Manglende henvisning i kræftpakkeforløb

Speciallæge Anette Røsli De Vallier (aut.ID 001Y5) får kritik for ikke at have sendt patient i kræftpakkeforløb henset til resultatet af CA-125 blodprøver samt fund af ovarie-cyste. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM57

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier (aut. ID 001Y5) fra Behandlingssted 1 (CVR. nr. ████) får kritik for behandlingen den 20. januar 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier i dennes klinik, i perioden fra den 23. november 2022 til den 20. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • lægen ikke spurgte relevant og tilstrækkeligt ind til dig
  • du ikke blev henvist til udredning i kræftpakkeforløb

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 23. november 2022 var du som 47-årig til konsultation hos speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier, idet du skulle have udskiftet din spiral. Du havde ingen underlivssmerter, havde normalt udflåd, og du havde ikke symptomer på overgangsalder. Du fik foretaget en gynækologisk undersøgelse, som ikke viste mistænkelige forhold. Du fik ligeledes foretaget en ultralydsscanning, hvor der på venstre æggestok blev set en cyste på 39 mm. Herefter blev din gamle spiral fjernet og den nye anlagt. På baggrund af fundet af cysten blev der ordineret blodprøve for CA-125 (cancerantigen), som fandt sted den 5. januar 2023.

Den 8. januar 2023 fik du svar fra speciallægen om, at resultatet på den blodprøve du havde fået foretaget, viste forhøjet CA-125, hvilket kunne være relateret til den cyste, der var fundet på din venstre æggestok, og at det kunne dreje sig om en godartet cyste dannet af endometriosevæv. Du blev oplyst om, at du skulle have taget endnu en blodprøve, hvilket skete den 17. januar 2023.

Den 20. januar 2023 fik du svar fra speciallægen om, at resultatet på den blodprøve du havde fået taget et par dage forinden, fortsat viste forhøjet værdi af CA-125, og at hun fortsat mistænkte, at cysten var dannet af endometriosevæv og ikke en alvorlig sygdom i dit underliv. Du blev henvist til sygehuset for yderligere behandling og udredning, herunder stillingtagen til om cysten skulle fjernes eller blot kontrolleres.

Du har til klagen oplyst, at der ved konsultationen den 23. november 2022 blev fundet en cyste på din højre æggestok, hvorefter du fik taget blodprøver for CA-125, som viste forhøjede værdier på hhv. 200 og 240. Du har ligeledes til klagen oplyst, at på trods af stigning af CA-125 værdierne, blev du ikke henvist i kræftpakkeforløb, hvilket et forhøjet tal bør føre til, ligesom speciallægen ved fund af cysten og de forhøjede værdier ikke spurgte ind til, om der var forhold i din baggrundshistorie, der kunne rejse mistanke om kræft, hvilket er almindelig standard. Du har endvidere til klagen oplyst, at du senere fik konstateret kræft i underlivet.

Speciallæge Anette Røsli De Vallier har til klagen oplyst, at hun ikke mener, at hun har påført dig en skade. Hun har ligeledes til klagen oplyst, at celleforandringer i æggestokkene kan være ledsaget af forhøjet CA125-værdier, men at værdien ikke er specifik for æggestokkene og kan afvige ved forskellige godartede tilstande. Hun har ligeledes til klagen oplyst, at du ikke blev henvist i kræftpakkeforløb, idet hun ud fra de kliniske forhold ikke burde have fået mistanke om ondartet forandring i æggestokkene.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier for den manglende henvisning af dig i kræftpakkeforløb.

Vi har lagt vægt på, at:

  • speciallægen burde have udregnet RMI-score i forbindelse med resultatet af CA-125-blodprøverne, som viste forhøjede værdier på hhv. 200 og derefter 240. I forlængelse heraf burde hun have henvist dig i kræftpakkeforløb den 20. januar 2023, idet hun i så fald havde beregnet en RMI-score på 240, hvilket bør give mistanke om kræft i æggestokkene, når der samtidig er set en ovariecyste ved en transvaginal ultralydsscanning.

Ved cyster i æggestokken skal der laves en risikoberegning for kræft, en såkaldt RMI-score, som er en score ud fra status i forhold til overgangsalder, fund ved ultralydsscanning og værdier af CA-125. En patient skal sendes i kræftpakkeforløb, når der er en begrundet mistanke om kræft, hvilket der bør være, når en ultralydsscanning viser cyster i æggestokken, og der samtidigt kan beregnes RMI på 200 eller derover.

Vi vurderer imidlertid ikke, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier for den øvrige behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

  • speciallægen spurgte relevant og tilstrækkeligt ind til din baggrund og sygehistorie ved konsultationen den 23. november 2022, idet hun spurgte ind til dine symptomer i form af blødninger, ændret udflåd og smerter i øvrigt, hvilket er relevant at spørge ind til ved fund af ovariecyster. Det var endvidere relevant, at speciallægen ikke spurgte ind til familiær forekomst af underlivskræft, idet din sygehistorie ikke gav anledning til at mistænke ondartet sygdom i dit underliv
  • du ved konsultationen den 23. november 2022 ikke havde symptomer på kræft eller anden ondartet sygdom i underlivet, idet cysten fremstod som godartet, da den var under 5 cm.

Speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 20. januar 2023 hos tidligere lægeklinik beliggende Adresse 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Anette Røsli De Valliers titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er tredje gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til Anette Røsli De Vallier. Således gav vi kritik til Anette Røsli De Vallier i afgørelse af den 5. december 2022 og i afgørelse af den 23. maj 2023. Disse afgørelser vil derfor også blive offentliggjort, da de er omfattet af offentliggørelsesordningen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser