Mangelfuld vejledning af medicinstuderende

Ukendt læge får kritik med indskærpelse for mangelfuld vejledning af en medicinstuderende; utilstrækkelig undersøgelse af en patient med et skåret håndled. Symptomerne blev ikke tilstrækkeligt journalført.

Sagsnummer:

23DNU87

Offentliggørelsesdato:

1. december 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Disciplinærnævnet har samtidig realitetsbehandlet sagen på ny og truffet følgende afgørelse

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • en ukendt læge, Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, for en del af behandlingen den oktober 2019.

Der gives kritik til:

 • en ukendt læge, Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, for journalføringen den oktober 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • reservelæge P1 (aut. ID ████) og afdelingslæge P2 (aut. ID ████), Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, for behandlingen.
 • praktiserende læge P3 (aut. ID ████), praktiserende læge P4 (aut. ID ████) og praktiserende læge P5 (aut. ID ████, Behandlingssted 1 for behandlingen og journalføringen.

Der er foretaget en fornyet behandling af sagen, da der er fremkommet væsentlige nye oplysninger.

Efter en fornyet behandling af sagen gives der kritik med indskærpelse til en ukendt læge for behandlingen. Det betyder, at den ukendte læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for den ukendte læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Det gives også kritik til en ukendt læge for journalføringen. Det betyder, at den ukendte læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Det betyder imidlertid, at reservelæge P1 og afdelingslæge P2 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder yderligere, at praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen og journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Disciplinærnævnets tidligere afgørelse

Disciplinærnævnet fandt ved sin afgørelse af den 3. november 2021, at der var grundlag for at kritisere en ukendt læge for den behandling, som ████ modtog på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, den 11. oktober 2019. Der blev givet kritik med indskærpelse for behandlingen.

Disciplinærnævnet fandt yderligere grundlag for at kritisere en ukendt læge for journalføring af den behandling, som ████ modtog på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, den 11. oktober 2019.

Anmodningen om genoptagelse

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i anmodningen om genoptagelse er, at:

 • den ukendte læge kan identificeres, hvorfor kritikken skulle rettes mod vedkommende.

Begrundelse for genoptagelse

Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er fremkommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da der blev truffet afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat.

Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at disciplinærnævnet er forpligtet til at genoptage sagen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er fremkommet nye og for sagen væsentlige oplysninger.

Disciplinærnævnet har vedrørende klagers oplysning om, at den ukendte læge kan identificeres, lagt vægt på, at:

 • der er tale om en ny oplysning, da den ukendte læge efter afgørelsen blev udpeget af behandlingsstedet, og lægens identitet ikke var en oplysning, som vi kendte til, da vi afgjorde sagen den 3. november 2021.
 • oplysningen om lægens identitet er en væsentlig oplysning.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at der er grundlag for en fornyet behandling af sagen, hvorfor anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Disciplinærnævnets fornyede behandling af sagen

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A den 11. oktober 2019 og på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, den 6. og den 11. november 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • en ukendt læge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling vedrørende læsion af sener den 11. oktober 2019 på Fælles Akutmodtagelsen, Hospital A
 • en ukendt læge ikke foretog en undersøgelse af tommelfingerens yderste led, selvom ████ oplyste om en underlig fornemmelse i tommelfingerens yderste led
 • reservelæge P1 ikke foretog en tilstrækkelig behandling af ████s hånd den 6. november 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, idet han vurderede, at hånden ikke skulle opereres
 • ████ ikke modtog en relevant kirurgisk behandling af afdelingslæge P2 den 11. november 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, herunder at han ikke reagerede på, at hun havde smerter.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 11. oktober 2019 blev 38-årige ████ behandlet på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, fordi hun havde skåret sit venstre håndled på et knust glas. Behandlingen blev foretaget af en medicinstuderende, der konfererede behandlingen med en ukendt læge.

Det blev foretaget en objektiv undersøgelse, herunder om ████ kunne bevæge fingrene og de neurovaskulære forhold, som er undersøgelse af nerver og blodforsyning, blev undersøgt. Såret blev ligeledes vasket og syet.

Den 6. november 2019 blev ████ set af reservelæge P1 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A efter henvisning fra sin praktiserende læge. Reservelægen foretog en objektiv undersøgelse af ████s hånd og vurderede, at hun havde en skade på tommelfingerens lange bøjesene (flexor pollicis longus). Han konfererede behandlingen med en mere erfaren læge på afdelingen og ████ blev tilbudt en operation med syning af senen få dage senere.

Den 11. november 2019 modtog ████ en operation på sin venstre hånd i regionalbedøvelse med en nerveblokade på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, for at reparere en læsion af tommelfingerens lange bøjesene. Operationen blev foretaget af afdelingslæge P2, som reviderede seneenderne og suturede senen sammen, og han undersøgte også, om der var små fremmedlegemer fra glas i såret. Afdelingslægen syede såret sammen og anlagde en gips fra tommelfingeren og op på underarmen med håndleddet bøjet for at undgår stramning af den sammensyede sene. Der blev lagt en efterbehandlingsplan med specialiseret ergoterapeutisk genoptræning og skinnebehandling i seks uger.

Det fremgår af klagen, at læsion af senen i tommelfingeren blev overset den 11. oktober 2019. Det fremgår videre af klagen, at reservelæge P1 antydede den 6. november 2019 at tommelfingerens bevægelse var normal og kun krævede genoptræning, og at en operation kun kom på tale efter konferering med en anden læge på afdelingen. Endeligt fremgår det af klagen, at ████ oplevede langvarende gener fra sin venstre tommelfinger.

Begrundelse

Disciplinærnævnet er opmærksom på, at der er klaget over en medicinstuderendes behandling af ████ den 11. oktober 2019.

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1. En medicinstuderende er ikke en autoriseret sundhedsperson.

Derudover træffer disciplinærnævnet afgørelse om, hvorvidt visse ikke-autoriserede persongruppers sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2010 om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsnet, der er omfattet af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævns virksomhed. Medicinstuderende fremgår ikke af bekendtgørelsen.

På baggrund af ovenstående falder det uden for disciplinærnævnets kompetence at tage stilling til en medicinstuderendes behandling af en patient. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om den autoriserede sundhedsperson, der havde ansvaret for patientens behandling, har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktion i opgaven til den medicinstuderende.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at behandlingen den 11. oktober 2019 blev konfereret med en læge, som superviserede den medicinstuderende under behandlingen.

Det fremgår af et journalnotat, anførte af den medicinstuderende, at behandlingen af ████ den 11. oktober 2019 blev konfereret med en navngivet læge.

Det fremgår af tre udtalelser til sagen fra den navngivne læge, som blev udpeget som den, der havde konfereret behandlingen den 11. oktober 2019, at lægen ingen erindring har af behandlingen eller konfereringen, og at vedkommendes navn blev fejlagtigt anført i journalen. Det fremgår af en udtalelse til sagen fra en ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, at der var flere læger på vagt, som den medicinstuderende kan have konfereret med. Det fremgår af en udtalelse fra afdelingsledelsen på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, at det ikke med sikkerhed kan udpeges, hvem den medicinstuderende konfererede behandlingen med.

Disciplinærnævnet har på den baggrund ikke med sikkerhed kunnet finde frem til, hvilken læge den medicinstuderende konfererede behandlingen med.

Da det ikke har været muligt at identificere den pågældende læge, men det kan fastslås, at behandlingen blev konfereret med en læge, finder disciplinærnævnet, at vurderingen af behandling må foretages med udgangspunkt i en ukendt læge.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at der efter nævnets vurdering er tale om behandling ydet af en autoriseret sundhedsperson, som dermed er omfattet af nævnets kompetence, uanset den manglende identifikation.

Den ukendte læges behandling

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere en ukendt læge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • en ukendt læge ikke foretog en tilstrækkelig konferering vedrørende undersøgelsen af ████s venstre hånd den 11. oktober 2019, idet der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse af samtlige fingre led for skade til sener eller nerver, herunder det yderste led i ████s venstre tommelfinger. Den ukendte læge burde have sikret, at ████s tommelfinger blev undersøgt for både bevægelighed og styrke for at udelukke, at der var sket skade på både de dybe og de overfladiske bøjesener.

Det forhold, at lokalisationen af flængen ikke blev præciseret, samt at der ikke blev undersøgt for bevægelighed af både dybe og overfladiske fleksorsener, og at behandlingen var yderst mangelfuld i forhold til vanlig praksis for undersøgelse af flænger af 2 cm omkring håndleddet er, efter disciplinærnævnets opfattelse, en særligt skærpende omstændighed.

 • en ukendt læge ikke foretog en tilstrækkelig konferering af ████s behandling, idet flængen i hendes hånd blev syet sammen uden, at der blev vurderet på tilstrækkelig vis, om lokalisation af flængen kunne have betydning for eventuelle skader til de dybe eller overfladiske sener. Idet alle sener ned til håndens underflade kommer forbi håndleddet, burde der have været foretaget en grundig undersøgelse af senernes funktion, inden hånden blev syet sammen.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at glas kan skabe en flænge på håndleddet af en betydelig dybde, men som umiddelbart ser overfladisk ud på grund af stillingen i håndleddet. Det er derfor vanlig praksis at undersøge alle senernes funktion ved en flænge på håndleddet som i ████s tilfælde.

 • der ikke blev undersøgt for fremmedlegemer i ████s hånd, selvom hun havde skåret sig på glas, som kunne have efterladt skår i flængen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, en ukendt læge handlede væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin konferering af behandlingen af ████ den 11. oktober 2019 på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A.

Det skal samtidig indskærpes over for den ukendte læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Disciplinærnævnet vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere den ukendte læge for den øvrige del af konferering af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • der blev lagt en relevant plan for opfølgning på behandlingen af ████s hånd, idet hun blev vejledt om suturfjernelse hos sin praktiserende læge samt fik information om tegn på infektion efter et indgreb. Der blev ligeledes sendt et udskrivningsbrev til ████s praktiserende læge. Idet det blev vurderet den 11. oktober 2019 at ████s skade var en overfladisk læsion til håndleddet var der ikke indikation for at informere hende om komplikationer ved en nerve- eller seneskade, eller aftale ambulant opfølgning på sygehuset.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at en ukendt læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved den øvrige del af konfereringen af behandlingen af ████ den 11. oktober 2019 på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A.

Reservelæge P1s behandling

Det fremgår af klagen, at reservelæge P1 ikke mente, at generne fra ████s hånd var operationskrævende og ville sende hende hjem til genoptræning uden yderligere behandling.

Det fremgår af journalen, at reservelæge P1, efter konferering med en mere erfaren læge på afdelingen vurderede, at ████s hånd skulle opereres, og at en operation blev booket til den kommende uge.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at reservelæge P1 ikke mente, at generne fra ████s hånd var operationskrævende, ligesom disciplinærnævnet ikke finder grundlag for at fastslå, at han ville sende hende hjem til genoptræning uden yderligere behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere reservelæge P1 for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • reservelæge P1 foretog en tilstrækkelig behandling af ████s hånd den 6. november 2019, idet den objektive undersøgelse viste, at hun ikke kunne bøje yderleddet på venstre hånd, hvorfor det var relevant at vurdere, at hendes hånd var behandlingskrævende. Det var således i overensstemmelse med vanlig praksis at konferere hendes videre behandling med en mere erfaren læge på afdelingen, hvorefter der på relevant vis blev tilbudt en operation af hånden.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at reservelæge P1 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 6. november 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A.

Afdelingslæge P2s behandling

Det fremgår af klagen, at ████ havde stærke smerter under operationen den 11. november 2019.

Det fremgår ikke af journalen, at afdelingslæge P2 blev gjort opmærksom på, at ████ havde stærke smerter under operationen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at afdelingslæge P2 blev gjort opmærksom på, at ████ havde stærke smerter under operationen den 11. november 2019.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere afdelingslæge P2 for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • afdelingslæge P2 foretog en relevant behandling af ████, idet han fulgte de vanlige kirurgiske principper under operationen, ligesom han lagde en sundhedsfaglig relevant plan for genoptræning. Idet disciplinærnævnet ikke finder, at afdelingslæge P2 blev gjort opmærksom på smerter under operationen, er det nævnets vurdering, at han handlede i overensstemmelse med sædvanlig praksis i sin behandling af ████.

Den omstændighed, at ████ efterfølgende oplevede gener fra sin venstre hånd, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig standard.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at afdelingslæge P2 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 11. november 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at en ukendt læge ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af ████ på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, den 11. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • journalen er mangelfuld, fordi det ikke blev journalført, at ████ oplyste, at skaden var sket med særligt skærende glas, og at der var en underlig fornemmelse ud i tommelfingeren.

Sagsfremstilling

████ blev den 11. oktober 2019 behandlet på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A, fordi hun havde skåret sig på sit venstre håndled på et glas.

Det blev noteret i journalen, at ████ havde skåret sig på venstre håndled på et glas, som gik i stykker.

Det fremgår af klagen, at ████ oplyste den 11. oktober 2019 om, at skaden var sket med særligt skærende glas, og at der var en underlig fornemmelse i tommelfingerens yderled.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelse § 5, stk. 1 og 2, at autoriserede sundhedspersoner har ansvar for at sikre, at behandling udførte af medhjælp bliver journalført.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10, stk. 2, nr. 2, litra a og b, at patientjournalen skal indeholde oplysninger om årsagen til kontakten, beskrivelse af patientens sygehistorie, nuværende tilstand samt oplysninger om aktuel behandling og undersøgelser. Dette gælder, hvis oplysningerne er relevante og nødvendige.

Det fremgår af klagen, at ████ oplyste den 11. oktober 2019 om, at skaden var sket med særligt skærende glas, og at der var en underlig fornemmelse i tommelfingerens yderled.

Det fremgår ikke af journalen den 11. oktober 2019, at ████ oplyste om, at skaden var sket med særligt skærende glas, og at der var en underlig fornemmelse i tommelfingerens yderled.

På baggrund af ████s oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt, lægger disciplinærnævnet til grund at ████ oplyste den 11. oktober 2019, at skaden var sket med særligt skærende glas, og at der var en underlig fornemmelse ud i tommelfingerens yderled.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere en ukendt læge for en del af journalføringen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • en ukendt læge ikke sikrede sig, at den medicinstuderende foretog en relevant journalføring, idet ████s underlige fornemmelse i det yderste led af tommelfingeren burde have været journalført, fordi denne subjektive oplysning burde lede til en skærpet opmærksomhed ved undersøgelsen af tommelfingerens nerver og sener. Desuden burde lokalisationen af flængen have været beskrevet i journalen, ligesom de underliggende strukturers tilstand burde have været beskrevet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at en ukendt læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved en del af sin journalføring af behandlingen af ████ den 11. oktober 2019 på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A.

Disciplinærnævnet vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere den ukendte læge for den øvrige del af journalføringen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at:

 • det var tilstrækkeligt at notere i journalen, at skaden var sket med et glas, der gik i stykker. Idet det ikke havde betydning for den undersøgelse eller den behandling, der skulle foretages, var det ikke nødvendigt at notere nærmere, hvilken type glas, der var tale om.
 • det desuden er disciplinærnævnets opfattelse, at sundhedspersoners pligt til at føre journal omfatter oplysninger, der er nødvendige og relevante for behandlingen. Journalen er et arbejdsredskab, og efter disciplinærnævnets opfattelse kan det ikke forventes eller anses som en pligt, at alt, hvad der drøftes mellem en sundhedsperson og en patient under en konsultation, efterfølgende vil fremgå af journalen, da ikke alle drøftelser vil være nødvendige og relevante for behandlingen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at en ukendt læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved den øvrige journalføring af behandlingen af ████ den 11. oktober 2019 på Fælles Akutmodtagelse, Hospital A.

3. Klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 på Behandlingssted 1, den 18. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • ████ ikke modtog en relevant behandling, idet der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu ved udarbejdelse af instruks og delegering af opgaver til en medicinstuderende på Behandlingssted 1, og idet der ikke var tilstrækkelig supervision af den studerende under fjernelse af suturerne, da proceduren var smertefuld og undersøgelsen var mangelfuld.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. oktober 2019 blev ████ set til konsultation på Behandlingssted 1, for at få fjernet suturerne fra sin venstre hånd. Suturerne blev fjernet af en medicinstuderende og det blev vurderet, at der ikke var tegn på infektion omkring såret. Det blev noteret, at ████ havde haft udslæt på venstre underarm, og at det var aftaget.

Det fremgår af klagen, at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af, hvorvidt ████s finger var helet, ligesom det fremgår af klagen, at der burde have været en superviserende læge tilsted under konsultationen. Det fremgår videre af klagen, at ████ burde have været henvist til sygehuset samme dag.

Begrundelse

Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Disciplinærnævnet henviser også til ovenstående afsnit om kompetence i forhold til behandling foretaget af ikke-autoriserede sundhedspersoner, idet behandlingen den 18. oktober 2019 blev foretaget af en medicinstuderende.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 af Behandlingssted 1, at de i fællesskab havde ansvar for medicinstuderende på Behandlingssted 1.

Det er således disciplinærnævnets opfattelse, at det i fællesskab var praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5s ansvar, at den medicinstuderende var instrueret på tilstrækkelig og relevant vis i forbindelse med fjernelse af suturer fra ████s hånd.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 for instruktion af den medicinstuderende.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • der blev udarbejdet en relevant og tilstrækkelig instruks vedrørende fjernelse af suturer, idet instruksen beskrev at der inden fjernelse af sting skulle sikres, at suturerne blev fjernet til den af sygehuset planlagte tid, at såret var tilstrækkeligt helet og at der ikke var tegn på infektion omkring såret, ligesom instruksen på relevant vis krævede, at der ved tvivl skulle tilkaldes en læge. Disciplinærnævnet kan oplyse, at der inden fjernelse af suturer skal tages stilling til den opererende læges plan, herunder om suturfjernelsen sker inden for det planlagte tidsrum. Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at såret derefter skal vurderes for tegn på infektion og for at vurdere, om såret er tilstrækkeligt helet til at fjerne suturerne. Da den udarbejdede instruks for fjernelse af suturer på Behandlingssted 1 fulgte almindelig og sundhedsfaglig forsvarlig praksis på området, er det disciplinærnævnets vurdering, at instruksen var relevant og tilstrækkelig.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det ikke almindeligvis undersøges for følesans og bevægelighed af fingrene ved fjernelse af suturer fra en overfladisk læsion på håndleddet, som ████s skade blev beskrevet.

 • det var relevant at delegere opgaven om fjernelse af suturer til en medicinstuderende, idet der lå en relevant og tilstrækkelig instruks for proceduren og idet det er i overensstemmelse med vanlig praksis at medicinstuderende fjerner suturer.
 • det var relevant, at ████s suturer blev fjernet af en medicinstuderende uden tilstedeværelse i lokalet af en praktiserende læge, idet det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med tilstedeværelse af en superviserende læge under fjernelse af suturer. Instruksen fra Behandlingssted 1 beskrev, at der ved tvivl i behandlingen eller undersøgelsen, eller ved resultaterne heraf, skal tages kontakt til en læge. Instruksen beskrev yderligere, hvordan og hvornår kontakten skulle tages. Idet den medicinstuderende ikke vurderede, at der var afvigelse fra den forventede tilstand ved fjernelse af sting, var det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at der ikke var en læge fysisk tilstede i lokalet da ████s sting blev fjernet.

Den omstændighed, at ████ oplevede proceduren som smertefuld, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig standard.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres instruktion i den behandling, ████ modtog den 18. oktober 2019 på Behandlingssted 1.

4. Klagepunkt

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget en korrekt journalføring af behandlingen af ████ på Behandlingssted 1, den 18. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • det ikke blev journalført, at ████ manglede en refleks i venstre tommelfinger og havde en underlig fornemmelse i fingeren.

Sagsfremstilling

Den 18. oktober 2019 blev 38-årige ████ set på Behandlingssted 1 for at få fjernet suturerne i sin venstre hånd, efter at have skåret sig på glas ugen før.

Det fremgår af klagen, at ████ manglede en refleks i sin venstre tommelfinger og at hun havde en underlig fornemmelse i fingeren, som ikke blev journalført.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1. Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit om kompetence i forhold til behandling foretaget af ikke-autoriserede sundhedspersoner, idet journalføringen den 18. oktober 2019 blev foretaget af en medicinstuderende.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om supervisionen og udarbejdelse af instruks ift. journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelses § 5, stk. 2, at autoriserede sundhedspersoner har ansvar for at sikre, at behandling udførte af medhjælp bliver journalført.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5, Behandlingssted 1 for instruktion i journalføringen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i deres instruktioner og tilsyn af medicinstuderende. Der var på Behandlingssted 1 udarbejdet en relevant kompetenceoversigt for medicinstuderende, ligesom medicinstuderende arbejdede under supervision af de praktiserende læger.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge P3, praktiserende læge P4 og praktiserende læge P5 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved instruktion af den medicinstuderende i journalføringen af den behandling, ████ modtog den 18. oktober 2019 på Behandlingssted 1.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Forretningsorden

 • 14, stk. 3 om muligheden for genoptagelse

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • 5 om journalføringspligt og -ansvar
 • 10 om patientjournalens indhold