Oplysning om ægtefælle i erklæring var irrelevant

Praktiserende læge får kritik for at oplyse i en erklæring til et jobcenter, at patienten havde en akut belastningsreaktion pga. ægtefællens selvmordsforsøg. Det var tilstrækkeligt at angive, at årsagen var et selvmordsforsøg i patientens familie.

Sagsnummer:

21DNU60

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Udfærdigelse af lægeerklæring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge (aut. ID ), , for udfærdigelsen af erklæringen den januar 2019.

Det betyder, at praktiserende læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at praktiserende læge , , ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af erklæringen af 24. januar 2019 vedrørende til Jobcenter , Kommune.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at erklæringen blev fremsendt til Jobcenter forud for konsultationen den 24. januar 2019
  • at praktiserende læge i erklæringen havde angivet oplysninger om s ægtefælle, der ikke var relevante.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i erklæringen.

Den 24. januar 2019 udfærdigede praktiserende læge , , en lægeerklæring (LÆ 285) vedrørende 66-årige til Jobcenter , Kommune. Erklæringen skulle bruges i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, og Jobcenter ønskede oplyst årsagen til sygefraværet, en vurdering af sygefraværet, en vurdering af behov for skånehensyn, der kunne fremme genoptagelse af arbejdet, en vurdering af muligheder for at genoptage arbejdet samt eventuelt øvrige bemærkninger.

Det fremgår af erklæringen, at der var tale om en akut belastningsreaktion som følge af ægtefællens to selvmordsforsøg, herunder at havde angstfald, led af dårlig nattesøvn og havde koncentrations- og hukommelsesbesvær. Det fremgår videre af erklæringen, at stille og roligt fik det bedre, at hun havde haft ugentlige samtaler ved praktiserende læge , der var blevet udvidet til hveranden uge. Det fremgår endvidere af erklæringen, at det var svært for praktiserende læge at udtale sig om en prognose, men at en akut belastningsreaktion kunne strække sig fra uger op til seks måneder.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Det følger af autorisationslovens § 20, stk. 1.

Det fremgår af klagen, at lægerklæringen blev fremsendt til Jobcenter forud for konsultationen den 24. januar 2019.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har ved behandling af sagen fået oplyst, at der den 24. januar 2019 blev sendt en e-faktura til Jobcenter kl. 8.19. Herudover har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, hvornår erklæringen blev fremsendt til Jobcenter .

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at konsultationen med fandt sted kl. 10.20 den 24. januar 2019.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen
  • at disciplinærnævnet vurderer, at det ud fra de foreliggende oplysninger ikke endeligt kan konkluderes, at erklæringen blev udfyldt og fremsendt til Jobcenter forud for konsultationen den 24. januar 2019.

Disciplinærnævnet finder ikke på det foreliggende grundlag at kunne lægge til grund, at erklæringen blev afgivet forinden konsultationen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for udfærdigelsen af erklæringen af 24. januar 2019 vedrørende til Jobcenter .

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at det ikke var relevant af praktiserende læge at oplyse i lægeerklæringen, at havde en akut belastningsreaktion på baggrund af ægtefællens to selvmordsforsøg, idet det havde været tilstrækkeligt at skrive, at årsagen til den akutte belastningsreaktion var selvmordsforsøg i s familie. Det fremgår af vejledningen ”Socialt-lægeligt samarbejde oktober 2018”, at lægen skal oplyse om årsagen til sygefraværet, men at lægens udlevering af helbredsoplysninger skal ske under respekt for patientens lovmæssige krav på diskretion om, hvad patienten i fortrolighed har meddelt sin praktiserende læge. Det fastlås i vejledningen, at lægen har en række oplysningspligter, som skal sikre de sociale forvaltninger et relevant beslutningsgrundlag, men at lægen samtidig skal overholde sin tavshedspligt, således at kommunen kun får adgang til de lægelige oplysninger, den har brug for i sin sagsbehandling.

Det er således disciplinærnævnets vurdering, at det i erklæringen anførte ikke var velbegrundet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge ikke handlede med omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af lægeerklæringen af 24. januar 2019 vedrørende til Jobcenter , Kommune.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • 20 om udfærdigelse af erklæringer

Vejledning ”Socialt-lægeligt samarbejde oktober 2018”

  • Punkt 4 om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger