Mangelfuld overkæbeprotese

Privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut. ID 014LM) får kritik for fremstillingen af en mangelfuld overkæbeprotese. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM85

Offentliggørelsesdato:

5. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • Privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut.ID 014LM), tandlægeklinikken, , for behandlingen.

Det betyder, at tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark i hendes klinik, i perioden fra den 19. december 2016 til den 5. februar 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at han ikke fik en relevant og tilstrækkelig protese, herunder at denne ikke blev tilpasset på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 19. december 2016 til den 5. februar 2018 modtog 59-årige behandling af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark i hendes klinik i forbindelse med, at han skulle have en protese.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 15. marts 2019 hvoraf fremgår, at protesen havde en spinkel udformning og var uden ganedækken i overkæben. Protesen løsnede sig ikke ved gab og sidebevægelser. Ved sammenbid (okklusion) var der kontakt mellem de små kindtænder (5,4+/5,4- og +4,5/-4,5). Tænderne 5+ og 4+ var pålagt supplerende materiale. Der var desuden et horisontalt overbid på 6-7 mm og et vertikalt overbid på 3-4 mm.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for behandlingen for så vidt angår protesen i overkæben.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at overkæbeprotesen blev fremstillet med et stort overbid, der påvirkede tygge- og læbefunktionen.
  • at der ved sammenbid alene kunne konstateres kontakt på enkelttænder, hvilket var utilstrækkeligt, idet det ved fremstilling af en protese skal sikres, at der er en god tyggefunktion i hele tandbuen.
  • at tandlæge Mette Vincent Brunemark forsøgte at ændre sammenbiddet ved beslibning og pålægning af akryl, uden at dette medførte en forbedring af tyggefunktionen, hvorfor hun på baggrund heraf burde have iværksat anden behandling for at forbedre tygge- og læbefunktionen.
  • at s kæbeben ændrede sig efter udtrækning af flere tænder, hvilket er en sædvanlig følge af tandudtrækning. Tandlæge Mette Vincent Brunemark burde, forinden hun påbegyndte behandling, have informeret om dette og konsekvenserne heraf, herunder at der 3-6 måneder efter tandudtrækningen skulle foretages en tilpasning af protesen (rebasering).

Disciplinærnævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for behandlingen for så vidt angår protesen i underkæben.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at underkæbeprotesen blev fremstillet korrekt, og at det fremgår af besigtigelsesrapporten, at den sidder, som en delprotese skal.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 19. december 2016 til den 5. februar 2018 i hendes klinik.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed