Relevant protesebehandling

Klinisk tandtekniker får ikke kritik for protese, som patienten var utilfreds med, da der objektivt ikke kunne ses mangler, idet patienten kun anvendte protesen i kort tid samt ikke fik foretaget ret mange tilpasninger.

Sagsnummer:

22DNU27

Offentliggørelsesdato:

17. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Klinisk tandtekniker , for behandlingen.

Det betyder, at klinisk tandtekniker udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af klinisk tandtekniker hos , i perioden fra den 19. april til den 1. juli 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at protesebehandlingen i underkæben ikke var i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 19. april til den 27. maj 2021 fik 63-årige udarbejdet en protese til underkæben af klinisk tandtekniker hos .

I perioden fra den 27. maj til den 1. juli 2021 var der en række korrektioner af protesearbejdet.

har til sagen anført, at de nye proteser skulle medføre smerter, herunder at bøjlen til venstre hjørnetand (-3) er lavet forkert, da bøjlearmen generer tandkødet, når han tygger med protesen.

har til sagen ligeledes oplyst, at han efter hver rettelse kun har brugt proteserne i ca. tre dage, hvorefter han har opgivet at bruge proteserne grundet gener.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at det ved syn og skøn kunne konstateres, at underkæbeprotesen sad godt fast med bøjlerne på bøjletænderne. Protesekanterne og støtteflader mod tunge, kind og læber var lavet relevant, ligesom kosmetikken var tilfredsstillende og sammenbiddet godt. Ved syn og skøn kunne det ligeledes konstateres, at der ikke var kontakt mellem bøjlearmen til venstre hjørnetand (-3) og tandkødet.
  • at efter det oplyste i alt har gået med protesen 3 x 3 dage og har haft 4 korrektioner, hvilket nævnet ikke vurderer er tilstrækkeligt med tid til, at få proteserne tilpasset og vænne sig til dem, før valgte at opgive behandlingen. Tilvænning og tilpasning af en protese tager typisk 1-3 måneder og kræver flere tilretninger, når protesen ”sætter sig”. Hertil kommer, at der ved undersøgelsen ikke fandtes forhold vedrørende protesen, som ikke var lavet i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at klinisk tandtekniker handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 19. april til den 1. juli 2021 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed