Kritik for indhentning af elektroniske oplysninger

Sygeplejerske Helene Lund Akkerman (0DB48) og sygeplejerske Riemer Akkerman (0C8CS) får kritik for elektronisk indhentning af oplysninger, da de havde en personlig relation til patientens mor (offentliggørelse pga. indskærpelse).

Sagsnummer:

22DNM134

Offentliggørelsesdato:

23. november 2022

Juridisk tema:

Elektronisk indhentning af oplysninger

Faggruppe:

Sygeplejersker

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • sygeplejerske Helene Lund Akkerman (aut.ID 0DB48), for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag i perioden fra den 30. maj til den 3. juni 2021.
 • sygeplejerske Riemer Akkerman (aut.ID 0C8CS), for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 30. maj 2021.

Det betyder, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman har handlet i strid med sundhedsloven.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Helene Lund Petersen og sygeplejerske Riemer Akkerman at udvise større omhu i deres fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at sygeplejerske Helene Lund Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal uden samtykke i perioden fra 30. maj den 3. juni 2021.
 • at sygeplejerske Riemer Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal uden samtykke den 30. maj 2021.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

har oplyst, at hendes søn, , forsøgte at begå selvmord ved hængning. Familien valgte, at efter hændelsen skulle tilses på Sted A, fordi arbejder på Fælles Akut Modtagelse, Sted B. ønskede at kunne fortsætte sit arbejde uden sladder og gemen nysgerrighed.

Familien fik mistanke om, at nogen havde læst i s journal, da s kolleger begyndte at spørge indforstået ind til familiens situation. rettede derfor henvendelse til HR, som undersøgte sagen nærmere. Det viste sig, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman havde læst i s journal og spredt informationen i afdelingen. Sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman havde en personlig og arbejdsmæssig relation til s mor og havde intet grundlag for at slå op i hans journal i forbindelse med pleje eller behandling af ham.

har oplyst, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman er kærester og samlevende. Sammen valgte de at læse højt fra s journal for flere kolleger, der var til stede. Det endte således med, at mange på s arbejdsplads vidste, hvad der var sket i deres familie. Sygeplejerske Helene Lund Akkerman blev fyret med løn i flere måneder. Sygeplejerske Riemer Akkerman slap med en advarsel og fortsatte sit arbejde i Fælles Akut Modtagelse, hvor også fortsat arbejder.

Sygeplejerske Riemer Akkerman tilgik s journal den 30. maj 2021, da sygemeldte sig efter s selvmordsforsøg. Sygeplejerske Riemer Akkerman valgte at lede i PPJ i de omkringliggende Fælles Akut Modtagelser for at finde en forklaring på hendes sygemelding, hvilket han fandt frem til.

Det har haft store konsekvenser i deres familie, at de ufrivilligt har måtte dele deres forfærdelige traume med andre. Kolleger har viderebragt oplysninger, inden familien overhovedet selv havde bearbejdet sorgen over, at deres søn havde forsøgt at begå selvmord, og inden de nåede at tale med øvrig familie om hændelsen. vil fremover være kendt i afdelingen, som hende hvis søn forsøgte selvmord. Rygtet spredte sig til s fars arbejdsplads via en af s kolleger. Fremover vil være kendt i nærområdet som ham, der forsøgte at begå selvmord.

Den ledende oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelse, Sted B, har oplyst, at afdelingen er bekendt med, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman uberettiget har indhentet oplysninger i s elektroniske journal. Afdelingsledelsen i Fælles Akut Modtagelse har i tæt samarbejde med HR-afdelingen vurderet, om informationssikkerheden er overholdt.

Sted B’s IT-afdeling har trukket og valideret loggen for opslag i henholdsvis PPJ (Præhospital Patient Journal) og EPJ for medarbejderne. Tidspunkter for opslag er gennemgået og er fundet overensstemmende mellem IT-logningerne, herunder indlogningsmåden, og medarbejdernes vagtplan.

Sted B har oplyst, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman omgående blev indkaldt til tjenstlig samtale.

Sygeplejerske Helene Lund Akkerman blev opsagt med øjeblikkelig virkning og forlod sygehuset umiddelbart efter den tjenstlige samtale. Begrundelsen for opsigelsen var omfattende, systematisk samt uberettiget opslag i PPJ og EPJ, herunder biokemiske, radiologiske og øvrige prøvesvar på .

Sygeplejerske Riemer Akkerman fik en skriftlig advarsel for at logge på PPJ journalen og konstatere, at var på vej til Fælles Akut Modtagelse på Sted A.

Sted B har oplyst, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal 14 gange i perioden fra den 30. maj til den 3. juni 2021.

Sted B har oplyst, at sygeplejerske Riemer Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal 1 gang den 30. maj 2021.

Sygeplejerske Helene Lund Akkerman har oplyst, at hun den 30. maj 2021 var ansat som sygeplejerske på Sted B, og læste i sin kollegas søns i PPJ. På daværende tidspunkt vidste hun ikke, at var en kollegas søn. Hun læste i s PPJ i den tro, at han var på vej til Sted B, da det var deres optageområde. Hun erkender at have set på i hans PPJ.

Sygeplejerske Helene Lund Akkerman har oplyst, at sagen også handler om logning på i både cosmic, medicin, blodprøver og røntgen igennem fire nætter. Dette kan hun ikke erkende. Hun har kun foretaget opslag i PPJ. Hun er meget uforstående over, hvordan hun er blevet logget i andre journalsystemer, når hun kun har været i s PPJ. Efter sagen blev hun afskediget fra Fælles Akut Modtagelse på Sted B. Dette har hun accepteret.

Sygeplejerske Riemer Akkerman har oplyst, at han kan bekræfte, at han har været på PPJ den pågældende aften og tidspunkt. Han har som regel altid PPJ åben, da han ofte har akut kald og derfor gerne vil vide, hvad der er på vej ind, så han kan planlægge sit arbejde. Den pågældende aften og nat undrede han sig over, at skulle til Sted A, da han hørte til Sted B’s optageområde. Han vidste ikke, hvem var, eller at han var en kollegas søn.

Der er modstridende oplysninger fra Sted B og sygeplejerske Helene Lund Akkerman om, hvorvidt sygeplejersken har foretaget alle de registrerede opslag.

Disciplinærnævnet har lagt oplysningerne fra Sted B til grund. Sted B’s IT-afdeling har trukket og valideret loggen for opslag i henholdsvis PPJ (Præhospital Patient Journal) og EPJ for medarbejderne. Tidspunkter for opslag er gennemgået og er fundet overensstemmende mellem IT-logningerne, herunder indlogningsmåden og medarbejdernes vagtplan

Disciplinærnævnet har derfor lagt til grund, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal 14 gange i perioden fra den 30. maj til den 3. juni 2021.

Disciplinærnævnet har lagt til grund, at sygeplejerske Riemer Akkerman indhentede oplysninger i s elektroniske journal 1 gang den 30. maj 2021.

Disciplinærnævnet har også lagt til grund, at hverken eller forældremyndighedsindehaver havde givet samtykke til, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman eller sygeplejerske Riemer Akkerman kunne indhente oplysninger i s elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Aktuel behandling omfatter også forberedelse. Det betyder fx, at aktuel behandling starter, når der er en aftale om behandling. Det kan være, når en ambulance er på vej ind til hospitalet. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 d.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at oplysninger i s elektroniske journal er fortrolige oplysninger.

Disciplinærnævnet vurderer også, at sygeplejerske Helene Lund Akkermans indhentning af oplysninger i s elektroniske journal ikke var lovlig. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at modtog behandling på Sted A.
 • at sygeplejerske Helene Lund Akkerman arbejdede på Sted B på tidspunktet for opslagene.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at det var nødvendigt for sygeplejerske Helene Lund Akkerman at forberede sig på modtagelse af den 30. maj 2021.
 • at det ikke er godtgjort, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman indhentede oplysninger i journalen i forbindelse med aktuel behandling af .
 • at der ikke var andre lovlige grunde til at sygeplejerske Helene Lund Akkerman kunne indhente oplysninger i journalen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Helene Lund Akkerman har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ved elektronisk opslag i perioden fra den 30. maj til den 3. juni 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der foreligger skærpende omstændigheder, fordi sygeplejerske Helene Lund Akkerman havde en personlig relation til s mor, og det burde være åbenbart for sygeplejersken, at hun ikke måtte slå op i oplysninger vedrørende , som hun på tidspunktet for opslagene ikke havde en behandlerrelation til.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Helene Lund Akkerman at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Disciplinærnævnet vurderer også, at sygeplejerske Riemer Akkermans indhentning af oplysninger i s elektroniske journal ikke var lovlig. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at modtog behandling på Sted A.
 • at sygeplejerske Riemer Akkerman arbejdede på Sted B på tidspunktet for opslaget.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at det var nødvendigt for sygeplejerske Riemer Akkerman at forberede sig på modtagelse af den 30. maj 2021.
 • at sygeplejerske Riemer Akkerman derfor ikke indhentede oplysninger i journalen i forbindelse med aktuel behandling af .
 • at der ikke var andre lovlige grunde til at sygeplejerske Riemer Akkerman kunne indhente oplysninger i journalen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Riemer Akkerman har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ved elektronisk opslag den 30. maj 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der foreligger skærpende omstændigheder, fordi sygeplejerske Riemer Akkerman havde en personlig relation til s mor, og det burde være åbenbart for sygeplejersken, at han ikke måtte slå op i oplysninger vedrørende , som han på tidspunktet for opslaget ikke havde en behandlerrelation til.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Riemer Akkerman at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn, autorisationsID, for så vidt angår sygeplejerske Helene Lund Akkerman og sygeplejerske Riemer Akkerman. Det følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse