Klage over vedvarende udskrivning af Todolac uden opfølgning

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af i perioden fra den 5. januar til den 30. juni 2009 på plejecentret , da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejer-ske B for hendes behandling af i perioden fra den 6. januar til den 28. sep-tember 2009 på plejecentret , da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisa-tionslovens § 17.

Sagsnummer:

1187607

Offentliggørelsesdato:

12. april 2012

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 5. januar til den 30. juni 2009 på plejecentret <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejer-ske B for hendes behandling af <****> i perioden fra den 6. januar til den 28. sep-tember 2009 på plejecentret <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisa-tionslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.      At ikke modtog en korrekt behandling på plejecentret , i perioden fra den 6. januar til den 28. september 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at på trods af datterens udtrykkelige oplysninger om tidligere mavesår efter gigtmedicin fik præparatet Todolac, der er et såkaldt NSAID-præparat, i knap ni måneder uden evaluering. Det er videre anført, at plejepersonalet overså alle klare tegn på mavesår, og at derfor døde af mavesår med perforation. Det er oplyst, at datteren af plejepersonalet havde fået oplyst, at var død, da nattevagten kom. Det er hertil anført, at kaldeapparatet efter datterens opfattelse ikke kan have været i nærheden af den 28. september 2009, idet hun så ville have tilkaldt hjælp.

2.      At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge A i perioden fra den 6. januar til juni 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at på trods af datterens udtrykkelige oplysninger om tidligere mavesår efter gigtmedicin fik præparatet Todolac, der er et såkaldt NSAID-præparat, i knap ni måneder uden evaluering. Det er videre anført, at praktiserende læge A udskrev præparatet Todolac over telefonen, uden at se , at han startede behandlingen på maksimal dosis, og at han ikke planlagde at stoppe behandlingen igen efter kort tid. Det er videre anført, at praktiserende læge A anså yderligere undersøgelser og behandlinger for udsigtsløse.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

, som havde slidgigt, gangbesvær, faldtendens, hjertelidelse samt svigtende hukommelse, havde siden 2005 boet på plejecenter .

 

Begrundelse for afgørelse af 1. klagepunkt

Den 4. januar 2009 havde smerter i venstre hånd og arm. En lægevagt blev tilkaldt, og denne ordinerede smertestillende behandling med lægemidlet Ibumetin, som anvendes ved gigt og svage smerter.

Ifølge journalen den 4. januar 2009 oplyste s datter, at s ikke tålte disse tabletter, da de ville medføre mavesår.

Ifølge datteren havde hun ikke i januar men først i maj eller i juni 2009 oplyst til personalet, at ikke tålte NSAID midler på grund af tidligere mavesår. Datteren har oplyst, at hun var bortrejst fra den 5. til den 23. januar 2009.Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at oplysningerne fra datteren ikke er givet den 4. januar 2009. Nævnet har herved lagt vægt på, at oplysningerne i journalen er skrevet i tæt tidsmæssig tilknytning til den foretagne behandling og på et tidspunkt, hvor der ikke var en uenighed mellem parterne.

Behandling med Ibumetin blev alligevel iværksat, idet det ikke var dokumenteret i borgerjournalen, at ikke tålte dette lægemiddel.

Den 5. januar 2009 kontaktede personale på plejecentret per telefon egen læge siden 1997, praktiserende læge A, med henblik på en behandlingsplan. Læge A ordinerede lægemidlet Todolac, som anvendes ved gigt og smerter.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af borgerjournalen, at ikke kunne tåle lægemidlet Ibumetin, da hun havde risiko for mavesår.

Nævnet har videre lagt vægt på, at der i perioden fra januar til september 2009 ikke er noteret i borgerjournalen, at der var observeret fordøjelsesbesvær, og at ikke fik NSAID præparater på grund af smerter og ubehag i den øverste del af maven.

Nævnet kan oplyse, at NSAID er en forkortelse af non-steroide anti-inflammatoriske midler. Det vil sige, at midlerne ikke indeholder binyrebarkhormon, men alligevel har en vis dæmpende virkning på gigtbetændelse.

 
Nævnet har videre lagt vægt på, at fik taget blodprøver, som viste en lav blodprocent. Resultatet blev tolket, som om hun var underernæret, og der var ikke observeret problemer med fordøjelsen. Endvidere var resultatet af afføringsprøver usikkert.

Det er nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at sygeplejerske B ikke gav plejepersonalet information om agtpågivenhed og observation for symptomer fra spiserør og mavesæk, da der ikke var konkrete oplysninger i borgerjournalen om, at led af mavesår.

Disciplinærnævnet finder på denne baggrund, at sygeplejerske B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af i perioden fra den 6. januar til den 28. september 2009 på plejecentret .

Det er endvidere disciplinærnævnets vurdering, at det ved nævnets vurdering af klagen næsten to år efter s død, ikke vil være muligt at få klarlagt, hvor kaldeapparatet befandt sig den 28. september 2009.

Begrundelse for afgørelse af 2. klagepunkt

Den 26. januar 1999 er det noteret i lægejournalen, at havde haft maveproblemer, hvorfor hun ikke fik NSAID, det vil sige gigtmidler, som f.eks. Ibumetin eller Todolac.

Den 5. januar 2009 ordinerede læge A lægemidlet Todolac i doseringen 300 mg 2 gange dagligt fra den 5. januar 2009 og frem til den 28. september 2009, hvor døde som følge af en akut maveblødning.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at doseringen af Todolac på i alt 600 mg i døgnet var maksimal dosis for dette lægemiddel.

Nævnet kan videre oplyse, at lægemidlet Todolac er kendt for at kunne give en række bivirkninger, blandt andet mavesår og maveblødning. Maveblødning behøver ikke at være forudgået af smerter eller anden ubehag i den øverste del af maven, og risikoen for mavesår og maveblødning stiger med alderen og er dosisafhængig.

Læge A har i sin udtalelse til sagen anført, at tidligere havde fået lægemidlet Todolac, uden at det havde givet anledning til problemer, og at han valgte at give fuld dosis som følge af hendes lave smertetærskel. Da han besøgte den 8. januar 2009 var der tegn på ledbetændelse i venstre håndled, hvorfor behandlingen blev fortsat. At behandlingen senere fortsatte skyldtes s smerteklager fra slidgigt spredt i kroppen.

Læge A har videre anført, at han ikke kendte til s tidligere mavesår, og at han ikke fandt, at et lille fald i blodprocenten var alarmerende, idet det kunne dreje sig om simpel underernæring.

Nævnet har lagt vægt på, at læge A ikke samtidig med anvendelsen af lægemidlet Todolac gav forebyggende behandling med mavesårsmedicin, som kan reducere risikoen for mavesår og/eller maveblødning.

Nævnet har videre lagt vægt på, at der i perioden, hvor lægemidlet Todolac blev givet, blev bemærket en faldende blodprocent.

Det er nævnets opfattelse, at det vil være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at være tilbageholdende med anvendelsen af NSAID til ældre, at man skal holde sig til mindre doser, og at man skal give mavesårsmedicin samtidigt, hvis behandlingen ikke kan undgås.

Disciplinærnævnet finder på denne baggrund samlet, at læge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 5. januar til den 30. juni 2009 på plejecentret .