Klage over manglende information om medicinering i forbindelse med udskrivelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 6. april 2008 på Sygehus 1, da overlæ-gen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejer-ske for hendes behandling af den 6. april 2008 på Sygehus 1, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1188102

Offentliggørelsesdato:

12. juli 2012

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. april 2008 på Sygehus 1, da overlæ-gen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejer-ske <****> for hendes behandling af <****> den 6. april 2008 på Sygehus 1, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Patientklagenævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1, i perioden fra den 2. april til den 14. juli 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at blev opereret i ryggen, og at opfølgningsforløbet var mangelfuldt, herunder blev hun forsynet med medicin, da hun blev udskrevet fra hospitalet, men der blev ikke informeret om, hvor stor medicindosis hun skulle tage. har videre anført, at hendes praktiserende læge ikke fik tilsendt udskrivningsbrev og medicindoseringsskema, og at lægen derfor selv måtte rykke herfor.

Begrundelse

Med mindre andet er anført, fremgår oplysningerne af journalen.

Begrundelse for afgørelse af klagen

Den 2. april 2008 fik foretaget en rygoperation på Sygehus 1. Operationen forløb ukompliceret, og de følgende dage kunne gå omkring i afdelingen med støtte. Hun fik under indlæggelsen smertestillende tabletter i form af Oxycontin 10 mg x 2, Panodil 1 g x 4 og Diclon 50 mg x 2.

Udskrivelse blev planlagt til søndag den 6. april 2008, og der blev i den forbindelse aftalt et tilsyn ved hjemmeplejen den 7. april 2008.

Sygeplejerske

Sygeplejerske havde en udskrivningssamtalte med .

Ifølge sygeplejerske s udtalelse af den 5. maj 2010 udleverede hun den igangværende smertestillende medicin til 14 dages forbrug. Den blev udleveret i små plastposer med påskrift af navn, styrke, dosis og tidspunkt for indtagelse. blev informeret mundtligt, og sygeplejerske kontrollerede, at forstod informationen. blev endvidere anmodet om at bestille tid hos egen læge 12 dage efter operationen med henblik på aftrapning af den smertestillende medicin.

Det fremgår videre af sygeplejejournalen, at sygeplejerske udleverede medicinen efter instruksen. Det fremgår videre, at blev informeret om mulighed for at blive ringet op i hjemmet, men det ønskede hun ikke.

Det fremgår videre af den virksomhedsansvarlige overlæges udtalelse af den 25. februar 2010, at det på daværende tidspunkt var Sygehus 1’s normale praksis at udlevere ordineret smertestillende medicin til de første 10-14 dage doseret i poser mærket med art, styrke, dosering, indikation samt indeholdende en indlægsseddel om præparatet.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det i forbindelse med udlevering af medicin til patienter ved udskrivelsen er almindelig anerkendt praksis at pakke det i doseringsæsker eller i små poser med angivelse af præparat, dosis og tidspunkt for indtagelse.

Disciplinærnævnet finder på dette grundlag, at sygeplejerske ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. april 2008.

Det fremgår af klagen, at følte sig meget usikker ved situationen og specielt usikker på, hvordan hun skulle tage medicinen. Den 7. april 2008 ringede hun til Sygehus 1 for yderligere information, men blev som følge af travlhed på afdelingen henvist til at kontakte egen læge.

Der foreligger ikke journalnotat vedrørende denne henvendelse.

Den 8. april 2008 sendte Sygehus 1 kopi af journalen til . Ifølge udtalelse af den 25. februar 2010 fra den virksomhedsansvarlige overlæge, omfattede journalkopien også beskrivelse af den smertestillende behandling. Samme dag blev der sendt udskrivningsbrev (epikrise) til egen læge.

Ifølge journalen blev forud for udskrivelsen informeret om, at hun ville få udleveret kopi af journal eller udskrivningsbrev, og at journalkopien altid burde fremvises ved behov for lægehjælp.

Ifølge klagen havde det den 8. april 2008 meget dårligt og lå og rystede i sengen på grund af abstinenser, ligesom hun havde forfærdelige smerter i ryg og ben. Hun måtte herefter indlægges på Sygehus 2.

Overlæge

Den 6. april 2008 udfærdigede overlæge udskrivningsbrev (epikrise). Oplysninger om s medicinering fremgik ikke af denne.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at i forbindelse med udskrivelsen er det er vigtigt, at epikrisen indeholder de nødvendige oplysninger med henblik på videregivelse til de sundhedspersoner, som skal følge patienten efter udskrivelsen.

Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at hvis der er sket ændringer i patientens medicinering under indlæggelsen, skal det af epikrisen fremgå: 1)lægemidlernes betegnelse, 2)indikation, 3)lægemiddelform, 4)styrke, 5)dosis, 6)doseringshyppighed, samt 7)evt. administrationsvej. Endvidere bør behandlingens varighed fremgå.

Der henvises til Sundhedsstyrelsen vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse m.v. af 27. februar 2007.

Disciplinærnævnet finder på dette grundlag, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. april 2008.