nævnet kan oplyse, at væsken i benene skyldtes det lave æggehvideindhold i blodet, som allerede ved første indlæggelse var under normalområdet. Det er nævnets opfattelse, at der blev begyndt relevant sondeernæring under indlæggelsen i perioden fra den 27. juli til den 12. august 2006.

Nævnet har lagt vægt på, at var i relevant blodtryksreducerende og vanddrivende hjertemedicinsk behandling. Der blev efter nævnets opfattelse gennemført relevant blodtrykstest og relevante overvejelser vedrørende fortsat behandling, idet ikke kunne tåle øgning i behandlingen.

Det er således nævnets opfattelse, at afdelingslæge B handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 26. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, .

For så vidt angår plejen af på geriatrisk afdeling, , har nævnet noteret sig, at det fremgår af journalen, at der i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006 har været mindst 20 forskellige sundhedspersoner involveret i plejen af .

For så vidt angår mobilisering af har nævnet lagt vægt på, at det af plejejournalen fremgår, at var afkræftet og tillige livstræt.

Ifølge oversygeplejerske s udtalelse til sagen fremtrådte initiativløs, og plejepersonalet oplevede, at blev vred, hvis hun mod sin vilje, blev forsøgt mobiliseret. Ifølge oversygeplejerske fik daglig fysioterapeutisk træning. Dette fremgår endvidere af journalen.

Nævnet har lagt vægt på, at det af plejejournalen fremgår, at blev forsøgt mobiliseret i relation til personlig hygiejne og toiletbesøg. Det fremgår tillige, at personalet ved flere lejligheder overfor betonede vigtigheden af mobilisering.

På baggrund af journaloplysningerne er det nævnets vurdering, at svækkedes og sløjede af. Således er det nævnets vurdering, at især under den anden indlæggelse var vanskelig at motivere til at komme ud af sengen, og sammenfattende er det nævnets vurdering, at personalet relevant forsøgte at mobilisere .

Nævnet finder således ikke grundlag for at kritisere den behandling, som modtog af sygeplejerskerne på geriatrisk afdeling, i relation til mobilisering.

For så vidt angår s ernæringstilstand, har nævnet lagt til grund, at ernæringstilstanden ved indlæggelsen den 10. juli 2006 blev karakteriseret som ”middel”.

Nævnet har bemærket, at der ikke findes nogen angivelse af s vægt fra indlæggelsen, ligesom hendes BMI (Body Mass Index, et mål der angiver forholdet mellem højde og vægt og bruges til at vurdere en persons ernæringsmæssige tilstand) ikke var beregnet.

Nævnet har bemærket, at plejepersonalet regelmæssigt dokumenterede i den fælles journal, at havde vanskeligheder med at spise og drikke, og den 27. juli 2006 var hendes vægt og højde henholdsvis 40,1 kg og 164 cm, hvilket betyder en BMI på 14,9.

Nævnet kan oplyse, at en person almindeligvis anses for at være undervægtig, hvis BMI-tallet er under 18,5.

Nævnet har lagt til grund, at der i hele perioden blev suppleret med tynde væsker givet via et kateter anlagt i en blodåre, men der blev i perioden ikke foretaget nogen systematisk kostregistrering, ligesom det heller ikke fremgår, at fik særlig ernæringsberiget kost. Nævnet har lagt til grund, at først den 8. august 2006 fik anlagt en ernæringssonde med henblik på ernæringstilskud.

Det er nævnets opfattelse, at håndteringen af s ernæringsmæssige problemer var usystematisk og utilstrækkelig. Det er efter nævnets opfattelse under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at s ernæringsmæssige tilstand først blev monitoreret i forbindelse med den anden indlæggelse den 27. juli 2006. Nævnet har endvidere lagt til grund, at der gik næsten to uger, før , som var svært underernæret, fik anlagt en ernæringssonde.

Ifølge oversygeplejerske s udtalelse til sagen, havde behov for støtte i spisesituationen, og hun blev under indlæggelsen opfordret til at spise.

Det er nævnets opfattelse, at støtte i spisesituationen samt opfordring til at spise var utilstrækkelige tiltag i den aktuelle situation. Dels var det, uden en kostregistrering, ikke muligt at konstatere, hvor meget rent faktisk indtog, dels var s ernæringstilstand så dårlig, at et egentligt ernæringstilskud var nødvendigt.

Sammenfattende er det derfor nævnet opfattelse, at de observationer og pleje, som sygeplejerskerne på geriatrisk afdeling, foretog i relation til s ernæringsmæssige tilstand, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

For så vidt angår s svampeinfektion i munden, har nævnet lagt vægt på, at det af indlæggelsesjournalen fra den 10. juli 2006 fremgår, at havde hvide belægninger på tungen. var som omtalt småtspisende og drak sparsomt. Nævnet har videre lagt vægt på, at det af plejejournalen af den 20. juli 2006 fremgår, at havde svære belægninger på tungen og var generet af sejt slim. Problemet skulle ifølge notatet tages op til stuegang.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at småtspisende ældre er i risiko for at udvikle svamp i mundhulen på grund af mundtørhed som følge af nedsat spytproduktion. En del lægemidler kan tillige medføre mundtørhed og risiko for udvikling af svamp, heriblandt litium, som var i behandling med på grund af sin depression. Nævnet har lagt til grund, at svampeinfektionen blev konstateret af plejepersonalet, men oplysningen foranledigede ikke, at problemet blev forelagt afdelingens læger med henblik på behandling. Ydermere gjorde s pårørende opmærksom på hendes synkeproblemer, men heller ikke dette blev der reageret på.

Sammenfattende er det således nævnets opfattelse, at plejepersonalets observationer og handlinger i relation til s formodede svampeinfektion i munden var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at de sygeplejersker, der var involveret i plejen af i perioden fra den 10. juli til den 12. august 2006 på geriatrisk afdeling, , har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .