Tilstrækkeligt med samtykke fra én forælder

Speciallæge indhentede et tilstrækkeligt samtykke inden omskæring, da han var blevet oplyst om, at moren havde forældremyndigheden alene. Dette skyldes, at patientbehandling er baseret på gensidig troværdighed mellem parterne.

Sagsnummer:

24DNU04

Offentliggørelsesdato:

11. februar 2024

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • speciallæge i kirurgi Person1, Behandlingssted 1 ████, for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at speciallæge i kirurgi Person1 indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at speciallæge i kirurgi Person1 ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ på Behandlingssted 1 ████, den 20. juni 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ ikke havde givet sit samtykke til, at hans søn blev omskåret.

SAGSFREMSTILLING

Den 20. juni 2019 blev ████ på 7 måneder omskåret af speciallæge i kirurgi Person1. Forinden omskæringen blev påbegyndt informerede moren til ████ om, at hun var alenemor med den fulde forældremyndighed over ████.

Det fremgår af klagen, at ████ (far til ████) ikke havde givet sit samtykke til, at ████ blev omskåret.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra speciallæge i kirurgi Person1, at han stoler 100% på de informationer, som han får af sine patienter.

Disciplinærnævnet kan til sagen oplyse, at forældrene til ████ den 20. juni 2019, hvor omskæringen blev foretaget, havde fælles forældremyndighed.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af den dagældende forældreansvarslov § 3 stk. 1, at væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold kræver enighed mellem forældrene.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at Civilretsdirektoratet (nu Familiestyrelsen) i 2002 afgav en udtalelse til Den Sociale Ankestyrelse om betydningen af fælles forældremyndighed i relation til den ene forælders muligheder for at få foretaget lægelige eller lignende undersøgelser af et barn, der var anbragt uden for hjemmet.

Det var Civilretsdirektoratets opfattelse, at forældre med fælles forældremyndighed som udgangspunkt skal være enige om alle dispositioner vedrørende barnet. Forældre kan dog hver for sig træffe beslutning af mere dagligdags karakter. En forældremyndighedsindehaver kan således uden accept af den anden forælder lade barnet undergive almindelige lægelige undersøgelser og behandlinger. Der kan i sådanne situationer ikke stilles krav om indhentelse af samtykke fra den anden forælder. Derimod kræver f.eks. større kirurgiske indgreb eller behandling med kraftig medicin samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at en beslutning der efter den dagældende forældreansvarslov kræver, at begge forældre deltager i beslutningen, også må gælde efter sundhedslovens regler om patienters retstilling.

Disciplinærnævnet kan samtidig oplyse, at det fremgår af den dagældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende omskæring af drenge, at omskæring af drenge under 15 år kræver samtykke fra begge forældre, når de har fælles forældremyndighed.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at der på den baggrund burde være blevet indhentet et informeret samtykke fra ████ forud for omskæringen af ████.

Disciplinærnævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi Person1 for indhentelsen af informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at patientbehandling i Danmark altid har været baseret på gensidig troværdighed mellem patient/forældre/værge og den behandlende læge. De oplysninger, som den behandlende læge modtager i fortrolighed betragtes som sandfærdige og disse oplysninger journalføres. Det fremgår af journalen, at moren til ████ den 20. juni 2019 informerede speciallæge i kirurgi Person1 om, at hun var alenemor med den fulde forældremyndighed. Det er på den baggrund disciplinærnævnets vurdering, at speciallægen indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for omskæringen af ████, idet han blev informeret om, at moren havde forældremyndigheden alene.
  • at speciallæge i kirurgi Person1 på baggrund af ovenstående havde grund til at tro, at der ikke var fælles forældremyndighed, men at moren havde forældremyndigheden alene. Det er derfor disciplinærnævnets vurdering, at speciallægen indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for omskæringen af ████, idet det på baggrund af de givne informationer alene var moren der skulle give et informeret samtykke til omskæringen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i kirurgi Person1 handlede i overensstemmelse med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af ████ den 20. juni 2019 på Behandlingssted 1 ████.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 15 om informeret samtykke
  • § 16 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 1256 af 7. november 2018 om forældreansvarsloven

  • 3 om fælles forældremyndighed

Vejledning nr. 9199 af 2. april 2014 om omskæring af drenge