Manglende kontakt til patient

Praktiserende læge Jørgen Peter Rose (aut. ID 00KNV) får kritik for ikke at have været i kontakt med patient, efter hun var blevet tilset af ambulancebehandlere. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM10

Offentliggørelsesdato:

10. marts 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • praktiserende læge Jørgen Peter Rose (aut. ID 00KNV), for behandlingen i hans klinik i perioden fra den september til den 24. september 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • ambulancebehandler , Præhospitalet, Region , for behandlingen.
 • paramediciner , Præhospitalet, Region , for behandlingen.

Det betyder, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Jørgen Peter Rose hos (CVR nr. ), i perioden fra den 15. september til den 24. september 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling, herunder manglende reaktion på hovedpine og indlæggelse på hospital
 • at lægen foranstaltede, at tilkaldt ambulance blev sendt bort igen uden at medtage .

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 15. september 2020 blev praktiserende læge Jørgen Peter Rose, , kontaktet af ambulancebehandler, som oplyste, at de var blevet tilkaldt, da 41-årige havde været dårlig og ikke været sig selv. Praktiserende læge Jørgen Peter Rose blev oplyst om, at der var normale observationer af vitalfunktioner på , og at hendes søn var til stede og eksmanden på vej.

Praktiserende læge Jørgen Peter Rose kontaktede senere s eksmand for at høre, hvordan det gik med .

Praktiserende læge Jørgen Peter Rose udskrev telefonisk den 21. september 2020 Ibuprofen mod hovedpine, og den 22. september 2020 udskrev han Phenergan mod søvnløshed.

Den 24. september 2020 kontaktede praktiserende læge Jørgen Peter Rose, idet hun oplevede sløret syn.

Det fremgår af klagen, at de efterfølgende dage var sengeliggende og udviklede nedsat syn, før hun blev indlagt og opereret for subaraknoidal blødning.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Jørgen Peter Rose for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at det ikke fremgår af lægejournalen, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose var informeret om, at havde ladt vandet på en stol i køkkenet, hvorfor praktiserende læge Jørgen Peter Rose ikke burde have været særligt opmærksom omkring tilstanden.
 • at praktiserende læge Jørgen Peter Rose ved opkaldet, hvor han hørte, at var sovende, burde have bedt de pårørende om, at hun blev vækket, så han selv kunne tale med hende og dermed vurdere hendes tilstand. Det var utilstrækkeligt og ikke sundhedsfagligt forsvarligt ikke at bede om dette.
 • at det var relevant, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose den 21. september 2020 udskrev Ibuprofen mod hovedpine, hvilket vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, idet lægen ikke havde mistænkt alvorlig lidelse. Det var derimod ikke sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive Phenergan mod søvnløshed den 22. september 2020 uden et ledsagende journalnotat omkring årsagen til søvnløsheden, herunder at var informeret om ikke at køre bil efter indtagelse af Phenergan. Disciplinærnævnet kan oplyse, at en afklaring herpå kunne have været sket telefonisk og ikke krævede fremmøde.
 • at den 24. september 2020 ringede og klagede over, at synet var sløret, og at hun var blevet skeløjet. Praktiserende læge Jørgen Peter Rose tilbød på relevant vis en konsultation til afklaring, idet specielt skeløjethed er urovækkende særligt set i relation til hændelsen den 15. september 2020.
 • at det ligeledes var korrekt, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose opfordrede til at kontakte en øjenlæge. Disciplinærnævnet finder det dog kritisabelt, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose ikke noterede, at der var tale om symptomer, der krævede en hurtig tid hos en læge, at var orienteret herom, og en beskrivelse af, hvorfor ikke mente, at hun kunne komme til vurdering i lægeklinikken.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 15. september til den 24. september 2020 hos .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af ambulancebehandler og paramediciner hos Præhospitalet, Region , den 15. september 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev taget med i ambulancen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 15. september 2020 tilså og undersøgte ambulancebehandler og paramediciner hos Præhospitalet, Region , 41-årige på hendes bopæl, idet der var rekvireret ambulance, da var desorienteret og havde haft ufrivillig vandladning.

Ved ambulancens ankomst lå på sofaen og sagde nej tak og trak armen til sig ved påsætning af monitorering. Hun modsatte sig samtykke til videre undersøgelse og behandling. Der blev taget kontakt til s praktiserende læge.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

Derudover træffer disciplinærnævnet afgørelse om, hvorvidt visse ikke-autoriserede persongruppers sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2010 om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af en ikke-autoriseret sundhedsperson stilling til, om sundhedspersonen har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere ambulancebehandler og paramediciner for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at modtog en sundhedsfaglig forsvarlig undersøgelse af ambulancebehandler og paramediciner , idet de undersøgte hende relevant med blodtryksmåling, puls, iltmætning i blodet, pupilforhold og blodsukker.
 • at en habil patient har ret til at frasige sig en tilbudt behandling, og idet havde en påfaldende adfærd samt modsatte sig yderligere undersøgelse og indlæggelse, var det relevant, at ambulancebehandler og paramediciner i tråd med gældende præhospital instruks kontaktede en læge fra AMK-vagtcentralen for at konferere problemstillingen. Lægen henviste til s praktiserende læge, der efterfølgende blev kontaktet.
 • at s praktiserende læge vurderede, at hun kunne forblive i hjemmet med henblik på senere sygebesøg, og på denne baggrund blev ikke taget med i ambulancen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at ambulancebehandler og paramediciner handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 15. september 2020 hos Præhospitalet, Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2010 om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed:

 • 1 om ikke-autoriserede persongrupper