Klage over at egen læge ikke videresendte journal til ny læge samt afslog at give aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans håndtering den 7. april 2009 af s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. sundhedslovens § 37, stk. 1.

Sagsnummer:

0978710

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2010

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans håndtering den 7. april 2009 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. sundhedslovens § 37, stk. 1.

Hændelsesforløb


skiftede i 2004 fra praktiserende læge A til praktiserende læge B. I forbindelse med lægeskiftet anmodede om, at hendes journal blev videregivet til hendes nye læge. I april 2009 anmodede hendes tidligere praktiserende læge A om aktindsigt i sin journal. Dette blev imidlertid afslået med henvisning til, at journalen var videregivet, da skiftede læge i 2004.

Den 24. april 2009 klagede til Patientklagenævnet over, at læge A ikke havde videregivet s fulde journal i forbindelse med hendes lægeskifte.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge A ikke har videregivet s fulde journal i forbindelse med hendes lægeskifte.

Det er herved anført, at praktiserende læge A har anført, at han har videregivet s journal til den læge, som hun skiftede til. Det er videre anført, at i forbindelse med aktindsigt i sin journal for nylig har kunnet konstatere, at journalen fra hendes tid hos praktiserende læge A ikke var der.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge A handlede i strid med sundhedslovens § 37, stk. 1 ved sin håndtering den 7. april 2009 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at er af den opfattelse, at praktiserende læge A ikke videregav hendes journal til praktiserende læge B i 2004. Det fremgår videre, at hun i april 2009 anmodede læge A om at få aktindsigt i sin journal.

Det fremgår af læge As udtalelse til sagen, at han i 2004 videregav s journal til læge B efter anmodning herom fra .

Nævnet kan oplyse, at i henhold til bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om blandt andet lægers patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) fremgår det, at hvis en patient vælger en anden praktiserende sundhedsperson inden for samme faggruppe, uden at dette sker på baggrund af praksisophør eller praksisoverdragelse, skal patientjournalen, hvis patienten giver sit samtykke hertil, videregives til den nye praktiserende sundhedsperson til fortsat opbevaring indtil udløbet af opbevaringsperioden, jf. § 12. Det fremgår videre af bestemmelsen, at et samtykke til at videregive patientjournalen enten kan være mundtligt eller skriftligt og skal journalføres. Hvis en patient ikke ønsker sin patientjournal videregivet, skal den tidligere praktiserende sundhedsperson fortsat opbevare patientjournalen, indtil udløbet af opbevaringsperioden, jf. § 12.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at læge A ikke havde pligt til at opbevare s journal efter, at han videregav denne til læge B.

Nævnet kan imidlertid oplyse, at læge A til Patientklagenævnet har fremsendt s journal fra perioden 2000 til 2004.

Nævnet har derfor lagt til grund, at læge A var i besiddelse af s journal i april 2009, hvor hun anmodede om aktindsigt i sin journal.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at læge A havde pligt til at imødekomme anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge A handlede i strid med sundhedslovens § 37, stk. 1 ved sin håndtering den 7. april 2009 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.