Infektion i øjeæble efter injektion

Overlæge får ikke kritik for faglig instruks og medicinstuderendes øjeninjektion.

Sagsnummer:

22DNU45

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • overlæge , Øjenafdelingen, , for instruksen vedrørende Intravitreale injektioner med Anti-VEGF.

Det betyder, at overlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved udarbejdelsen af instruksen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af en medicinstuderende på Øjenafdelingen, , den 4. maj 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at mistede synet, efter at der blev foretaget behandling med Eylea.

Disciplinærnævnet skal hertil bemærke, at en medicinstuderende ikke er en autoriseret sundhedsperson, og at en medicinstuderende ikke har ret til selvstændigt virke, hvorfor behandling udført af en medicinstuderende ikke kan bedømmes ved disciplinærnævnet. Overlæge var på behandlingstidspunktet fagligt ansvarlig for instruksen ”Intravitreale injektioner med Anti-VEGF”, som lå til grund for den behandling som blev foretaget af en medicinstuderende. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn foretager derfor i stedet en vurdering af om instruksen var fagligt forsvarlig. 

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. maj 2021 fik 75–årige foretaget behandling med Eylea på begge øjne af en medicinstuderende. I forbindelse med behandlingen af højre øje blev det noteret, at der opstod subkonjunktival blødning efter injektionen med Eylea.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ledende overlæge fra Øjenafdelingen, , at afdelingen anvender et hold af medicinstuderende til at foretage behandling med Eylea, og at , den 4. maj 2021, modtog behandling efter afdelingens retningslinje. Videre fremgår det af udtalelsen, at alle de behandlende medicinstuderende er grundigt oplært i injektionsteknik. Endvidere fremgår det af udtalelsen, at i efterforløbet udviklede panoftalmi (infektion i øjeæblet) i det venstre øje.  

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge for instruksen vedrørende Intravitreale injektioner med Anti-VEGF.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at , den 4. maj 2021, fik foretaget behandling med injektion af Eylea, og at hun efterfølgende fik konstateret panoftalmi.
  • at Eylea er et lægemiddel, som kan anvendes til behandling af flere typer af medicinske nethindesygdomme. Behandlingen foregår ved, at lægemidlet indsprøjtes direkte gennem senehinden i øjet. Behandlingen kan foretages mange gange, over en årrække, og der kan ved behandlingen opstå gener i forbindelse med indsprøjtning, herunder smerter og blødning under øjets slimhinde (subkonjunktival blødning). Disse gener har ingen betydning for en patients syn.
  • at den mest alvorlige komplikation ved indsprøjtning med Eylea er panoftalmi, hvilket kan være synstruende. Risikoen for panoftalmi er meget lav, og forekommer ved mindre end 1 ud af 1000 indsprøjtninger. Der er flere risikofaktorer i forhold til udvikling af panoftalmi, herunder øjenlågsbetændelse, manglende steril afvaskning samt håndteringen af lægemidlet. Ofte er det ikke muligt at fastslå årsagen til, at en patient udvikler panoftalmi.
  • at modtog behandling på baggrund af instruksen ”Intravitreale injektioner med Anti-VEGF”, og at det er disciplinærnævnets vurdering, at instruksen er fagligt forsvarlig. Videre foreligger der i journalen ikke oplysninger, som giver anledning til at antage, at indsprøjtningen med Eylea ikke blev foretaget på relevant vis.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udarbejdelse af instruksen Intravitreale injektioner med Anti-VEGF som lå til grund for behandlingen af den 4. maj 2021 på Øjenafdelingen, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed