Manglende reaktion på symptomer for borrelia

Vagtlæge Gunnar Axelgaard (AUT. ID: 006G2) får kritik for ikke at henvise patienten til en konsultation i lægevægtregi trods oplysninger om symptomer på borrelia. (offentliggørelse grundet 3 x kritik)

Sagsnummer:

23DNM02

Offentliggørelsesdato:

15. marts 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • vagtlæge Gunnar Alexgaard (aut. ID 00G62), Lægevagten i Region for behandlingen den 6. august 2021.

Det betyder, at vagtlæge Gunnar Alexgaard ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge Gunnar Alexgaard ved Lægevagten i Region , den 6. august 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling af lægevagten, idet hun ikke blev henvist til konsultation på baggrund af de udviste symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. august 2021 tog telefonisk kontakt til vagtlæge Gunnar Alexgaard ved Lægevagten i Region , på vegne af sin 2-årige datter , idet hun havde en rød ring på ryggen. Det blev aftalt, at de skulle tage kontakt til s praktiserende læge efter weekenden.

Det fremgår af klagen, at s bror havde borrelia.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet har i forbindelse med sagens behandling indhentet lydfilen fra samtalen mellem og vagtlæge Gunnar Alexgaard ved Lægevagten i Region . Af lydfilen fremgår det, at havde en rød ring på ryggen, der mindede om en orm og indvendigt var lyserød. Derudover fremgår det af lydfilen, at tidligere var kendt med eksem, men at rødmen var større og afgrænset, herunder at s bror på daværende tidspunkt havde borrelia.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Gunnar Alexgaard for behandlingen den 6. august 2021.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling af vagtlæge Gunnar Alexgaard den 6. august 2021, idet hun ikke blev henvist til en fysisk konsultation i Lægevagten. Behandlingen med fugtighedscreme ikke var relevant, idet s beskrevne symptomer var sammenfaldende med symptomerne for borrelia, idet moren oplyste omkring et forløb med borrelia med et andet barn, og idet datteren tidligere var kendt med eksem, men at rødmen var større og afgrænset denne gang, burde vagtlæge Gunnar Alexgaard have henvist hende til en fysisk konsultation i lægevagtsregi. På baggrund af dette var det ikke relevant af vagtlæge Gunnar Alexgaard at anbefale behandling med en fugtighedscreme og henviste til at kontakte sin praktiserende læge efter weekenden. I øvrigt burde vagtlæge Gunnar Alexgaard have spurgt nærmere ind til andre symptomerne forbundet med udslættet og rødmen, herunder hvor længe udslættet havde varet, og om en flåt var fjernet.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at symptomerne på borrelia i det tidlige stadie er et velafgrænset område omkring bidestedet af en flåt, der efterfølgende spreder sig, herunder at behandlingen herfor er antibiotika

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Gunnar Alexgaard handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. august 2021 ved Lægevagten i Region .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til vagtlæge Gunnar Axelgaard i sine afgørelser af 20. januar, 5. april, 25. april, 23. maj, 19. august og 25. august 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår vagtlæge Gunnar Alexgaard. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 20. januar, 5. april, 19. august og 25. august 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • § 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser