Fjernelse af blodansamling efter hofteoperation

Ortopædkirurgisk læge får ikke kritik for skade af iskiasnerve i forbindelse med hofteoperation. Blodansamling, som er en kendt risiko ved operation, forårsagede en skade på iskiasnerven og lægen fandt derfor indikation for at fjerne blodansamlingen.

Sagsnummer:

22DNU60

Offentliggørelsesdato:

17. november 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Journalføring, Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • overlæge , for behandlingen og journalføringen på samt på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, , for behandlingen.

Det betyder, at overlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder, at videre at overlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af overlæge , i perioden fra den 21. til den 27. september 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at operationen ikke blev foretaget korrekt, herunder at iskiasnerven blev beskadiget i forbindelse med krampe under en hofteoperation
 • at først blev orienteret om den beskadigede iskiasnerve to dage efter operationen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. september 2021 foretog overlæge en hofteoperation på 70-årige . Der blev foretaget isættelse af en hofteledsprotese.

Den 23. september 2021 var overlæge på hjemmebesøg ved efter operationen. Den 27. september 2021 tog telefonisk kontakt til overlæge , da hun havde fået konstateret en blodansamling (hæmatom) og formentlig forbigående nedsat kraft i muskulaturen.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at overlæge kom på hjemmebesøg hos den 23. september 2021, hvor han fortalte, at hun havde haft kramper under operationen, og at det havde ført til beskadigelse af iskiasnerven. Det fremgår videre af klagen, at hun aldrig før havde haft kramper/spasmer.

Det fremgår af journalen fra den 23. september 2021, at blev forklaret om forløbet efter operationen, og at den aktuelle situation skyldes blodansamling omkring hofteleddet og i lårmusklen.

Det fremgår af en udtalelse fra overlæge , at ved hjemmebesøget ikke kunne bøje over hofteled, og at han orienterede hende om, at kramper under operationen besværliggjorde påpladssætningen (reponering), samt at den manglende bøjeevne skyldtes den foretagne manipulation og udviklede blodsamling. Det fremgår af udtalelsen, at overlæge den 20. november 2021 påviste en påvirkning af iskiasnerven.  

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om, hvorvidt blev oplyst om beskadigelse af iskiasnerven.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at overlæge var på hjemmebesøg den 23. september 2021 og fortalte om kramperne under operationen, og at den manglende mobilisering var en følge af påpladssætningsforsøget. Disciplinærnævnet finder videre ikke grundlag for at fastslå, at overlæge informerede om beskadigelse af iskiasnerven eller var bekendt hermed i perioden fra den 21. til den 27. september 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at på baggrund af slidgigt i højre hofte fik foretaget en operation med isættelse af en hofteledsprotese af overlæge . Der blev givet forebyggende medicin for betændelse og blødning inden operationen, og for betændelse og blodpropdannelse efter operationen. Operationen blev foretaget korrekt og i overensstemmelse med de kirurgiske principper herfor, da overlægen via den bagerste adgang til hofteleddet på sædvanligvis isatte et ledskålskomponent uden knoglecement og en lårbenskomponent med knoglecement.
 • at til sidst under operationen havde muskelsammentrækninger. Overlæge supplerede på baggrund heraf relevant rygmarvsbedøvelsen med fuld bedøvelse. Der var efter påpladssættelsen god stabilitet og overlægen vurderede, at der var ens benlængde, hvor der blev undersøgt relevant for bevægelighed. Der blev i overensstemmelse med sædvanlig praksis efterfølgende planlagt røntgenkontrol og mobilisering, hvilket var tilstrækkeligt.
 • at styrelsen til brug for sagen har gennemset røntgenbillederne fra den 21. september 2021 efter operationen, som viser en god stilling af den isatte protese.
 • at der på baggrund af operationen var en berettiget forventning om, at s gener ville aftage og at hun heraf ville opnå et bedre funktionsniveau. Der var efterfølgende nedsat bøjning i hoften. Der var efter operationen sundhedsfaglig indikation for at vurdere, at den nedsatte bøjning i hoften var forårsaget af hævelse og blødning, og ikke af en skade i iskiasnerven.
 • at ved mobiliseringen efter operationen, inden udskrivelsen, blev observeret uden tegn til nerveskade. Der var videre ved hjemmebesøget og ved den efterfølgende telefonkonsultation ikke tegn herpå. Overlæge burde ikke have mistænkt, at der var opstået behandlingsmulige komplikationer, herunder skade i iskiasnerven, og skulle dermed heller ikke oplyse om, at der var mistanke om skade.
 • at trykpåvirkning af iskiasnerven ved en hofteoperation kan forårsage lette føleforstyrrelser på ydersiden af underben og fod samt let nedsat kraft for opadføring af foden eller mangelfuld følesans på underben og fod eller ophørt bevægelighed over ankel og tæer. Trykpåvirkning af iskiasnerven ved hofteledsprotesekirurgi er en kendt komplikation ved selv korrekt udført kirurgi. Operationen den 21. september 2021 er således ikke udført under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Den omstændighed, at det senere viste sig, at der var beskadigelse af iskaisnerven er ikke ensbetydende med, at der er grundlag for at kritisere den lægefaglige behandling.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 21. til den 27. september 2021 på .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at overlæge ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af den 21. og 23. september 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det ikke blev noteret i journalen den 21. september 2021, at iskiasnerven var blevet beskadiget under operationen, samt at det ikke blev noteret, at der blev drøftet ved hjemmebesøget den 23. september 2021.

SAGSFREMSTILLING

Den 21. september 2021 journalførte overlæge i journalen på , at havde fået indsat en totalprotese i hofteled i højre side. Det fremgår af journalen, at overlæge forsøgte at påpladssætte (reponere) hoften, men at det ikke var muligt, da havde voldsomme spasmer i benet, og at det lykkedes efter bedøvelse.

Den 23. september 2021 noterede overlæge at han var på hjemmebesøg, da ikke kunne bøje over hofteled, og han orienterede hende om det peroperative forløb, og at den manglende bøjeevne skyldtes blodsamling. 

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger, føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 15, at patientjournalen skal indeholde oplysninger om årsag til kontakten udført behandling, indtrådte komplikationer og bivirkninger, hvis oplysningerne er relevante og nødvendige.

Disciplinærnævnet ligger på baggrund af oplysningerne i 1. klagepunkt til grund, at overlæge ved hjemmebesøg den 23. september 2021 fortalte om kramper, og at den manglende mobilisering var en følge af påpladssætningsforsøget. Disciplinærnævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at overlæge var bekendt med beskadigelse af iskiasnerven eller oplyste herom den 21. og 23. september 2021.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at en sundhedsperson skal føre journal i forbindelse med enhver behandling, der udføres. Dokumentationen skal foretages, så der er et overblik over det tidligere, pågående og planlagte udrednings- og behandlingsforløb, og så der kan ske korrekt opfølgning på den givne behandling, således at det er muligt at tilpasse og justere denne.
 • at sundhedspersoners pligt til at føre journal omfatter oplysninger, der er nødvendige og relevante for behandlingen. Journalen er et arbejdsredskab, som sundhedspersonen har til rådighed, hvis der skal noteres overvejelser om en patients helbredsforhold. Efter disciplinærnævnets opfattelse skal sundhedspersonen i journalen anføre det, som vedkommende finder relevant.
 • at overlæge den 21. september 2021 noterede vedrørende operationen, at der var stramme forhold, samt at der blev forsøgt påpladssætning, hvilket ikke var muligt, da havde voldsomme spasmer i ekstremiteten, og at blev bedøvet, hvorefter hoften kunne påpladssættes. Det er disciplinærnævnets vurdering, at der ved operationen ikke var mistanke om komplikationer eller beskadigelse af iskiasnerven. Stramme forhold forårsaget af muskelspænding eller- sammentrækninger ved operation med isættelse af en hofteledsprotese er ikke en komplikation, da der gives supplerende bedøvelse og muskelafslappende medicin, som en del af en sædvanlig operationsprocedure.
 • at overlæge ved hjemmebesøget den 23. september 2021 journalførte, hvad han vurderede, var relevant vedrørende konsultationen og s tilstand, herunder at der var nedsat bøjekraft over højre hofteled, som delvist var smertebetinget og at der blev iagttaget hævelse omkring højre hofte og upåfaldende sivning. Det fremgår, at blev orienteret om det peroperative forløb, samt at den aktuelle situation skyldtes blodansamling omkring hofteledet og i lårmuskulaturen. Dette var en tilstrækkelig journalføring, hvor der blev informeret om operationen og de objektive fund, samt om årsagen til den nedsatte bevægelighed. Overlæge burde ikke konkret have noteret kramper og reponeringen i forbindelse med hjemmebesøget, og da det er disciplinærnævnets vurdering, at han ikke havde kendskab til beskadigelse af iskiasnerven, skulle han ikke notere dette.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 21. og 23. september 2021 på .

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af overlæge på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, , den 7. og 8. oktober 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at snittet og syningen af operationsarret foregik uden bedøvelse, samt at det ikke var under sterile forhold, henset til at det foregik i lægevagtslokaler.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. oktober 2021 blev tilset af overlæge på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, , da hun havde hæmatomdannelse efter en hofteoperation på den 21. september 2021. Overlæge foretog en objektiv undersøgelse og lavede et snit på 1 cm til udtømning af 5-10 ml gammelt blod. Han vurderede, at forbindingen skulle skiftes dagligt af en hjemmesygeplejerske.

Den 8. oktober 2021 henvendte sig igen, da hun havde fået at vide fra en hjemmesygeplejerske, at det blødte for meget. Overlæge syede åbningen med tre sting, og lagde en forbinding.

Disciplinærnævnet bemærker, at første journalnotat er skrevet den 8. oktober 2021 kl. 12:00, men at der i notatet står, at besøget var den 7. oktober 2021. Disciplinærnævnet lægger til grund, at første besøg var den 7. oktober 2021, og at andet besøg var dagen efter, den 8. oktober 2021.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet henviser til afsnittet i 1. klagepunkt vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Det fremgår af klagen, at behandlingen ikke blev foretaget under sterile forhold, da det var i et lægevagtslokale, hvor folk kunne komme og gå.

Det fremgår af journalen, at der under sterile forhold blev syet tre sting. Det fremgår af en udtalelse fra overlæge , at hæmatomet blev åbnet med brug af steril teknik med anvendelse af et sterilt skiftesæt og anvendelse af sterile handsker. Det fremgår videre af udtalelsen, at behandlingen blev foretaget i et af Ortopædkirurgisk Afdelings behandlingslokaler.

Disciplinærnævnet lægger til grund, at behandlingerne blev foretaget i et behandlingslokale, samt at der blev brugt sterilt skiftesæt og sterile handsker.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at havde en mindre lokaliseret blodansamling nedadtil i såret efter hofteoperationen. Det var tilstrækkeligt, at overlæge på baggrund heraf udtømte det for blod og dagen efter syede snittet til igen, idet han sikrede, at der ikke var en anden årsag til frembulingen ved såret.
 • at der altid skal være varsomhed med at åbne huden til et nyopereret område, da der kan være øget risiko for efterfølgende betændelse. Det var relevant, at overlægen åbnede huden, da s lokaliserede gener var forårsaget af en blodansamling, hvormed der var behov for udtømning. Der blev videre opstartet forebyggende medicinsk behandling for betændelse for at mindske risikoen for betændelse mest muligt.
 • at det var tilstrækkeligt, at åbningen og syningen blev foretaget uden bedøvelse, idet der var tale om en lille og hurtig procedure.
 • at behandlingen blev foretaget under tilstrækkeligt sterile forhold, idet den sædvanlige praksis er, at hudområdet afsprittes to gange, og at der benyttes sterile instrumenter ved åbning og ved syning, som er fast procedure. Der er ikke sterile rum på sygehuse, hvormed der med sterile forhold i sædvanlig praksis menes afspritning og sterile remedier. Det havde således ikke betydning for behandlingen, hvorvidt udtømningen og syningen den 7. og 8. oktober 2021 foregik i lægevagtslokaler eller ortopædkirurgisk ambulatorium.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. og 8. oktober 2021 på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

 • § 15 om faglige og medicinske oplysninger

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

§ 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd