Klage over forsinket operation af en svulst på hørenerven.

Lægerne på øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, ved deres behandling af <***> i september og oktober 1998.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***> øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, til orientering.

Sagsnummer:

9910009

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lægerne på øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, ved deres behandling af <***> i september og oktober 1998.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***> øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, til orientering.

<***>, som i mange år havde lidt af voldsom tinnitus på venstre øre samt anfaldsvis svimmelhed, der tolkedes som Menières sygdom, blev i sommeren 1997 CT-scannet på øre,- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>. Undersøgelsen viste imidlertid normale forhold. I april 1998 blev <***> af speciallæge i øre- næse- halssygdomme henvist til fornyet undersøgelse på øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, med henblik på høreapparatbehandling.

Ved undersøgelsen, som blev foretaget den 5. maj 1998 af reservelæge <***>, fandtes indikation for fornyet CT-scanning på grund af mistanke om svulst på venstre hørenerve. Scanningen blev bestilt samme dag.

CT-scanningen udførtes den 22. juli 1998.

Da svaret forelå med en bekræftelse af mistanken om en svulst, afsendte <***> den 31. juli 1998 en henvisning til yderligere vurdering og behandling på øre-næse-<***>-afdelingen, Amtssygehuset i <***>. <***> afsendte samme dag et brev til <***>, hvor han meddelte ham, at man havde konstateret, at han havde en knude på venstre hørenerve (acusticus neurinom), samt at scanningsresultatet nu var videresendt til <***>, der har særlig sagkundskab på dette område. <***> blev i brevet tilbudt at kontakte høreafdelingen i <***>, eller egen læge, som ligeledes var blevet orienteret om resultatet, såfremt han havde eventuelle spørgsmål.

Den 11. august 1998 anmodede overlæge <***>, øre- næse- halsafdelingen, Amtssygehuset i <***>, lægerne i <***> om at foranledige en supplerende MR-scanning, som skulle foregå på Amtssygehuset i <***>, med det formål at få fastlagt en optimal behandlingsstrategi.

<***> bestilte den 21. august 1998 MR-scanningen på røntgenafdelingen, <***> Amtssygehus, og bad i brevet lægerne på røntgenafdelingen om om muligt at fremsende billeder og beskrivelse direkte til Amtssygehuset i <***>. Overlægen oplyste endvidere, at man på Centralsygehuset i <***> gerne modtog en kopi af billederne.

<***> havde i mellemtiden rykket Amtssygehuset i <***>, og havde dér fået besked om, at svulsten ikke sad så godt for operation, og at man havde bedt Centralsygehuset i <***> om at bestille en supplerende MR-scanning i <***>.

<***> rykkede herefter Centralsygehuset i <***> for at der skulle ske yderligere i sagen, og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at bestillingen af MR-scanningen endnu ikke var nået frem til <***> Amtssygehus.

MR-scanningen blev foretaget den 7. september 1998. Den 14. september 1998 blev resultatet vurderet på røntgenkonference på Centralsygehuset i <***>. Af journalen fremgår, at <***> noterede, at der skulle tages kontakt til <***> Amtssygehus røntgenafdeling for at høre, om der var afsendt kopibilleder til Amtssygehuset i <***>, eller om man forventede, at Centralsygehuset i <***>, sendte de herværende kopibilleder videre til <***>.

Det fremgår ikke af sagen, om en sådan kontakt fandt sted.

Den 23. september 1998 rykkede <***> Centralsygehuset i <***> og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at resultatet af MR-scanningen endnu ikke var nået frem til Amtssygehuset i <***>.

Den 6. oktober 1998 havde Amtssygehuset i <***> stadig ikke modtaget noget fra lægerne i <***>. Dagen efter oplyste Centralsygehuset i <***>, at sagen desværre var blevet arkiveret på sygehusets røntgenafdeling, fordi man havde troet, at der blot var tale om en kopi til orientering, og at resultatet således også var blevet sendt til Amtssygehuset i <***>.

Centralsygehuset i <***> har oplyst til sagen, at billederne blev sendt til Amtssygehuset i <***> i begyndelsen af oktober 1998.

<***> ringede den 8. oktober 1998 til <***> og beklagede, at man først i den foregående uge var blevet opmærksom på, at Centralsygehuset i <***> øjensynligt havde haft de originale MR-scanningsbilleder i sin varetægt, men at de nu var sendt videre. Under samtalen tilbød han <***> en samtale på Centralsygehuset i <***>, men <***> afslog dette.

Den 16. oktober havde Amtssygehuset i <***> stadig ikke fået svar, og man lovede <***> at rykke Centralsygehuset i <***>.

Den 26. oktober 1998 blev <***> indkaldt til samtale på øre- næse- halsafdelingen, Amtssygehuset i <***>. Ved denne samtale blev det oplyst, at svulsten allerede på billederne taget den 7. september 1998 var 2½ cm i diameter, samt at den var livstruende og sad tæt på hjernestammen. Han blev indkaldt til operation hurtigst muligt, den 14. december 1998, men med den mulighed, at der, hvis tilstanden udviklede sig akut, ville blive tale om en øjeblikkelig operation.

Der er klaget over, at <***> alene modtog skriftlig information fra lægerne på øre-næse-<***>-afdelingen på Centralsygehuset i <***>, og at han ikke i tilknytning hertil fik tilbudt en personlig samtale, samt at han som følge af fejl begået af lægerne på Centralsygehuset i <***> først den 14. december 1998 kunne opereres for en livstruende svulst på venstre høre/balance-nerve.

For så vidt angår spørgsmålet om information finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik af den behandling, lægerne på øre- næse- halsafdelingen på Centralsygehuset i <***> gav <***> i perioden fra den 5. maj til den 14. december 1998.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at <***> 9 dage efter, at CT-scanningen var blevet udført, afsendte et brev til <***> med oplysning om diagnosen, samt tilbud om yderligere kontakt til enten øre-næse-halsafdelingen i <***> eller til egen ørelæge, der ligeledes var blevet orienteret om undersøgelsesresultatet.

Patientklagenævnet har videre lagt vægt på, at <***> også senere i forløbet fik tilbud om en personlig samtale, nemlig den 8. oktober 1998, da overlæge <***> telefonisk kontaktede <***> og tilbød ham og hustruen en samtale. <***> fandt imidlertid ikke dette aktuelt.

Nævnet finder herefter, at <***> på relevant vis fik tilbudt en personlig samtale om sin tilstand, og at dette tilbud blev givet både skriftligt og mundtligt. Der er således handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard hvad angår informationen til <***>.

Hvad angår spørgsmålet, om der er begået lægelige fejl, der har forsinket behandlingen af <***>, finder nævnet, at lægerne på øre- næse- halsafdelingen på Centralsygehuset i <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, ved unødigt at have forsinket behandlingen af <***> i september og oktober 1998.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, lægerne allerede den 27. juli 1998 vidste, at <***> havde en godt 2 cm stor knude på venstre hørenerve. Knuden var formentlig progredieret kraftigt i det seneste år. Alligevel blev resultatet af den MR-scanning, der skulle danne grundlag for behandlingen, og som var fremsendt fra <***> Amtssygehus den 8. september 1998, først videresendt til Amtssygehuset i <***> i oktober, hvor det ifølge klager endnu ikke var modtaget den 16. oktober 1998. Dette skete til trods for, at klager allerede den 23. september 1998 havde gjort lægerne på øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, opmærksom på, at resultatet ikke var modtaget på Amtssygehuset i <***>.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***>, øre- næse- halsafdelingen, Centralsygehuset i <***>, til orientering.