Utilstrækkelig brobehandling

Privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW) får kritik for mangelfuld brobehandling, idet broen var placeret i en plastfyldning i den ene bropille. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM65

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW), , for behandlingen den 27. marts 2017.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald hos , i perioden fra den 28. februar til den 25. august 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at brobehandlingen i højre og venstre side af underkæben ikke blev foretaget på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 28. februar 2017 blev 73-årige tilset af privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald hos . fik taget aftryk til en 3-leddet bro, der skulle sidde i venstre side af underkæben fra hjørnetanden (-3) til den anden lille kindtand (-5). Der var ikke nogen tand på pladsen ved den første lille kindtand (-4). Broen blev påsat samme dag, hvor tandlægen kontrollede sammenbid, tyggefunktion og pasformen på broen.

Den 14. marts 2017 anbefalede tandlæge Martin Bech Hald en 3-leddet bro i højre side af underkæben fra den anden store kindtand (5-) til den anden store kindtand (7-). Der var ikke nogen tand på pladsen ved den første store kindtand (6-). Der blev taget aftryk til broen, og kindtænderne 5- og 7- blev klargjort til påsættelse af en bro. Broen blev påsat den 27. marts 2017, hvorefter tandlægen kontrollerede sammenbid, tyggefunktion og pasform på broen. Tandlægen foretog endvidere en røntgenundersøgelse til kontrol af broens påsætning.

henvendte sig efterfølgende med gener ved broen i venstre underkæbe, hvor tandlæge Martin Bech Hald korrigerede broen ift. sammenbid den 4. maj og den 25. august 2017.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 10. november 2021. Der blev foretaget en besigtigelse af broen i venstre side af underkæben, men ikke af broen i højre side af underkæben, da denne bro ikke længere sad i s mund.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald for brobehandlingen af broen fra 7- til 5-.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Martin Bech Hald burde have påsat broen, der sad i højre side af underkæben, i tandsubstans på bropillerne 7- og 5-, da dette var i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Det fremgår af røntgenbilleder af broen efter brobehandlingen fra den 27. marts 2017, at broen er placeret i en plastfyldning på bropillen 7-, hvorfor overgangen mellem brokronen og tanden ikke er direkte i tanden, men i en plastfyldning. Brobehandlingen i højre side af underkæben blev således ikke foretaget på relevant vis.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. marts 2017 hos .

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald for den øvrige del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Martin Bech Hald foretog brobehandlingen i venstre side af underkæben på relevant vis den 28. februar 2017, idet broen blev påsat på bropillerne -3 til -5 og passede i s sammenbid og tyggefunktion mellem tænderne i overkæben og underkæben.
 • at tandlæge Martin Bech Hald på relevant vis korrigerede broen den 4. maj og 25. august 2017, idet oplevede gener fra broen ved sammenbid og tygning. Det er sædvanligt, at en bro skal efterjusteres ved slibning, da patienten kan have gener og derved behov for justering af broen, når patienten bruger broen, efter den er isat.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 28. februar til den 25. august 2017 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald i sine afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 14. december 2021, 21. december 2021, 4. januar 2022, 27. januar 2022, 8. februar 2022 og 23. marts 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Martin Bech Hald. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 14. december 2021, 21. december 2021, 4. januar 2022, 27. januar 2022, 8. februar 2022 og 23. marts 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • 3, stk. 1, nr. 3, om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser