Relevant tandudtrækning og antibiotikabehandling

Tandlæge bortopererede relevant en knækket tand og behandlede med antibiotika pga. mistanke om akut infektion i patientens mund. Det var en sjælden komplikation, at der efterfølgende opstod en tandbyld og var behov for stærkere antibiotika.

Sagsnummer:

22DNU47

Offentliggørelsesdato:

23. september 2022

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge , , for behandlingen.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge hos , den 10. og den 15. december 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog relevant behandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. december 2021 mødte 41-årige op til konsultation ved , hvor hun blev tilset af privatpraktiserende tandlæge , idet hun havde ondt i højre side af overkæben. Tandlæge optog to røntgenbilleder af højre side af overkæben. På baggrund af røntgenundersøgelsen foretog tandlægen en operativ fjernelse af den første lille kindtand i højre side af overkæben (4+). fik udstedt en recept på Primcillin (smalspektret antibiotika).

Den 15. december 2021 henvendte sig på ny til tandlæge , idet hun forsat var meget hævet og havde ondt efter fjernelsen af kindtanden 4+. Tandlægen udstedte en recept på Metronidazol (antibiotika mod ikke-iltkrævende bakterier, der ofte forekommer i bl.a. mundhulen).

Af efterfølgende journalmateriale fremgår det, at efter den 15. december 2021 henvendte sig igen, idet hun forsat oplevede smerter efter fjernelsen af kindtanden 4+, hvorefter hun blev henvist til at kontakte lægevagten.

Det fremgår af klagen, at henvendte sig til privatpraktiserende tandlæge i tandlægeklinikken, fordi hendes tand var knækket et par dage forud for den 10. december 2021. Den knækkede tand havde medført, at der var opstået betændelse, som havde spredt sig, inden hun henvendte sig til privatpraktiserende tandlæge .

Det fremgår videre af klagen, at senere blev tilset på et andet behandlingssted, hvor hun fik fjernet en tandbyld i området, hvor kindtanden 4+ havde siddet.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra den 10. december 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at privatpraktiserende tandlæge på relevant vis behandlede den 10. december 2021, idet han indledningsvist foretog en røntgenundersøgelse af s overkæbe i højre side, hvor hun havde ondt. Da røntgenbillederne viste, at kindtanden 4+ var knækket, og at der var betændelse på en rodspids, foretog tandlægen på relevant vis en operativ fjernelse af tanden, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.
  • at privatpraktiserende tandlæge på relevant vis udstedte en recept på Metronidazol den 15. december 2021, idet fortsat var hævet og havde smerter, selvom hun havde fået Primcillin. Der var således indikation for, at der var tale om en akut infektion i hendes mundhule, hvormed det var relevant at skifte til Metronidazol, da denne form for antibiotika virker på andre typer bakterier end Primcillin.

    Disciplinærnævnet kan oplyse, at Primcillin (Penicillin) sædvanligvis er førstevalget til at bekæmpe infektioner i mundhulen. Hvis denne type antibiotika ikke fjerner en betændelse, skiftes sædvanligvis til en anden slags antibiotika, hvilket typisk er Metronidazol.

Den omstændighed, at fik en tandbyld i området, hvor kindtanden 4+ havde siddet, er ikke ensbetydende med, at behandlingen ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. I sjældne tilfælde er behandling med antibiotika i form af Primcillin og Metronidazol ikke nok til at bekæmpe en infektion efter en tandudtrækning, hvilket kan medføre, at der skal foretages en udtømning af en byld og anvendes stærkere antibiotika. Dette er dog en særlig sjælden komplikation, som efter disciplinærnævnets opfattelse i nærværende sag ikke kan tilskrives det af privatpraktiserende tandlæge udførte tandlægearbejde.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 10. og den 15. december 2021 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd