Relevant operation på trods af mulig komplikation

Reservelæge får ikke kritik for den udførte operation, selvom patienten efterfølgende oplevede smerter og misfarvninger, som ikke kan udelukkes at skyldes nerve- og karskader påført under operationen.

Sagsnummer:

21DNU69

Offentliggørelsesdato:

8. november 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • reservelæge , Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , for behandlingen.

Det betyder, at reservelæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , den 9. april 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at operationen af s fod ikke blev udført på relevant vis, herunder at reservelægen ramte en nerve under operationen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. april 2019 blev 30-årige opereret af reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , da han havde tabt en parfumeflaske ned over venstre fod og derved havde pådraget sig en lille flænge i huden på oversiden af foden samt overrevet strækkesenen til 2. tå. Efter operationen fik påsat en lav, bagre gipsskinne, der gik ud over tæerne, og reservelægen udskrev en recept på smertestillende medicin. Reservelægen oplyste om, at han skulle til kontrol og have fjernet stingene to uger efter operationen, samt at han ikke måtte støtte på foden indtil kontrollen. Reservelægen oplyste videre om det forventede forløb og om risikoen for en ny bristning af strækkesenen.

Det fremgår af klagen, at reservelægen under operationen ramte en nerve i s venstre fod.

Det fremgår videre af klagen, at fortsat har smerter i foden, samt at der er store misfarvninger på foden oftest om aftenen.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere reservelæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at følesansen i s venstre fod var normal før operationen, og at det derfor ikke kan udelukkes, at de af oplyste smerter i foden samt misfarvninger af foden skyldes, at nerver og blodkar blev beskadiget under operationen.

Styrelsen kan i denne forbindelse oplyse, at der er fire nerve- og kargrene til hver tå, som parvis ligger i tæt anatomisk relation. Ved en operation som den foreliggende er der risiko for komplikationer i form af nerve- og karskader, infektion, blødning, gipsgener samt en ny bristning af strækkesenen. Såfremt nerver og blodkar beskadiges under operationen, er det velkendt, at patienten efterfølgende kan opleve følelsesløshed kombineret med smerter og misfarvning. Sædvanligvis bedres disse gener dog 1-2 år efter operationen.

  • at det, såfremt s smerter og misfarvninger af foden må henføres til nerve- og karskader påført under operationen, imidlertid ikke var sundhedsfagligt uforsvarligt, at nerver og blodkar blev beskadiget, idet enhver operation er forbundet med en vis risiko for komplikationer på trods af korrekt udførelse, og idet nerve- og karskader er en velkendt komplikation ved en operation som den foreliggende.
  • at reservelægen i øvrigt udførte operationen af s fod på relevant og tilstrækkelig vis, idet den overrevne strækkesene blev frilagt, og idet ledkapslen blev åbnet, og leddet blev skyllet med saltvand. Videre syede reservelægen ledkapsel med opløselig tråd, ligesom den overrevne strækkesene blev syet med uopløselig tråd, og huden blev lukket med nylon, der skulle fjernes efter to uger.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. april 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2 om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd