Plastfyldning foretaget uden samtykke

Privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut. ID 014LM) får kritik for manglende indhentelse af informeret samtykke før plastfyldning i en hjørnetand og for mangelfuld journalføring ved plastfyldninger i flere tænder. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM86

Offentliggørelsesdato:

5. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Journalføring, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark (aut. ID 014LM), Tandklinikken , for journalføringen og for indhentelse af informeret samtykke i perioden fra den 14. august til den 21. august 2017.

Det betyder, at tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Det betyder videre, at tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det betyder videre, at tandlæge Mette Vincent Brunemark udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved den del af behandlingen der kan tages stilling til.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark, Tandklinikken , i perioden fra den 14. til den 21. august 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at plastfyldningerne på tænderne på +1, +2, +3 ikke var tilstrækkelige.
 • at den foretagne tandrensning var utilstrækkelig.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

60-årige blev behandlet af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark, Tandlægeklinikken , i perioden fra den 14. til den 21. august 2017.

fik i klageperioden foretaget en statusundersøgelse og en udvidet tandrensning den 14. august samt plastfyldninger på +1, +2 og +3 den 21. august.

Det fremgår af sagen, at der 2 dage efter fyldningsbehandlingen faldt en fyldning ud, men det har ikke kunnet fastslås, om det var en af de fyldninger, som tandlæge Mette Vincent Brunemark havde lavet.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge Mette Vincent Brunemark for diagnosticeringen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Mette Vincent Brunemark konstaterede at led af parodontitis og foretog på baggrund af diagnosen den relevante behandling ved at foretage en udvidet tandrensning. Det vurderes at der var indikation for behandlingen, og nævnet har ikke fundet grundlag for at vurdere, at tandrensningen ikke skulle være udført tandlægefagligt forsvarligt.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 14. til den 21. august 2017 på Tandklinikken .

Disciplinærnævnet bemærker dog, at forholdene omkring plastfyldningerne ikke er journalført. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal tandlæger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10, stk. 2, nr. 2, litra f, at patientjournalen skal indeholde planlagte og udførte behandlinger, herunder hvilke materialer og lægemidler der er anvendt. 

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Mette Vincent Brunemark for hendes journalføring af behandlingen vedrørende plastfyldningerne den 21. august 2017.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at journalen mangler oplysninger om, hvilken forbehandling, plastbonding og plasttype som er anvendt til fyldningerne.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 14. til den 21. august 2017 på Tandklinikken .

Disciplinærnævnet bemærker i øvrigt, at det grundet journalføringens beskaffenhed, ikke har været muligt at tage stilling, om plastfyldningerne blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af på Tandklinikken , i perioden fra den 14. august 2017 til den 21. august 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det er noteret i journalen, at der blev fremlagt en behandlingsplan for parodontitisbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Ved konsultation den 14. august 2017 hos Tandklinikken , var der af privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark foreslået en behandlingsplan for parodontitis, som afslog.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal tandlæger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af klagen, at mener, at der ikke blev fremlagt en behandlingsplan for parodontitis.

Det fremgår af journalen, at der blev fremlagt en behandlingsplan for parodontitis.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at der blev fremlagt en behandlingsplan for parodontitis, som afslog.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt standard ved sin journalføring af behandlingsplanen for parodontitis af i perioden fra den 14. august 2017 til den 21. august 2017 på Tandklinikken .

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af på Tandklinikken , den 21. august 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der blev udført plastfyldninger uden samtykke.

SAGSFREMSTILLING

Den 21. august 2017 foretog privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark, Tandklinikken , plastfyldninger i s tænder +1, +2 og +3.

Det fremgår af klagen, at mener, at der ikke blev indhentet samtykke før behandlingen blev udført.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for indhentelsen af informeret samtykke for en del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der blev lavet en plastfyldning på tanden +3, uden at der tidligere var konstateret caries eller andet behandlingsbehov, der fordrede en plastfyldning, ligesom det ikke er noteret i journalen, at der blev givet samtykke.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er ikke grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark for indhentelsen af informeret samtykke for den øvrige del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ved undersøgelsen den 14. august 2017 fik konstateret caries i tænderne +1 og +2. Det faktum, at mødte op til behandlingen den 21. august 2017 og fik foretaget plastfyldningerne som behandling for den konstaterede caries, anses derfor som at gav et stiltiende samtykke til behandlingen til trods for, at det ikke i journalen er noteret, at der blev givet samtykke til behandlingen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Mette Vincent Brunemark handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af den 21. august 2017 på Tandklinikken .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 10 om patientjournalens indhold

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold