Mangelfuld undersøgelse af rygsmerter

Praktiserende læge Agnes Jørgensen (aut. ID 002Y5) får kritik for ikke at spørge ind til sygehistorien, for ikke at lave en behandlingsplan og for mangelfuld journalføring. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM11

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Praktiserede læge Agnes Jørgensen (aut. ID 002Y5), Klinik , for behandlingen og journalføringen den 8. april 2021.

Det betyder, at praktiserede læge Agnes Jørgensen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen og journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserede læge Agnes Jørgensen på Klinik , den 8. april 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en diskusprolaps blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 8. april 2021 blev 21-årige tilset af praktiserende læge Agnes Jørgensen på Klinik , da han havde smerter fra ryggen. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og givet råd og information. 

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret en diskusprolaps i ryggen.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserede læge Agnes Jørgensen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at lægen burde have spurgt ind til s sygehistorie, herunder hvornår og hvordan smerterne i ryggen var opstået, og hvordan smerterne havde udviklet sig. Lægen burde også have spurgt, om der havde været en skade. Informationer burde være indhentet, da sygehistorien bruges til at stille en diagnose og udforme en behandlingsplan.
 • at lægen burde have lagt en plan for den videre behandling. Der skal laves en behandlingsplan for, at lægen i det videre forløb kan kontrollere, om behandlingen har effekt, om der skal iværksættes en anden behandling, eller om patienten skal undersøges nærmere. Behandlingsplanen laves også, så patienten ved, hvad der skal ske i det fremtidige forløb.
 • at Disciplinærnævnet ikke har mulighed for at vurdere den øvrige del af behandlingen, da der ikke er journalført, hvilke undersøgelser, der blev foretaget, samt hvilke råd og informationer, der blev givet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserede læge Agnes Jørgensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. april 2021 på Klinik .

Disciplinærnævnet bemærker, at de foretagende undersøgelser samt de råd og informationer, som praktiserede læge Agnes Jørgensen gav til konsultationen den 8. april 2021, ikke er journalført.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10, stk. 2, nr. 2, litra a og b, at patientjournalen skal indeholde oplysninger om aktuel behandling, observationer og undersøgelser samt resultatet heraf. Dette gælder, hvis oplysningerne er relevante og nødvendige.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserede læge Agnes Jørgensen for hendes journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserede læge Agnes Jørgensen burde have journalført hvilke undersøgelser, der blev foretaget, samt hvilke råd og informationer, der blev givet. Hun foretog således ikke en tilstrækkelig journalføring af behandlingen af .

Disciplinærnævnet kan oplyse, at et journalnotat hos en praktiserede læge i forbindelse med en konsultation som den aktuelle som minimum forventes at indeholde henvendelsesårsag, observationer og undersøgelse, formodet diagnose og planlagt behandling.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserede læge Agnes Jørgensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 8. april 2021 på Klinik .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til praktiserede læge Agnes Jørgensen i sine afgørelser af 20. september 2022 og 1. november 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserede læge Agnes Jørgensen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 20. september 2022 og 1. november 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Dette følger af § 3, stk. 3 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 10 om patientjournalens indhold

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • § 3, stk. 3, om offentliggørelse af alle afgørelser, der er medregnet i opgørelsen