Relevant anbefaling af ændring i stofskiftemedicin

Praktiserende læge får ikke kritik for anbefaling om nedjustering af stofskiftemedicin alene på baggrund af en blodprøve. Lægen anbefalede nedjustering af stofskiftemedicin, da værdien for hormonet TSH var umåleligt lavt.

Sagsnummer:

24DNU50

Offentliggørelsesdato:

13. maj 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Praktiserende læge P1 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af praktiserende læge P1 hos Behandlingssted 1, den 29. december 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke blev undersøgt tilstrækkeligt forud for anbefalingen af ændringer i din medicin
  • du ikke modtog relevant behandling.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 29. december 2023 henvendte du dig telefonisk til Behandlingssted 1 og oplyste, at du oplevede ekstra hjerteslag. En anden sundhedsperson oplyste via e-konsultationen, at praktiserende læge P1 anbefalede, at du nedjusterede din medicin mod lavt stofskifte. Det skyldes, at lægen på baggrund af dine blodprøver vurderede, at du havde for højt stofskifte. Du var på behandlingstidspunktet 21 år.

Du har oplyst, at det var uansvarligt, at lægen anbefalede nedjustering af din medicin alene på baggrund af den ene blodprøve.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge P1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke var grundlag for yderligere undersøgelser forud for anbefalingen af ændringer i din medicin. Dette skyldes, at hormonet TSH var umåleligt lavt i dit blod. Hormonet TSH skal i henhold til den nationale behandlingsvejledning for stofskiftesygdom ligge inden for normalområdet. TSH er lavt, når stofskiftet er højt. Dine blodprøver var derfor udtryk for, at du var overbehandlet med din medicin mod lavt stofskifte, da du havde lavt indhold af TSH i blodet. Da du samtidig havde henvendt dig grundet symptomer i form af hjerterytmeforstyrrelser, var det relevant at anbefale en nedjustering af din medicin. Det skyldes, at hvis man er overbehandlet og derfor har lavt TSH, kan det føre til en række sygdomme, eksempelvis hjerterytmeforstyrrelse. Det var desuden ikke nødvendigt at måle niveauerne af de øvrige hormoner i dit blod, da du havde så lav en forekomst af TSH i blodet, at dette i sig selv kunne begrunde en anbefaling af justering af din medicin.

Den omstændighed, at du fik Thyreoid og ikke en syntetisk version af hormonet T4, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at den nationale behandlingsvejledning for stofskiftesygdom ikke skelner mellem medicintyperne. Behandlingsvejledningen anbefaler en nedjustering af medicin mod lavt stofskifte, hvis en patient har værdier af hormonet TSH, der ligger under normalværdien, uafhængigt af hvilken type medicin der bruges. Praktiserende læger har til opgave at behandle ud fra gældende retningslinjer.

Praktiserende læge P1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 29. december 2023 hos Behandlingssted 1.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

  • 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd

Den nationale behandlingsvejledning for hypothyroidisme udgivet af Dansk Endokrinologisk Selskab