Klage over tvangsbehandling med Risperdal, hjemvist fordi det lokale nævn har ændret dosering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 25. juni 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 13. juni 2008 på .Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 21. august 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 6. august 2008 på .

Sagsnummer:

0974404

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 25. juni 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 13. juni 2008 på <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 21. august 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 6. august 2008 på <****>.

Hændelsesforløb


er en 48-årig mand, der er kendt i psykiatrisk regi med diagnosen skizofreni samt mistanke om hjerneskade som følge af under/fejlernæring, formentlig som følge af psykotisk betinget spisevægring. Han blev senest udskrevet den 4. juni 2008 efter 3 måneders indlæggelse betinget af svær psykotisk lidelse og underernæring efter længere tids medicinsvigt.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 7. juni 2008 på farlighedskriteriet, idet han i de 3 dage siden udskrivelsen ikke havde taget medicin, var truende, svært psykotisk, motorisk urolig og havde bizar adfærd.

blev fra indlæggelsen forsøgt motiveret for antipsykotisk behandling med Risperdal 2 mg to gange dagligt.

Den 13. juni 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperdal 2 mg to gange dagligt stigende til 4 mg to gange dagligt og alternativt injektion Zyprexa 10 mg to gange dagligt.

blev herefter tvangsbehandlet med Risperdal frem til den 9. juli 2008, hvor beslutningen om tvangsbehandling blev ophævet, da han tilkendegav at ville tage medicinen frivilligt. Den 15. juli 2008 blev det besluttet at øge doseringen af Risperdal til 8 mg dagligt, og der blev lagt planer for udskrivelse.

Den 1. august 2008 ophørte imidlertid med behandlingen og fra samme tidspunkt drak og spiste han meget sparsomt. Han blev forsøgt motiveret for at genoptage den medicinske behandling men afviste dette, og da han den 6. august 2008 havde påvirkede blodprøver som følge af den psykotisk motiverede drikke- og spisevægring blev der på ny truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperdal 4 mg to gange dagligt, alternativt injektion Zyprexa 10 mg to gange dagligt.

Klagen


klagede over beslutningerne om tvangsbehandling til Det Psykiatriske Patientklagenævn . Klagerne blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse
Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte ved afgørelser af henholdsvis den 25. juni og den 21. august 2008 beslutningerne om tvangsmedicinering af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af den 25. juni 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af .

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser afgørelsen af den 21. august 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af .

Begrundelse vedrørende afgørelsen af 25. juni 2008 :
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at han befandt sig i en psykotisk tilstand.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at løbende gennem 7 dage blev forsøgt motiveret for frivillig behandling, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at han tidligere havde modtaget behandling med Risperdal med god effekt på tilstanden.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der primært blev besluttet tvangsbehandling med tablet og subsidiært med injektion.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Risperdal og Zyprexa er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler ligesom de besluttede doseringer er almindelige.

Nævnet skal dog bemærke, at producenten af Zyprexa har udsendt en advarsel om, at længere tids injektionsbehandling med Zyprexa er mistænkt for at medføre dødsfald, hvorfor injektionsbehandling kun er beregnet til kortvarig behandling. Videre kan nævnet oplyse, at det fremgår af Lægemiddelkataloget, at der efter tre dage med injektionsbehandling bør skiftes til oral behandling.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 25. juni 2008.

Begrundelse vedrørende afgørelsen af 21. august 2008 :
Det fremgår af journalen den 6. august 2008, at der blev truffet beslutning om, at skulle tvangsbehandles med 4 mg Risperdal to gange dagligt, alternativt injektion Zyprexa 10 mg dagligt.

Det samme fremgår af tvangsprotokollen af samme dato.

Det fremgår imidlertid af afgørelsen af 21. august 2008, at Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte beslutningen om, at skulle tvangsbehandles med Risperdal 2 mg to gange dagligt stigende til 4 mg to gange dagligt og alternativt injektion Zyprexa 10 mg to gange dagligt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser, ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 14. december 2006 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævns § 14, kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette. Ved klage over beslutning om tvangsbehandling kan nævnet godkende eller tilsidesætte beslutningen. Dette gælder også, hvis klagen angår det præparat eller den dosering, der er angivet i beslutningen. Det Psykiatriske Patientklagenævn kan således ikke anvise et andet præparat eller en anden dosering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal videre bemærke, at Det Psykiatriske Patientklagenævns godkendelse ikke er i overensstemmelse med den beslutning om tvangsmedicinering, der er anført i tvangsprotokollen, idet der en anvist en anden dosering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser på denne baggrund afgørelsen, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 21. august 2008 til fornyet behandling med henblik på, at beslutningen af 6. august 2008 godkendes eller tilsidesættes.