Ikke kritik for midlertidig plastfyldning

Tandlæge får ikke kritik for fyldning, der kun holdt 3 måneder, da den kun var tiltænkt som et midlertidigt provisorium forud for en kronebehandling, som patienten efterfølgende fravalgte.

Sagsnummer:

22DNU46

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge (aut. ID ), Tandlægerne , for behandlingen.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge hos Tandlægerne , den 9. marts 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at kronen på tanden +2 ikke blev udført i overensstemmelse med normen, herunder at kronen ikke var tilstrækkeligt holdbar.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. marts 2021 fik 80-årige foretaget behandling af privatpraktiserende tandlæge hos Tandlægerne . var blevet anbefalet kronebehandling af tanden +2, hvorfor der blev foretaget en midlertidig plastkrone på tanden forud for den endelige kronebehandling.

Da ved den senere konsultation oplyste, at hun alligevel ikke ønskede kronebehandling af tanden, fik hun oplyst, at der ikke kunne gives garanti på den midlertidige krone. 

har til sagen anført, at plastkronen kun holdt tre måneder.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra den 9. marts 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at da henvendte sig, var tanden +2 knækket og kun stubben var tilbage. Tandlæge tog derefter et røntgenbillede, som bekræftede, at der var sunde rodforhold ved tanden, hvorfor det var relevant at anbefale en kronebehandling, da der ligeledes var tilstrækkelig tandsubstans tilbage til at bære en krone
  • at tandlæge , forud for at plastikkronen blev lavet, oplyste om, at der var tale om en midlertidig løsning, og der blev aftalt tid til den videre kronebehandling. Det er almindeligt at udarbejde en midlertidig plastikkrone for at hjælpe patienten kosmetisk i perioden, indtil en endelig krone er udarbejdet, hvorfor det ikke vurderes kritisabelt, at den midlertidige plastikkrone kun holdt tre måneder, da denne type plastikkrone ikke er tiltænkt at have en lang holdbarhed.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. marts 2021 hos Tandlægerne .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd