Ikke relevant undersøgelse af akillessene

Vagtlæge Morten Krause Nielsen (aut. ID 062Q9) får kritik for ikke at have foretaget en relevant undersøgelse af en akillessene, hvor der var mistanke om, at akillessenen var sprunget eller revet over. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM42

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Vagtlæge Morten Krause Nielsen (aut. ID 062Q9) fra Lægevagten i Region A får kritik for behandlingen den 22. januar 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af vagtlæge Morten Krause Nielsen hos Lægevagten i Region A, den 22. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke blev undersøgt på relevant vis henset til dine symptomer.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 22. januar 2023 kontaktede din ægtefælle vagtlæge Morten Krause Nielsen hos Lægevagten i Region A, idet du havde slået din læg i forbindelse med fodbold. Du var på tidspunktet 49 år.

Vi har til brug for sagen indhentet lydfilen fra den 22. januar 2023. Det fremgår af lydfilen, at din ægtefælle oplyste vagtlægen om, at du mistænkte, at din akillessene var sprunget eller revet over, idet du havde mærket et spark over hælen.

Senere samme dag var du til en konsultation ved vagtlæge Morten Krause Nielsen. Vagtlægen foretog en objektiv undersøgelse af din venstre akillessene, hvorefter vagtlægen gav råd og vejledning om aflastning og genoptræning.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Morten Krause Nielsen for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du var henvist til en konsultation grundet mistanke om, at din akillessene var sprunget eller revet over. I forbindelse med den objektive undersøgelse af din venstre akillessene foretog vagtlæge Morten Krause Nielsen en palpation (føleundersøgelse) af akillessenen. Vagtlægen vurderede på den baggrund, at din akillessene var intakt, hvorfor han mistænkte en fibersprængning i akillessenen eller i lægmuskulaturen. Vi vurderer, at vagtlægen ikke foretog en relevant objektiv undersøgelse af din akillessene, idet han ikke undersøgte, om du kunne strække foden ud mod modstand, og om dette i så fald gav smerter. Vagtlægen foretog heller ikke en vurdering af eventuelle tegn til blødning i området, og der blev ikke foretaget en Thompsons test. På den baggrund vurderer vi, at du ikke blev undersøgt på relevant vis, henset til at de nævnte undersøgelser sædvanligvis skal foretages ved mistanke om en sprunget eller overrevet akillessene.

En Thompsons test er en undersøgelse, hvor patienten ligger på maven med fødderne ud over lejet, og hvor undersøgeren trykker lægmuskulaturen sammen. Herefter vil foden strække sig ud, hvis akillessenes er intakt, da trykket medfører et træk i akillessenen. Bevægelsen sammenlignes med modsatte side. Såfremt foden ikke strækker sig ud giver det mistanke om, at akillessenen er sprunget eller revet over.

Vagtlæge Morten Krause Nielsen har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 22. januar 2023 hos Lægevagten i Region A.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af vagtlæge Morten Krause Nielsens titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er fjerde gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til vagtlæge Morten Krause Nielsen. Således gav vi kritik til vagtlæge Morten Krause Nielsen i afgørelse af den 5. september 2023, afgørelse af den 3. oktober 2023 og afgørelse af den 30. november 2023. Disse afgørelser vil derfor også blive offentliggjort, da de er omfattet af offentliggørelsesordningen.

Afgørelserne har imidlertid tidligere været offentliggjort. De offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser