Klage over at arbejdskladde, som var irrelevant for sagen, blev medsendt til Arbejdsskadestyrelsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge har videregivet oplysninger til Arbejdsskadestyrelsen om den 27. maj 2008, jf. sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 2, nr. 1.

Sagsnummer:

0975313

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke, Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> har videregivet oplysninger til Arbejdsskadestyrelsen om <****> den 27. maj 2008, jf. sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 2, nr. 1.

Hændelsesforløb


I et brev af 15. maj 2008 til læge oplyste Arbejdsskadestyrelsen, at man fra havde modtaget anmeldelse om en arbejdsskade opstået den 11. august 2001 i håndled og tommelfinger. Arbejdsskadestyrelsen bad videre læge om inden den 30. maj 2008 at sende styrelsen en kopi af sit fulde journalmateriale eller tilsvarende oplysninger til brug for styrelsens behandling af sagen. Journalmaterialet skulle så vidt muligt beskrive, hvad havde fået oplyst om årsagen til sin sygdom og dens forløb før behandlingen. Tillige ønskede Arbejdsskadestyrelsen oplyst, hvad læge havde bemærket om sygdommens art og mulige årsagssammenhæng med arbejdet, samt hvad han havde foretaget sig i denne forbindelse.

Med brev af 27. maj 2008 fremsendte læge kopi af diverse journalmateriale vedrørende vedrørende perioden fra den 17. august 2001 til den 30. juli 2007. Lægen vedlagde samtidig ved en fejl en såkaldt arbejdskladde, indeholdende epikriser og resumeer for perioden 23. juli 2004 til 10. december 2007.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge den 20. maj 2008 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om til Arbejdsskadestyrelsen.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt Sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 2, nr. 1, ved den 27. maj 2008 at videregive ikke relevante oplysninger til Arbejdsskadestyrelsen om s helbredsforhold.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Nævnet kan videre oplyse, at en læge i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 2 under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer. Således fremgår det af § 43, stk. 2, nr. 1, at videregivelse af de i § 43, stk. 1 nævnte oplysninger kan ske uden patientens samtykke, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.

Nævnet kan oplyse, at der ikke må ske videregivelse af oplysninger i et videre omfang, end det er påkrævet efter formålet. Der må således sikres en nøje gennemgang af relevansen af de oplysninger, der videregives, det vil sige, at den pågældende sundhedsperson inden videregivelse skal frasortere ikke-relevante oplysninger enten ved overdækning i forbindelse med kopiering eller ved for eksempel at tilbageholde dele af journalen. Den pågældende sundhedsperson har krav på at få præciseret anmodningen.

Af § 37, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring fremgår blandt andet, at Arbejdsskadestyrelsen af sygehuse, institutter og behandlende læger kan forlange meddelt enhver oplysning, som styrelsen skønner, er af betydning. Dette omfatter blandt andet journaler.

Det følger heraf, at Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med s anmeldelse har lovhjemmel til at indhente helbredsoplysninger af betydning for sagen fra læge .

Nævnet har herved lagt vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen i skrivelsen af 15. maj 2008 til læge oplyste, at anmeldelsen vedrørte en arbejdsskade opstået den 11. august 2001 i håndled og tommelfinger, hvorfor alene oplysninger herom som udgangspunkt vil have betydning for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

Ifølge udtalelse fra læge bad han en sygeplejerske i klinikken om at finde alle relevante resumeer og epikriser frem. Sygeplejersken udfærdigede en kladde, som ved en fejl blev medsendt materialet.

Det fremsendte materiale indeholdt ifølge udtalelse fra læge ved en fejltagelse epikriser, som intet har med arbejdsskaden at gøre. Årsagen hertil var ifølge læge s udtalelse hans manglende kontrol og gennemgang af materialet, før det blev sendt til Arbejdsskadestyrelsen.

Nævnet har efter gennemgang af det journalmateriale, som læge oversendte til Arbejdsskadestyrelsen fundet, at den såkaldte arbejdskladde flere steder indeholder henvisninger til helbredsforhold, som er omfattet af læge s tavshedspligt, og som ikke ses at have betydning for Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagen. Nævnet henviser i den forbindelse til dele af diagnoselisten på side 1-2, resume af 9. september 2004, røntgenbeskrivelse af 9. februar 2005, resume af 12. november 2005, resumeer af 1. oktober 2006, resume af 22. november 2006, røntgenbeskrivelse af 14. november 2007, henvisning af 10. december 2007 til speciallæge og resume af samme dag.

Nævnet har videre efter gennemgang af det øvrige materiale, som læge oversendte til Arbejdsskadestyrelsen, fundet, at dette materiale også indeholder fortrolige oplysninger om s helbredsforhold, som ikke ses at have betydning for Arbejdsskadestyrelsens behandling af anmeldelsen. Der henvises i den forbindelse til oplysninger om astmaproblematik og priktest i notater af 17. og 20. august 2001 samt resume af 11. november 2003 fra speciallæge i ortopædkirurgi vedrørende knæ og fod.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ved sin videregivelse den 27. maj 2008 af oplysninger, som ikke havde væsentlig betydning for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, har overtrådt sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 2, nr. 1.