Mangelfuld brobehandling

Privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW) får kritik for mangelfuld brobehandling, da broen var placeret i en gammel plastfyldning med tegn på caries under. (offentliggørelse pga. gentagen kritik).

Sagsnummer:

22DNM83

Offentliggørelsesdato:

5. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW), , for behandlingen i perioden fra den juli 2017 til den 31. juli 2018.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Martin Hald hos , i perioden fra den 27. marts 2017 til den 31. juli 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget en tandlægefaglig forsvarlig kronebehandling af den anden lille kindtand i højre side af overkæben (5+), idet den endte med at blive trukket ud.
 • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling for huller i den første lille kindtand i højre side af overkæben (4+) og den første store kindtand i højre side af overkæben (6+).

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 27. marts 2017 blev 41-årige tilset af privatpraktiserende tandlæge Martin Hald hos , idet kronen på kindtanden 5+ var løs og rodstiften var knækket. Tandlægen foretog herefter en udboring af stiften og en røntgenundersøgelse med bitewings (røntgenundersøgelse af mellemrummene mellem tænderne), hvorefter han isatte en ny stift og påsatte kronen på den nye stift. Det blev herefter aftalt, at skulle have skåret tandkødet op med henblik på at undersøge det (explorativ opklapning), da der var et hul under tandkødet ved kindtanden 5+. 

blev tilset til kontrol få dage efter, hvor der blev foretaget en explorativ opklapning, der blev afsluttet med en plastfyldning og røntgenundersøgelse.

Den 3. juli 2017 blev kindtanden 5+ trukket ud. Tandlæge Martin Hald præparerede (forberede en tand til kronebehandling ved rensning af tanden samt aftryk eller scanning af tanden og evt. plastfyldning) kindtænderne 6+ og 4+, hvorefter han påsatte en midlertidig onlay bro (en onlay bro laves som en erstatning for den manglende tand i form af et mellemled, der hænger/støtter på nabotænderne med 2 små ”vinger”) på tænderne. Den 7. juli 2017 blev den endelig onlay bro påsat, og tandlægen tog en røntgenundersøgelse for at kontrollere broen.

havde efterfølgende gener ved broen, da det føltes underligt, når hun tyggede i højre side ved broen. Tandlæge Martin Hald undersøgte området. Han foretog en sidste undersøgelse og en røntgenundersøgelse den 31. juli 2018.

Det fremgår af klagen, at der efterfølgende blev konstateret huller i kindtænderne 6+ og 4+ og at ny tandlæge oplyste, at der allerede var huller i tænderne ved påsætningen af broen den 7. juli 2017.

BEGRUNDELSE 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder fra ny tandlæge.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Martin Bech Hald burde have fjernet den eksisterende plastfyldning i kindtanden 4+ og lagt en ny plastfyldning inden påsættelse af den endelige bro den 7. juli 2017, idet det fremgår af røntgenbilledet fra den 27. marts 2017, at der er en tydelig mørk zone i tanden under plastfyldningen, hvilket er et tegn på, at der var et hul i tanden under fyldningen. Det var således ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis at forberede tanden 4+ til brug som støtte til broen uden at fjerne den eksisterende plastfyldning. Der ses ikke hul i tanden 6+ på røntgenbillederne.

Disciplinærnævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald for den øvrige behandling.

 • at tandlæge Martin Bech Hald på relevant vis forsøgte at bevare kindtanden 5+ ved at foretage behandling med udboring og isættelse af en ny stift i kindtanden 5+, da kronen var faldet af, fordi den ikke blev fastholdt af den stift, der allerede sad i tanden. Isættelse af en ny stift blev således brugt til at påsætte kronen igen, så kronen havde tilstrækkeligt materiale til at holde sig fast på tanden. Der var ikke indikation for, at kindtanden 5+ havde en knækket rod eller lignende ud fra de foreliggende røntgenbilleder, hvorfor det var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at tandlægen forsøgte at bevare tanden ved at isætte en ny stift og påsætte kronen igen.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at enhver tand kan knække, og at risikoen for dette øges, hvis der isættes rodstifter i en tand. På den baggrund skal rodstifter kun isættes, hvis det er nødvendigt for at fastholde en krone eller anden opbygning af en tand.

 • at det var relevant, at tandlæge Martin Bech Hald udførte en plastbehandling for et hul under tandkødet på kindtanden 5+, idet det er sædvanlig praksis at behandle huller, inden en krone påsættes, således at hullet ikke udvikler sig under kronen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 7. juli 2017 til den 31. juli 2018 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald i sine afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 13. december 2021, 14. december 2021, 4. januar 2022 og 8. februar 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Martin Bech Hald. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 13. december 2021, 14. december 2021, 4. januar 2022 og 8. februar 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser