Kritik for indhentning af elektroniske oplysninger

Praktiserende læge Anne Claudi Møller (01VT7) får kritik for elektronisk indhentning af oplysninger i den elekroniske journal. Lægen havde en personlig relation til klager, som hun ikke på tidspunktet for opslaget var læge for (offentliggøres pga. indskærpelse).

Sagsnummer:

22DNM25

Offentliggørelsesdato:

18. marts 2022

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • læge Anne Claudi Møller (01VT7) for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag.

Det betyder, at læge Anne Claudi Møller har handlet i strid med sundhedsloven.

Det skal desuden indskærpes over for læge Anne Claudi Møller at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at læge Anne Claudi Møller indhentede oplysninger i s laboratoriesvar på sundhed.dk uden samtykke den 27. november 2020.

SAGSFREMSTILLING

har oplyst, at læge Anne Claudi Møller er , og at hun uden hans samtykke har tjekket hans . har fremsendt et brev fra Region Hovedstaden, hvoraf det fremgår, at læge Anne Claudi Møller har slået op i hans laboratoriesvar den 27. november 2020.   

Læge Anne Claudi Møller har oplyst, at hun er praktiserende læge i en praksis, hvor patienternes gennemsnitsalder på daværende tidspunkt var over 75 år. Derudover var hun fast plejehjemslæge, hvor hun gav fremmøde hver uge. Klinikken er en del af vaccinationsberedskabet, og de gik og ventede på vaccinationsdatoer i slutningen af november. Udover at vaccinere på plejehjemmet deltog de også i kommunens frivillige hjemmevaccinationsplan. Derfor var det vigtigt, at læge Anne Claudi Møller ikke blev smittet med . Hun har også oplyst, at klinikken var i beredskab i forhold til at kunne varetage stuegangsfunktion på nødhospitaler. Dette ville betyde, at svært syge patienter skulle tilses. Læge Anne Claudi Møller har også oplyst, at hun havde de fleste af klinikkens terminale patienter. Hun havde altså på dette tidspunkt kontakt til mange yderst sårbare patienter.

Læge Anne Claudi Møller har også oplyst, at hun er klar over, at hun ikke har lov til at tjekke folks prøvesvar, medmindre de har givet tilladelse hertil. Hun har hertil anført, at opslaget i s laboratoriesvar var force majeure, da s håndtering af var yderst lemfældigt på et tidspunkt, som var en meget tilspidset periode i læge Anne Claudi Møllers lægelige karriere. Hun har aldrig hverken før eller siden tilgået journaler eller prøvesvar uden samtykke.

Læge Anne Claudi Møller er blevet partshørt over indstillingen om, at der skal gives kritik med indskærpelse. Hun har hertil oplyst, at hun er uforstående over for afgørelsen. Hun mener ikke, at der er taget stilling til det forhold, at vi var under en , og at hun havde et helt særligt ansvar i forhold til sine patienter og kollegaer. Ligeledes havde hun på daværende tidspunkt ansvaret for, at klinikken var under beredskab på flere fronter. Den eneste grund til, at hun lavede opslaget var fordi, at hun havde en relation til på grund af det fælles ansvar for . havde en anden holdning til , da han på ingen måder fulgte retningslinjerne, hvilket var den essentielle årsag til opslaget.

Disciplinærnævnet har lagt til grund, at læge Anne Claudi Møller indhentede oplysninger i s laboratoriesvar den 27. november 2020.

Disciplinærnævnet har også lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at læge Anne Claudi Møller kunne indhente oplysninger i hans laboratoriesvar på sundhed.dk.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at oplysninger i patientens laboratoriesvar på sundhed.dk er fortrolige oplysninger.

Disciplinærnævnet vurderer også, at læge Anne Claudi Møllers indhentning af oplysninger i s laboratoriesvar ikke var lovlig. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at læge Anne Claudi Møller ikke indhentede oplysninger i laboratoriesvar på sundhed.dk i forbindelse med aktuel behandling af .
 • at der ikke forelå væsentlige hensyn, der vejende tungere end s ret til fortrolighed.
 • at det derfor ikke var nødvendigt at indhente oplysninger i s laboratoriesvar på sundhed.dk.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til, at læge Anne Claudi Møller kunne indhente oplysninger i laboratoriesvar på sundhed.dk.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Anne Claudi Møller har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ved elektronisk opslag den 27. november 2020.

Disciplinærnævnet vurderer, at der foreligger skærpende omstændigheder, idet læge Anne Claudi Møller havde en personlig relation til , og det burde have været åbenbart for læge Anne Claudi Møller, at hun ikke måtte slå op på oplysninger vedrørende , som hun ikke på tidspunktet for opslagene var læge for.

Det skal desuden indskærpes over for læge Anne Claudi Møller at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår læge Anne Claudi Møller . Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke