Anden protese end aftalt

Privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut. ID 014LM) får kritik for at fremstille en anden protesetype end aftalt. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM84

Offentliggørelsesdato:

5. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut. ID 014LM), tandlægeklinikken, , for behandlingen i perioden fra den september 2020 til den 29. juni 2021.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark i tandlægeklinikken, , i perioden fra den 9. september 2020 til den 14. juli 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog tandlægefaglig forsvarlig protesebehandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 9. september 2020 til den 29. juni 2021 modtog 44-årige behandling af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark i tandlægeklinikken, , da skulle have erstattet sine manglende store kindtænder (molarer) med proteser. Det blev ved undersøgelsen den 9. september 2020 aftalt, at de manglende kindtænder i over- og underkæben skulle erstattes med en unitorprotese (stålprotese). Protesen til underkæben blev udleveret den 20. maj 2021, mens protesen til overkæben blev udleveret den 2. juni 2021.

Den 7. juli 2021 henvendte sig til tandlæge Mette Vincent Brunemark, da hun var ked af, at proteserne var fremstillet med små kindtænder. Tandlægen tog et nyt aftryk.

Den 14. juli 2021 fik udleveret de nye proteser med nye større kindtænder.

udeblev den 28. februar 2022 fra en besigtigelse, der var planlagt til brug for sagen. 

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

har i klagen anført, at der blev fremstillet akrylproteser, men at det var aftalt, at der skulle fremstilles unitorproteser.

Tandlæge Mette Vincent Brunemark har til sagen anført, at der blev fremstillet akrylproteser. Tandlægen har videre anført, at der ved oprettelsen af regningen på proteserne skete en fejl, idet det af regningen fremgår, at der var tale om unitorproteser, men at journalen, overslaget og prisen på proteserne viser, at der var indgået en aftale om fremstilling af akrylproteser. Tandlægen har endvidere anført, at der ikke blev talt om stålproteser, da kommunen typisk ikke giver tilskud til denne type proteser.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og tandlæge Mette Vincent Brunemark om, hvorvidt det blev aftalt, at der skulle fremstilles akrylproteser eller unitorproteser. 

Det er i journalen flere steder noteret, at der var tale om unitorproteser.

Den 10. september 2020 udskrev tandlæge Mette Vincent Brunemark et prisoverslag på tandbehandlingen. Overslaget indeholdt blandt andet en pris på en unitorprotese til over- og underkæben.

Den 20. maj 2021 blev følgende noteret i journalen: ”unitor til underkæbe. Akryl.”

Den 2. juni 2021 noterede tandlæge Mette Vincent Brunemark følgende i journalen: ”unitor til overkæbe. Akryl.”

29. juni 2021 blev der udskrevet en regning på protesebehandlingen. På regningen fremgik det, at der var tale om unitorproteser til over- og underkæben.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at det blev aftalt, at der skulle fremstilles unitorproteser.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for at have fremstillet akrylproteser.  

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ikke modtog tandlægefaglig forsvarlig protesebehandling, idet tandlæge Mette Vincent Brunemark fremstillede to akrylproteser, når det ifølge sagens materiale var aftalt, at der skulle fremstilles unitorproteser.

Styrelsen kan oplyse, at en unitorprotese er en delprotese, hvor den bærende del er et stålstel, som via støbte bøjler hviler på tænderne, således at gummen og tandkødet ikke belastes. En akrylprotese er alene fremstillet i akryl og således uden stålstel. En akrylprotese hviler på gummen og dermed tandkødet. Det er muligt at indsætte bøjler, der ofte er bukket i ståltråd med henblik på at sikre, at protesen sidder fast.

Disciplinærnævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for de fremstillede akrylproteser.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at udeblev fra besigtigelsen, hvorfor det ikke har været muligt at vurdere, om de fremstillede akrylproteser levede op til sædvanlig standard. 

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 9. september 2020 til den 29. juni 2021 i tandlægeklinikken, .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til tandlæge Mette Vincent Brunemark i sine afgørelser af 27. november 2019 og 22. september 2021.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Mette Vincent Brunemark. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 27. november 2019 og 22. september 2021 er også omfattet af offentliggørelsesordningen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år