Manglende indhentelse af informeret samtykke

Privatpraktiserende tandlæge får kritik for ikke at have indhentet et informeret samtykke forud for polering af plastikken på patientens fortænder.

Sagsnummer:

22DNU31

Offentliggørelsesdato:

29. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Indhentelse af informeret samtykke , Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge (aut. ID ), for indhentelse af informeret samtykke den maj 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge , for behandlingen.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge ikke indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge på tandklinikken, , den 7. maj 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der blev lavet et hul i plastmaterialet mellem de store fortænder i overkæben (1+ og +1) under en polering af tænderne.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

39-årige var den 7. maj 2019 til konsultation hos privatpraktiserende tandlæge i tandklinikken, , hvor hun bl.a. fik foretaget en tandrensning.

Der blev den 10. september 2021 afholdt et telefonisk forligsmøde, hvor både og tandlæge deltog. Der blev skrevet et resumé af samtalen i et telefonnotat, hvoraf det fremgår, at til konsultationen fik poleret sine fortænder 1+ og +1 ved en slibning. havde en plastfyldning mellem sine fortænder, som æstetisk lukkede et mellemrum mellem hendes fortænder, men som følge af beslibningen af plastikken kom der et synligt mellemrum mellem fortænderne, hvor plastfyldningen havde siddet.

Videre fremgår det af telefonnotatet, at tandlæge i forbindelse med den øvrige behandling tilbød at polere de store fortænders plastik, fordi hun ønskede at yde en god service. 

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra den 6. juli 2021 samt et billede af s fortænder fra før klageperioden og et billede fra efter behandlingen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge på relevant vis sleb plastfyldningen mellem s fortænder 1+ og +1, idet plastfyldninger med tiden bliver dårligere og får en dårligere kanttilslutning til tænderne. Disse kanter er bakteriefremmende og vil føre til ansamlinger af bakterier mellem tænder og plastfyldninger, som både kan føre til parodontose og huller i tænderne, hvorfor kanterne løbende bør vedligeholdes og elimineres for bakterier. Det var derfor i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at tandlæge sleb plastfyldningen, idet plastfyldningskanterne ikke kan holdes sygdomsfrie uden at slibe kanterne til. Det er disciplinærnævnets vurdering, at der ikke er grundlag for at fastslå, at slibemetoden ikke var i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. maj 2019 i tandklinikken, .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af på tandklinikken, , den 7. maj 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev informeret om risici ved at polere plastikken på hendes fortænder.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

var den 7. maj 2019 til konsultation hos privatpraktiserende tandlæge på tandklinikken, .

Det fremgår af forligsnotatet fra telefonmødet den 10. september 2021, at tandlæge til konsultationen den 7. maj 2019 polerede plastikken på s store fortænder i overkæben +1 og 1+. havde en plastfyldning mellem sine fortænder, som æstetisk lukkede et mellemrum mellem hendes fortænder, men som følge af beslibningen af plastikken kom der et synligt mellemrum mellem fortænderne, hvor plastfyldningen havde siddet. Disciplinærnævnet bemærker, at der ikke er noteret et informeret samtykke til behandlingen i journalen.

Videre fremgår det af forligsnotatet, at gerne ville have været informeret om, at der var en risiko for, at plastikken ville blive formindsket som følge af poleringen, inden behandlingen blev foretaget. Mens det endeligt fremgår af forligsnotatet, at tandlæge tilbød at polere de store fortænders plastik, fordi hun ønskede, at yde en god service. 

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for manglende indhentelse af et informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for poleringen af plastikken på s fortænder 1+ og +1, idet burde være blevet informeret om risikoen for, at plastfyldningen ikke kunne slibes uden at skabe et mindre mellemrum mellem hendes fortænder.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af den 7. maj 2019 i tandklinikken, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 2, om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger