Manglende akut indlæggelse ved tarmfremfald

Speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen (aut. ID 00NGM) får kritik for ikke at foretage akut indlæggelse af en patient med symptomer på afklemt tarm i forbindelse med tarmfremfald i skeden. (offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM32

Offentliggørelsesdato:

25. maj 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen (aut. ID 00NGM), for behandlingen i hans klinik den 6. maj 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • vagtlæge (aut. ID ), , Region , for behandlingen.

Det betyder, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for speciallæge Huu Tri Nguyen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen i hans klinik den 6. maj 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet det ikke blev opdaget, at toppen af hendes livmoderhals var åben til bughulen, og at det var tarmene, som udgjorde prolaps
 • at ikke blev henvist til akut indlæggelse med liggende transport.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. maj 2021 var 45-årige til konsultation hos speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen i hans klinik med henblik på vurdering grundet fremfald af skeden. Ved konsultationen optog speciallægen sygehistorie for , herunder at hun to måneder forinden var blevet opereret for æggestokkræft, og at hun ved denne operation havde fået fjernet både livmoder og begge æggestokke. oplyste ved konsultationen, at fremfaldet kom efter hvert toiletbesøg, og at det var meget smertefuldt. oplyste videre, at det indimellem var muligt for hende selv at reponere fremfaldet i skeden. Speciallægen foretog herefter en gynækologisk undersøgelse af , hvorved der sås en ca. 8 cm sammenfiltret klump (konglomerat), der faldt ned i hendes skede og uden for skedeåbningen. Speciallægen foretog herefter en transvaginal (indvendig) ultralydsscanning af , hvorved det blev fastslået, at det var tarmene, der faldt ned i hendes skede. Ved konsultationen lykkedes det speciallægen at skubbe tarmene på plads (reponere) op i s skede. Speciallægen henviste desuden akut til behandling i sygehusregi med henblik på operation eller opsætning af en ring.

Det fremgår af klagen, at speciallæge Huu Tri Nguyen burde have indlagt akut med liggende transport, da det medførte stor risiko for skader på tarmen, at speciallægen sendte hende hjem efter konsultationen.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at speciallægen foretog en relevant og tilstrækkelig gynækologisk undersøgelse af , hvorved det blev konstateret, at hun havde fremfald af tarmen, og at tarmen således faldt ned i hendes skede og udenfor skedeåbningen
 • at speciallægen på baggrund af sin undersøgelse af burde have indlagt hende akut i sygehusregi, idet s symptomer med smerter on/off sammenholdt med det konstaterede fremfald af tarmen var foreneligt med tilstanden afklemt tarm (ileus), hvilket er en tilstand, der kræver behandling hurtigst muligt (inden for timer).

Disciplinærnævnet kan oplyse, at diagnosen vaginaltopruptur er betegnelsen for en bristning af den øverste ende af skeden, så der bliver passage mellem bughule og skede. Denne komplikation kan forekomme efter fjernelse af livmoderen ved en kikkertoperation, når livmoderen fjernes via skeden, og når livmoderen fjernes ved åben operation. Komplikationen forekommer hos mindre end 1 % af patienterne inden for seks måneder efter fjernelse af livmoderen af godartet årsag. Der findes ikke data vedrørende forekomst af komplikationen vaginaltopruptur hos kvinder, som har fået fjernet livmoderen grundet kræft i æggestokkene.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at selv om en læge ikke kender vaginaltopruptur som en del af komplikationsbilledet efter fjernelse af livmoderen, bør lægen vide, at symptomer på afklemt tarm er en alarmerende tilstand, som bør medføre akut indlæggelse af patienten på et sygehus. Dette gælder, uanset om patientens smerter er afvigende, og uanset om den nedfaldne tarm kan skubbes på plads. Optimalt bør en patient i denne tilstand transporteres liggende til sygehus, fordi tyngdekræften med patienten i stående eller siddende stilling formentlig øger risikoen for fremfald og dermed afklemning af tarmen. Der er dog hverken evidens eller retningslinjer, der taler for nødvendigheden af liggende transport.

Det forhold, at speciallægen undlod at foretage en akut indlæggelse af efter konstateringen af, at hun havde fremfald af tarmen, er efter disciplinærnævnets opfattelse en særlig skærpende omstændighed, idet forsinkelse i håndtering af tilstanden afklemt tarm kan medføre hul på tarmen, svær sygdom og ultimativt en risiko for dødsfald.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. maj 2021 i sin klinik.

Det skal samtidig indskærpes over for speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge hos , Region , den 7. maj 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet der ikke blev tilbudt transport henset til hendes tilstand og udviste symptomer.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. maj 2021 kl. 19.11 ringede s kæreste til , Region , på vegne af . Opkaldet blev besvaret af vagtlæge . Ved opkaldet oplyste kæresten, at var blevet opereret for kræft i æggestokkene to måneder tidligere, og at hun i sidste uge havde haft fremfald af tyndtarmen ned i skeden, og at dette fremfald pressede skeden ud. Kæresten oplyste desuden, at dagen forinden havde været hos en privatpraktiserende gynækolog og havde fået sat fremfaldet på plads, og at gynækologen havde henvist hende til behandling. Ved opkaldet angav at have ondt i maven, og at smerterne var svarende til 8-9 på VAS-skalaen i liggende stilling. oplyste videre, at smerterne var værre endnu, når hun rejste sig. havde desuden ondt i skeden og oplyste, at fremfaldet poppede frem ved vandladning og afføring. oplyste at have taget smertestillende medicin i form af Treo, Kodein, Oxynorm og Brufen, men uden effekt. havde lidt kvalme, men ingen feber eller opkastning, og hun fandtes ved samtalen at være vågen, klar og orienteret (VKO). Vagtlægen vurderede desuden, at s vejrtrækning var normal. Vagtlægen noterede videre, at s hud var varm og tør, og at hun havde pæne farver og ingen udslæt. havde desuden ingen COVID-symptomer. Undervejs i opkaldet kontaktede vagtlægen gynækologisk bagvagt på et sygehus, og det blev ved denne henvendelse aftalt, at kunne blive tilset på sygehuset senere samme aften til en vurdering. Vagtlægen orienterede herefter om dette, herunder at ventetid kunne forekomme. udtrykte utilfredshed med dette tilbud, og det blev aftalt, at s kæreste skulle transportere hende til sygehuset.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilen fra opkaldet den 7. maj 2021.

Det fremgår blandt andet af lydfilen, at vagtlæge ved opkaldet indledningsvist talte med s kæreste, som kort præsenterede sygehistorien, og at vagtlægen herefter bad om at komme til at tale med selv med henblik på vurdering af hendes tilstand. Vagtlægen talte herefter med og bad hende blandt andet om at beskrive sine smerter, ligesom vagtlægen spurgte ind til symptomer i form af feber, opkast, kvalme, koldsved, påvirket vejrtrækning og pletter på huden. Under samtalen spurgte vagtlægen desuden ind til, om s hud var varm og tør, og om hendes kulør var normal. Vagtlægen spurgte videre om brug af smertestillende, hvortil oplyste, at hun havde taget diverse forskellige smertestillende præparater, men uden effekt.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra vagtlæge , at der ikke var objektiv indikation for at arrangere transport til i forbindelse med undersøgelse på sygehuset, og at hun (vagtlægen) anbefalede s kæreste at sørge for at bringe ind på sygehuset.  

Begrundelse

Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlægen ved opkaldet optog en relevant og dækkende sygehistorie for , herunder at hun var blevet opereret for kræft i æggestokkene to måneder tidligere, og at hun aktuelt havde problemer med fremfald af tyndtarmen ned i skeden
 • at vagtlægen ved opkaldet stillede relevante spørgsmål med henblik afdækning af s aktuelle tilstand, idet vagtlægen spurgte ind til forekomst af diverse symptomer, herunder feber, opkastning, koldsved mv., ligesom vagtlægen spurgte ind til smertestillende behandling samt effekt heraf. blev desuden bedt om at beskrive sine smerter på VAS-skalaen. Vagtlægen foretog herefter på relevant vis en klinisk vurdering af, hvordan fremstod under opkaldet, herunder at hun havde almindelig og upåvirket vejrtrækning.
 • at vagtlægen på baggrund af s sygehistorie og tilstand arrangerede, at hun kunne blive tilset i sygehusregi allerede samme dags aften, hvilket var svarende til en akut tid.
 • at det var relevant og sundhedsfagligt forsvarligt, at vagtlægen ikke bestilte sygetransport til , idet hendes symptomer var uændrede fra dagen forinden, hvor hun selv havde kunnet transportere sig til undersøgelse hos gynækolog. fandtes ved opkaldet desuden ikke truet på vejrtrækning eller blodcirkulation, ligesom hun i telefonen ikke fremstod svært smertepåvirket med påvirket vejrtrækning/tale/kontakt.
 • at , henset til det ovenfor anførte, blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis henset til sin tilstand og de udviste symptomer.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at der i vurderingen af, hvorvidt en patient skal indlægges med liggende transport, indgår ABCDE-principper, der omhandler vejrtrækning, blodcirkulation og andre forhold, der kan tilsige dette. I situationer, hvor der ikke er klart behov for en ambulance med mulighed for akut hjælp og/eller overvågning, vil der komme an på en konkret lægefaglig vurdering. Der kan ikke opsættes objektive kriterier for, hvornår en læge i disse tilfælde skal bestille liggende transport. Det kan hertil oplyses, at stærke smerter, som er uforandrede, efter disciplinærnævnets opfattelse ikke vurderes som tilstrækkeligt grundlag for at bestille liggende transport.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. maj 2021 hos , Region .

Offentliggørelse

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisations-ID, for så vidt angår speciallæge i gynækologi og obstetrik Huu Tri Nguyen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet:

 • 3, stk. 1, nr. 2, om kritik med indskærpelse