Forkert blanket ved udarbejdelse af erklæring

Praktiserende læge får kritik for anvendelse af en forkert blanket i forbindelse med udarbejdelse af erklæring om fremtidsfuldmagts aktivering.

Sagsnummer:

22DNU44

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Udfærdigelse af lægeerklæring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge (aut ID ), for udfærdigelsen af erklæringen.

Det betyder, at praktiserende læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af erklæringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse. 

KLAGEN

Der er klaget over, at praktiserende læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af erklæringen af 30. oktober 2019 vedrørende til .

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at erklæringens konklusion ikke var korrekt.
  • at erklæringen var mangelfuld, idet der manglede krydser i erklæringen, og idet det ikke var den korrekte erklæringstype, der blev anvendt.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i erklæringen og journalen.

Den 30. oktober 2019 udfærdigede praktiserende læge en lægeerklæring vedrørende 80-årige til . Erklæringen blev udarbejdet efter ønske fra s søn og skulle bruges i forbindelse med sagsbehandling vedrørende værgemål.

Erklæringen blev udfærdiget på baggrund af praktiserende læge undersøgelse af den 29. august 2019 samt journalmateriale.

Det fremgår af erklæringen, at praktiserende læge var i besiddelse af journalmateriale omhandlende fra dennes tidligere læge, og at praktiserende læge havde gennemset hendes e-journal. Den praktiserende læges eget kendskab til var opstået igennem 3 konsultationer, som alle omhandlede en fremtidsfuldmagts ikrafttrædelse.

Praktiserende læge noterede, at ikke havde fysiske lidelser af betydning for hendes evne til at varetage egne interesser.

Praktiserende læge noterede videre, at han havde foretaget en MMSE-test (screeningsværktøj til udredning af demens), der viste, at havde betydelige problemer med sin korttidshukommelse, men havde rimelige eksekutive evner. havde ved konsultationen vist et paranoidt beredskab, som det kunne ses ved ældre demente.

Praktiserende læge afkrydsede nej til, at skulle have en sindssygdom, herunder svær demens, der gjorde hende ude af stand til at varetage sine økonomiske og personlige anliggender.

Praktiserende læge afkrydsede ja til, at skønnedes at være uerfaren, have svækket helbred, eller var i en anden lignende tilstand, der gjorde, at hun havde behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage sine anliggender.

Praktiserende læge noterede, at tilstanden var varig, og at med nytte kunne udtale sig om eventuelt værgemål.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Det følger af autorisationslovens § 20, stk. 1.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for udfærdigelsen af erklæringen af 30. oktober 2019 vedrørende til .

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at praktiserende læge udfærdigede en forkert erklæringstype, idet lægen udfyldte ”Lægeerklæring vedrørende værgemål” fremfor “Lægeerklæring om aktivering af fremtidsfuldmagt”, som skulle have været anvendt. Disciplinærnævnet bemærker hertil, at erklæringen i sig selv er udfyldt på relevant vis, med en tilstrækkeligt underbygget konklusion, idet s journal, og praktiserende læge s relevante undersøgelse blev inddraget på relevant vis. Disciplinærnævnet bemærker videre, at erklæringen udfærdiges med en kombination af beskrivelser og afkrydsninger, og at attesten således formelt er udfyldt korrekt.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at der findes to blanketter, som i øvrigt er ens, med forskellig overskrift. Metoden til aktivering af de to juridiske tilstande er dog forskellig. “Lægeerklæring vedrørende værgemål” anvendes, når der fra behandles en sag om værgemål. “Lægeerklæring om aktivering af fremtidsfuldmagt” anvendes, når der i forvejen mellem fremtidsfuldmagtshaver og patienten findes en tinglyst erklæring om, hvem der skal overtage de økonomiske og personlige beslutninger i tilfælde af, at personen ikke længere kan varetage sine personlige anliggender, juridiske og økonomiske forhold.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at en umyndiggørelse af en person afgøres ud fra det samlede billede af . Lægeerklæringen er kun en del heri, mens de nære pårørende, som kender personen bedre end lægen, også kan fremføre argumenter.

Det er således disciplinærnævnets vurdering, at erklæringen ikke blev udfærdiget på relevant vis, idet praktiserende læge udfærdigede en forkert type erklæring.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge ikke handlede med omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af erklæringen af 30. oktober 2019 vedrørende til .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • 20 om udfærdigelse af erklæringer

Bekendtgørelse nr. 908 af 18. august 2011 om afgivelse af erklæringer m.v.:

  • § 2 om definitionen af en erklæring
  • § 5 om erklæringens indhold