Manglende registrering til kosmetisk behandling

Speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic (aut. ID 0CLVT) får kritik med indskærpelse for skægtransplantation uden registrering til at foretage kosmetisk behandling. (Offentliggøres pga. afgørelse om kosmetisk behandling og indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM82

Offentliggørelsesdato:

1. december 2023

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic (aut. ID 0CLVT), Novohair, for behandlingen den juli 2020.

Der gives kritik til:

 • speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic (aut. ID 0CLVT), Novohair, for indhentelsen af informeret samtykke den 9. juli 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • læge Person1 (aut. ID ████), Novohair, for journalføringen.

Det betyder, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen, samt at speciallægen ikke indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det skal desuden indskærpes over for speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Det betyder endelig, at læge Person1 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic hos ████, den 9. juli 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en skægtransplantation ikke blev foretaget på relevant og tilstrækkelig vis, idet skægget ikke blev kosmetisk tilfredsstillende, samt idet donorområdet blev overhøstet.
 • at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke var registreret til at foretage hårtransplantationer på behandlingstidspunktet.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. juli 2020 fik 34-årige ████ foretaget en skægtransplantation af speciallæge i dermatolo-venerologi Vana Kljakovic Gaspic hos ████.

████ har anført i sin klage, at hans donorområde blev overhøstet i forbindelse med skægtransplantationen, hvilket efterlod ham med et skamferet baghoved. ████ har videre anført, at selve skægget er udført kritisabelt. ████ har endvidere anført, at skægtransplantationen blev foretaget af en læge, som ikke var registreret til at udføre hårtransplantationer.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af § 4, nr. 1 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at vurdering af patienter forud for hårtransplantation og udførelse heraf i kosmetisk øjemed alene må udføres af læger med speciale i dermato-venerologi eller plastikkirurgi og med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Den fremgår videre af § 13, stk. 1 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at Sundhedsstyrelsen registrerer efter ansøgning læger, som efter §§ 4-6 må udføre kosmetisk behandling. Sundhedsstyrelsen registrerer endvidere, hvilke kosmetiske behandlinger, den registrerede læge foretager, samt på hvilket behandlingssted den kosmetiske behandling finder sted.

Det fremgår endvidere af § 14 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at udførelse af de i §§ 4-6 nævnte kosmetiske behandlinger forudsætter, at vedkommende læge er registreret i Sundhedsstyrelsen.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at få oplyst, hvad der var registreret i autorisationsregisteret vedrørende speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic den 9. juli 2020. Styrelsen for Patientsikkerhed har i den forbindelse oplyst, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke havde nogen kosmetiske registreringer den 9. juli 2020. 

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke var registreret til at foretage kosmetisk behandling den 9. juli 2020, hvormed hun ikke burde have foretaget skægtransplantation den 9. juli 2020.
 • at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har vurderet, at skægtransplantationen den 9. juli 2020 ikke burde have været foretaget, idet speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke havde den fornødne registrering til at måtte foretage indgrebet. Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at foretage en vurdering af, om skægtransplantationen blev foretaget på relevant vis, om skægget ikke blev kosmetisk tilfredsstillende, samt om donorområdet blev overhøstet, idet indgrebet slet ikke burde have været foretaget.

Det forhold, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic har foretaget et kosmetisk indgreb, selvom hun ikke var registreret til at foretage kosmetisk behandling, er efter disciplinærnævnets opfattelse en særlig skærpende omstændighed.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic handlede væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 9. juli 2020 hos ████.

Det skal samtidig indskærpes over for speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ hos ████, den 9. juli 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at betænkningstiden på 48 timer forud for en skægtransplantation ikke blev overholdt.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ har anført i sin klage, at han den 8. juli 2020 (dagen før operationen), fik fremsendt et link til dokumenter, hvor han skulle udfylde sine sundhedsoplysninger. ████ har videre anført, at det fremgår af dokumentet, at han skulle have minimum 48 timers betænkningstid.

Det fremgår af en udtalelse til brug for sagen fra ████, at de havde været i dialog med ████ over en lang periode, og at de den 8. juli 2020 blev enige om, at ████ skulle opereres den 9. juli 2020. Det fremgår videre af udtalelsen, at ████ fik udleveret informationsmateriale den 8. juli 2020, og at han gav samtykke til sin behandling den 9. juli 2020.

Begrundelse

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af § 34, stk. 2, i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at patienten skal have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes ved mindre kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer, behandling med botulinumtoxin og peeling af huden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic for indhentelsen af informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ████ fik udleveret informationsmateriale den 8. juli 2020, og at han gav samtykke til sin behandling den 9. juli 2020, hvormed han ikke havde 2 dages betænkningstid, idet operationen blev foretaget den 9. juli 2020.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af ████ den 9. juli 2020 hos ████.

3. Klagepunkt

Der er klaget over, at læge Person1 ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af ████ hos ████, den 8. og den 9. juli 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████s navn blev tilføjet en anden patientjournal.
 • at ████s journal ikke er underskrevet af den læge, som forestod behandlingen.

Sagsfremstilling

████ har anført, at hans navn blev tilføjet en anden patientjournal, som ikke havde noget med ham eller hans medicinske baggrund at gøre.

Det fremgår af en udtalelse til brug for sagen fra læge Person1, at hun skrev et forkert cpr-nummer øverst på side 2 i journalarkene, men at ████s navn er korrekt anført på det pågældende journalnotat.

Disciplinærnævnet har hertil bemærket, at ████s navn og cpr.nr. fremgår på første side i journalnotatet dateret den 8. juli 2020, mens at der på journalnotatets anden siden fremgår et andet cpr.nr., men ████s navn. 

████ har videre anført, at hans journal ikke er underskrevet af den læge, som forestod behandlingen.

Disciplinærnævnet har hertil bemærket, at journalnotatet den 8. juli 2020 er underskrevet af læge Person1, selvom behandlingen den 9. juli 2020 blev udført af speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af den dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10, stk. 1, at patientjournalen skal indeholde patientens navn og personnummer.

Der foreligger modstridende oplysninger fra ████ og læge Person1 om, hvorvidt ████s navn blev tilføjet en anden patientjournal, som ikke havde noget med ham eller hans medicinske baggrund at gøre, eller om der alene blev skrevet et forkert cpr-nummer øverst på side 2 i journalarkene.

Vi har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Disciplinærnævnet har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen, som tilfældet er ved domstolene.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og disciplinærnævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at læge Person1 skrev et forkert cpr-nummer øverst på side 2 i journalarkene.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere læge Person1 for journalføringen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at det er disciplinærnævnets opfattelse, at den omstændighed, at læge Person1 skrev et forkert cpr-nummer øverst på side 2 i journalarkene, er en hændelig fejl, som ikke giver anledning til kritik. ████s navn og alder fremgår korrekt på det pågældende journalark, som dermed kan forstås i sin helhed.
 • at ████s journal ikke er underskrevet af speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic, som forestod behandlingen, men i stedet af læge Person1, idet det inden for sundhedsvæsenet er sædvanligt og acceptabelt, at en læge underskriver og dokumenterer indledende journalnotater, mens en anden læge udfører den planlagte behandling.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Person1 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af ████ den 8. og den 9. juli 2020 hos ████.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspics titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort. Det skyldes, at der er tale om et kosmetisk indgreb, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller en behandling hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Afgørelsen vil videre blive offentliggjort, da vi har indskærpet over for speciallæge i dermato-venerologi Vana Kljakovic Gaspic at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling

 • 4, nr. 1 om kosmetisk behandling
 • 13, stk. 1 om registrering af kosmetisk behandling
 • 14 om registrering af kosmetisk behandling
 • 34, stk. 2 om betænkningstid

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • 10 om patientjournalens indhold

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 2 om indskærpelse
 • 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling