Mangelfuld udredning af bl.a. åndenød under COVID-19

Overlæge får kritik for bl.a. mangelfuld undersøgelse og reaktion på blodprøver uden for normal-området. Patienten burde bl.a. være undersøgt mhp. differentialdiagnostik, selvom procedurer skulle reduceres under COVID-19 pandemien.

Sagsnummer:

21DNU37

Offentliggørelsesdato:

26. maj 2021

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • overlæge , Akutafdelingen, Regionshospitalet , for behandlingen den 1. oktober 2020.

Det betyder, at overlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af overlæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet , den 1. oktober 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant undersøgt, herunder at hans ben ikke blev undersøgt
 • at det ikke var relevant at stille diagnosen lungebetændelse, henset til symptomerne
 • at der ikke blev givet varsel om fornyet kontakt ved forværring
 • at der ikke blev reageret relevant på blodprøvesvar, herunder givet svar på blodprøverne

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. oktober 2020 blev på 37 år henvist af sin praktiserende læge til Akutafdelingen, Regionshospitalet , idet han gennem nogle dage havde oplevet træthed og åndenød og gener fra det ene ben. Det blev noteret, at s hustru mistænkte lungeemboli.

Overlæge (dikterede den 7. oktober 2020) optog blandt andet oplysninger om sygehistorien og mistænkte en øvre luftvejsinfektion. Overlægen ordinerede antibiotisk behandling med Bioclavid og klinisk kontrol ved egen læge.

Det fremgår af klagen, at fik foretaget blodprøver. Det fremgår videre af klagen, at det blev oplyst til overlægen, at ikke havde hoste eller feber, men havde smerter og spændinger i benene, men at overlægen ikke undersøgte benene.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra overlæge , at overlægen først skulle ude-lukke en COVID-19-infektion på baggrund af åndenøden, og at en arteriepunktur var upåfaldende, hvilket gjorde mistanken om lungeemboli lav. Det fremgår videre af udtalelsen, at der ikke ud fra klinikken, fysiologiske data eller blodprøver var tegn på akut behandlingskrævende sygdom.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det bemærkes, at behandlingen har fundet sted under COVID-19-pandemien, hvor sundhedsvæsenet har været under stort pres samt ændrede arbejdsgange, hvilket har indgået i vurderingen af, om behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere overlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at overlæge ikke undersøgte relevant, idet overlægen burde have foretaget hjerte- og lungestetoskopi og en undersøgelse af mave og ben, herunder undersøgt benene for hævelse og ømhed ved læggen eller langs de dybe vener, da dette kan være tegn på en blodprop i benet

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en patient med diffuse symptomer som åndenød, træthed og nattesved sædvanligvis undersøges ved, at der lyttes på hjerte og lunger, ligesom der fortages undersøgelse af maven ved berøring med henblik på, om der skulle være udfyldninger som en forstørret lever eller milt. Hertil undersøges patienten for hævede lymfeknuder på halsen, i armhuler og lyske, og benene undersøges for hævelse.

 • at overlæge ikke stillede diagnosen lungebetændelse, men burde have iværksat yderligere udredningstiltag som en røntgenundersøgelse af lungerne og en ultralydsundersøgelse af lever og galdeveje for at komme en diagnose nærmere
 • at overlæge burde have givet varsel om fornyet kontakt ved forværring eller manglende bedring
 • at overlæge ikke reagerede relevant eller gav relevant svar på blodprøverne, idet blodprøvesvarene burde have givet anledning til yderligere udredning, da de var betydeliget derangerede (uden for normalområdet) og kunne dække over alvorlig sygdom, og da de viste tegn på en betændelsestilstand i kroppen, påvirket leverfunktion og forhøjet D-dimer, hvilket kan være udtryk for en blodpropsdannelse
 • at selvom håndteringen af patienter skulle reduceres til så få procedurer som muligt under COVID-19-pandemien, burde overlæge have foretaget undersøgelse for flere mulige diagnoser (differentialdiagnostik)

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det fremgår af dagældende retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, at håndteringen af patienten skulle begrænses til så få personer og så få procedurer, som det var fagligt forsvarligt. Det fremgår videre af vejledningen, at der i forbindelse med den kliniske vurdering skulle foretages relevant differentialdiagnostisk udredning for andre tilstande, som krævede akut og livreddende behandling, samt at der skulle udføres og henvises til relevant laboratorie- og billeddiagnostik.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. oktober 2020 på Akutafdelingen, Regionshospitalet .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Vejledninger

Sundhedsstyrelsen. Retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, version 20, udgivet den 6. juli 2020:

 • Punkt 6,3 om håndtering af patienter mistænkt for eller med COVID-19 på sygehus