Mangelfuld information inden kosmetisk operation

Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen (aut. ID 00QL2) får kritik for ikke at informere tilstrækkeligt om placering af ar i forbindelse med kosmetisk øjenoperation. (Offentliggøres pga. afgørelse om kosmetisk behandling)

Sagsnummer:

24DNM41

Offentliggørelsesdato:

7. maj 2024

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Indhentelse af informeret samtykke , Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen (aut. ID 00QL2) fra Behandlingssted 1 får kritik for manglende indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med behandlingen den 11. oktober 2022.

Ikke kritik

Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen (aut. ID ID 00QL2) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

1. Klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 29. juni 2022 til den 29. december 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • et prætrichialt browlift ikke blev foretaget på relevant vis henset til operationsresultatet.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen ikke havde den fornødne registrering til at foretage prætrichialt browlift.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 29. juni 2022 var du i en alder af 41 år til en undersøgelse hos Behandlingssted 1, idet du var generet af tunge øvre øjenbryn, herunder oplevede du indskrænket synsfelt, pandehovedpine, og nakkemyoser. Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen noterede, at du tidligere var blevet opereret i øjenområdet af en plastikkirurg. Speciallægen foretog en objektiv undersøgelse og vurderede på baggrund af fundene herved, at der var indikation for at foretage et prætrichialt (indgreb bag hårgrænsen) browlift (brynløft).

Den 11. oktober 2022 fik du under lokalbedøvelse foretaget et kirurgisk indgreb i øjenområdet på begge sider af speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen hos Behandlingssted 1.

Den 29. december 2022 var du til en kontrolundersøgelse hos Behandlingssted 1, hvor du oplyste, at du var skuffet over operationsresultatet. Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen foretog en objektiv undersøgelse og konstaterede herved, at der var acceptable postoperative forhold, og nydelig opheling. Speciallægen tilbød en re-operation.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du var til en undersøgelse hos Behandlingssted 1, idet du var generet af tunge øvre øjenlåg og oplevede indskrænket synsfelt, pandehovedpine og nakkemyoser. Du havde tidligere fået foretaget en øvre og nedre øjenlågsoperation. Ved forundersøgelsen fandtes en mindre asymmetri ved dine øjenbryn, således at det venstre var lidt lavere beliggende, end det højre. Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen vurderede, at der var indikation for foretagelse af prætrichialt browlift.
 • brynptose/browptose (tunge øjenbryn) kan behandles med forskellige operationsmetoder, og at den operationstype som hyppigst foretages på øjenafdelinger og klinikker, er et direkte brynløft. Ved et direkte brynløft bliver der lagt et snit direkte ovenfor øjenbrynet, og et stykke hud fjernes, hvorefter sårene syes sammen igen. Dette indgreb er relativt simpelt og kan udføres af yngre øjenlæger under uddannelse. Der findes yderligere operationsmetoder, som er forbeholdt læger med videre specialisering i øjenlågsindgreb og øjenkosmetiske indgreb.
 • transblepharoplastisk brynløft er en operationstype som er passende til patienter med let lateral browptose og bliver ofte kombineret med en blefaroplastik operation (indsnit på øjenlåget hvorved der fjernes overskydende hud, muskel og eventuelle fedtdepoter). Coronal brynløft er passende til ældre patienter med dybe panderynker og svær medial og lateral brynptose. Indsnittet ligger i/bag hårlinjen. Endoskopisk brynløft anvendes hos yngre patienter med mild brynptose. Indsnit ligger herved i håret, og der benyttes endoskop (kikkert) for at usynliggøre tilgangen. Et temporalt brynløft kan kombineres med endoskopisk løft, eller kan udføres separat. Indsnittet ligger bag hårlinjen i tindingen, og det laterale bryn løftes med suturer.
 • et prætrichial brynløft er en variation af et coronal brynløft, hvor snittene ligger i hårgrænsen. Panden bliver også forkortet, og derfor betegnes indgrebet som ”pande- og brynløft”. Snittet er over hele panden langs hårlinjen, hvorefter pandehuden bliver fjernet ved hårlinjen. Dette giver et pandeløft, og indirekte et brynløft.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen udførte en variation af fornævnte operationsmetoder, hvor han lagde indsnit i hårlinjen (for usynlighed), arbejdede under huden ned til det laterale øjenbryn, og løftede brynet med en sutur. Der blev ikke beskrevet anvendelse af endoskop, men et yderligere indsnit blev placeret i øjenbrynet. Denne variation ligner et lateralt temporalt brynløft, men var ikke et prætrichial pande-og brynløft.
 • det kirurgiske indgreb, som blev foretaget den 11. oktober 2022, blev foretaget på relevant vis, og at den omstændighed, at du ikke oplevede et optimalt operationsresultat, er efter disciplinærnævnets opfattelse, ikke ensbetydende med, at der blev handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Operationen den 11. oktober 2022 blev teknisk set udført korrekt, selvom den ikke gav dig det ønskede kosmetiske resultat. På baggrund heraf, blev du på relevant vis tilbudt et supplerende løft af øjenbrynene ved en fornyet operation.
 • det fremgår af § 4 nr. 4 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, at operativt løft af øjenbryn kun må udføres af læger med speciallægeanerkendelse i oftalmologi (øjensygdomme) eller plastikkirurgi. Videre fremgår det af § 4, nr. 6 i samme bekendtgørelse, at operative ansigts- og halsløft, herunder trådløft kun må udføres af læger med speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi.
 • det fremgår af § 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, at læger med ret til selvstændigt virke og med dokumenterede, relevante kvalifikationer, efter en konkret vurdering af kvalifikationerne, kan få tilladelse af Sundhedsstyrelsen til at foretage de i § 4 nævnte kosmetiske behandlinger.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen er registreret i autorisationsregisteret til at kunne foretage kosmetisk behandling i form af operativt løft af øjenbryn (04 registrering).
 • operativt løft af øjenbryn dækker operationer for browptose, som er udført af øjenlæger, mens operative ansigts-og halsløft, herunder trådløft, dækker operationer i områder, som tilhører plastikkirurgisk regi. Det er ikke defineret, hvilke specielle operationstyper som hører til hvilken registrering. Anvendelse af selvopløselige suturer er imidlertid ikke et kriterium for, hvorvidt et operativt indgreb er omfattet af § 4 nr. 4 eller § 4 nr. 6 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, da flere typer af bryn-og pandeoperationer kan udføres med selvopløselige suturer. Det er derimod afgørende, hvilken anatomisk struktur kirurgen bevæger sig i, og om kirurgen har den tilstrækkelige uddannelse og ekspertise til at udføre operationen.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen ikke foretog et egentligt prætrichialt pande- og browløft, men foretog en anden variation af proceduren og dermed foretog et indgreb, som minder om et lateralt brynløft med prætrichial tilgang og sutur. Pandeløftdelen af et prætrichialt løft hører under en plastikkirurgs kompetenceområde, og denne del blev ikke foretaget ved det operative indgreb den 11. oktober 2022. Det indgreb, som speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen foretog, var en variation af en operation uden pandeløft, som i litteraturen betegnes som pande- og brynløft, og det operative indgreb var dermed ikke omfattet af § 4 nr. 6 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen havde den fornødne registrering til at foretage det operative indgreb, som blev foretaget den 11. oktober 2022, idet han i autorisationsregisteret var registreret til at kunne foretage kosmetisk behandling i form af operativt løft af øjenbryn (04 registrering).

Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 29. juni 2022 til den 29. december 2022 hos Behandlingssted 1.

2. klagepunkt

Du har klaget over, at speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen ikke har indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke fra dig forud for foretagelse af prætrichialt browlift hos Behandlingssted 1, den 11. oktober 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke blev oplyst om, at der ville komme ar lige under øjenbrynene, og at der kunne opstå manglende behandlingseffekt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 29. juni 2022 var du til en undersøgelse hos Behandlingssted 1, idet du var generet af tunge øvre øjenbryn, herunder oplevede du indskrænket synsfelt, pandehovedpine og nakkemyoser. Speciallægen foretog en objektiv undersøgelse og vurderede på baggrund af fundene herved, at der var indikation for at foretage et prætrichialt browlift. Speciallægen noterede, at du blandt andet blev informeret om muligheden for et kosmetisk utilfredsstillende resultat og noterede, at du var indforstået og ytrede ønske om operation. Videre noterede speciallægen, at der blev givet skriftligt informationsmateriale til dig.

Den 11. oktober 2022 fik du under lokalbedøvelse foretaget et kirurgisk indgreb i øjenområdet på begge sider af speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen hos Behandlingssted 1.

I det skriftlige informationsmateriale, som du fik udleveret i forbindelse med behandlingen, benævnt ”Information om operation af lavtsiddende/tunge øjenbryn/brynptose (prætrichialt; ved hårgrænsen)”, fremgår det, at der ville fremkomme et synligt ar. Videre fremgår det, at arret sidder så tæt på hårgrænsen (gerne skjult bag hårgrænsen) i øvre del af panden, og at arrene vil kunne fremstå asymmetriske, men at de oftest forsvinder af sig selv i løbet af ½-1 år efter indgrebet.   

Begrundelse

Ingen behandling må som udgangspunkt indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Patienten har også ret til at få information om risiko for komplikationer og bivirkninger ved en behandling. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Vi har modtaget partshøringssvar fra speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen for indhentelse af informeret samtykke.

Vi har lagt vægt på, at:

 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen, forud for og på selve operationsdagen, oplyste om peroperative og postoperative risici, herunder om utilfredsstillende effekt efter en operation. Videre fremgår det af det skriftlige informationsmateriale benævnt ”Information om operation af lavtsiddende/tunge øjenbryn/brynptose”, at hvis ophelingen ikke er tilfredsstillende, og/eller arret fremstår tydeligere end ventet, er der mulighed for eventuel efterbehandling. Du blev dermed inden foretagelse af det operative indgreb informeret om, at der kunne opstå manglende behandlingseffekt ved indgrebet.
 • det fremgår af det tidligere nævnte skriftlige informationsmateriale, at der ved indgrebet kan forventes et friskere udseende, men at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at kombinere denne operation med operation af hængende/tunge øjenlåg for at opnå et optimalt resultat. Videre fremgår det af informationsmaterialet, at det er vanskeligt at forudsige, hvor længe det operative løft holder.  
 • det er vanskeligt at lave præcise forudsigelser angående behandlingseffekten og varigheden i forhold til den type indgreb, som du fik foretaget, da behandlingseffekten og varigheden er afhængig af mange individuelle faktorer. På baggrund heraf var informationen om den forventede behandlingseffekt til dig tilstrækkelig.
 • speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen, i en korrespondance med dig omtalte et 5 cm stort snit i øjenbrynet mellem brynhårene, og at denne information ikke er beskrevet i operationsnotatet eller i det skriftlige informationsmateriale. Snittet i øjenbrynet mellem brynhårene burde have været omtalt i det skriftlige informationsmateriale, da ardannelse er en vigtig bekymring for patienter som får foretaget en kosmetisk operation. Det skriftlige informationsmateriale omtaler kun den prætrichiale incision, et synligt ar, som sidder tæt på hårgrænsen (gerne skjult bag hårgrænsen) i øvre del af panden.
 • det fremgår af journalen fra den 29. juni 2022, at du blev informeret om princip, procedure, varighed af indgreb, forventede resultat, samt eventuelle komplikationer i form af blødning/misfarvning, hævelse, ruptur af suturer/cikatricer, infektion, sløret syn, og blindhed. På baggrund heraf kan det ikke fastslås, at du blev specifikt oplyst om, at der kunne opstå ardannelse lige under øjenbrynene.
 • du kun blev informeret om, at der kom ar i hårgrænsen, men at du også burde have været informeret om, at der kom et mindre ar under øjenbrynene.

Speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesen har derfor ikke indhentet et informeret samtykke forud for den behandling, som du fik den 11. oktober 2022.

Det betyder, at indhentelse af informeret samtykke var i strid med sundhedsloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af speciallæge i oftalmologi Jesper Thulesens titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort. Det skyldes, at der er tale om et kosmetisk indgreb, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller en behandling hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling

 • 4 om kosmetisk behandling
 • 5 om kosmetisk behandling