Ikke kritik for ikke at udskrive antibiotika

Privatpraktiserende tandlæge får ikke kritik for ikke at udskrive antibiotika til patient uden kraftig hævelse i eller uden for munden, idet antibiotikakur ikke er indiceret ved enhver betændelsestilstand i tænderne.

Sagsnummer:

21DNU04

Offentliggørelsesdato:

2. marts 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

privatpraktiserende tandlæge , , for behandlingen.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge hos , den 3. november 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling for rodspidsbetændelse, idet han ikke fik udskrevet penicillin.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. november 2018 henvendte 45-årige sig til privatpraktiserende tandlæge , , på grund af smerter og hævelse ved den anden store kindtand i venstre side af underkæben (-7).

Tandlægen fandt tanden let løsnet med tandkødslommer på 5 mm og ved røntgenundersøgelse sås en opklaring ved rodspidsen. Tandlægen stillede på baggrund heraf diagnosen rodspidsbetændelse og anbefalede akut oplukning samt ny tid til rodbehandling. ville overveje behandlingsmulighederne og forlod klinikken uden yderligere behandling.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbillede fra klageperioden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at der ikke er grundlag for behandling med penicillin ved enhver betændelsestilstand i tænderne, og at det derfor var tilstrækkeligt og relevant, at privatpraktiserende tandlæge ikke udskrev penicillin, idet ikke havde kraftig hævelse hverken uden for eller i munden.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. november 2018 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 2 om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2 om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd