Manglende vurdering inden implantatbehandling

Tandlæge Rinat Wassermann (aut. ID 06QNG) får kritik for manglende vurdering af patients egnethed forinden sinusløft og implantatbehandling (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM66

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • Privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann (aut. ID 06QNG), , for behandlingen i perioden fra den 8. august 2014 til den 3. oktober 2016.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann på i perioden fra den 8. august 2014 til den 3. oktober 2016.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at implantatbehandlingen, herunder sinusløft i venstre overkæbe ved den første og anden store kindtand (+6 og +7) og i højre overkæbe ved den første og anden store kindtand (7+ og 6+) ikke blev udført på tandlægefaglig relevant og tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 8. august 2014 fik , 68 år, foretaget et sinusløft (et løft af bihulen, sinus, og indsættelse af knogleopbygningsmateriale) i venstre overkæbe ved pladsen +6 og +7. Behandlingen blev foretaget af privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann på . Formålet med behandlingen var at forøge knoglehøjden tilstrækkeligt til, at der kunne indsættes implantater i området og påsættes en bro til erstatning for tænderne. Behandlingen skete på baggrund af, at kindtanden +6 manglede, og kindtanden +7 var blevet fjernet knap en måned forinden.

Den 5. oktober 2015 foretog tandlæge Rinat Wassermann et sinusløft i højre overkæbe ved pladsen 7+ og 6+. Formålet var at forøge knoglehøjden tilstrækkeligt til, at der kunne indsættes implantater i området og bære en bro til erstatning for tænderne. Behandlingen skete for at erstatte kindtænderne 7+ og 6+, der var blevet fjernet den 27. april 2015.

I den efterfølgende periode frem til den 3. oktober 2016 indsatte tandlæge Rinat Wassermann implantater og broer (dobbeltkroner) på pladsen ved +6 og +7 samt 7+ og 6+.

Det fremgår af klagen, at s bagerste implantat i højre side på pladsen ved 7+ løsnede sig i september 2017, da knogleopbygningen smuldrede. Det fremgår videre af klagen, at s dobbeltimplantat i venstre side løsnede sig i juni 2019, da knoglen (sinusløftet) var smuldret.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at det ikke var relevant, at tandlæge Rinat Wassermann foretog sinusløft og implantatbehandling, da hun ikke forinden fulgte op på, om var egnet til denne type behandling. Tandlæge Rinat Wassermann burde have fulgt op på s mundhygiejne, da hun tidligere havde konstateret, at han havde tandkødsbetændelse, plak og tandsten. Det viste, at ikke renholdt sine tænder og tandkød på tilstrækkelig vis med tandbørstning og tandtråd.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at implantatbehandling, herunder sinusløft, har en meget dårlig prognose (fremtidsudsigt) på patienter, der ikke har en god mundhygiejne, da dårlig mundhygiejne giver en forøget risiko for bakterier. Bakterier kan føre til, at der kommer betændelse ved implantaterne, så implantaterne ikke gror ind i knoglen, eller at de løsner sig fra knoglen og skal tages ud.

  • at tandlæge Rinat Wassermann ikke udførte sinusløft og implantatindsættelse i venstre og højre overkæbe på tandlægefaglig forsvarlig vis, da hun ikke havde undersøgt, om området var betændelsesfrit inden operationerne. Det betyder, at der var en højere risiko for infektion og/eller manglende heling af knogleopbygningsmaterialet og implantaterne. Hun ordinerede heller ikke antibiotika inden operationen, hvilket var i strid med sædvanlig praksis.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at knoglegenopbygningsprocedurer er særligt sårbare over for infektion. Det er alene muligt at forhindre infektion i knogleopbygningsmateriale ved at lægge den kunstige knogle i et antibiotikum, inden det isættes i munden eller medicinere med antibiotika forud for operationen, så patientens eget blod indeholder antibiotika på operationstidspunktet. Gøres dette ikke, er der risiko for infektion og/eller manglende heling af knoglebygningsmaterialet i knoglen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Rinat Wassermann handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra 8. august 2014 til den 3. oktober 2016 på .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til tandlæge Rinat Wassermann i sine afgørelser af 17. maj 2018, 15. februar 2021, 17. februar 2021 og 30. marts 2021.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår Rinat Wassermann. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 17. maj 2018, 15. februar 2021, 17. februar 2021 og 30. marts 2021 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser