Klage over afslag på aktindsigt m.v.

Tandlæge burde have overdraget sin journal, herunder røntgenbilleder, til tandlæge i henhold til dennes anmodning herom af 22. december 1998. har i henhold til lov om patienters retsstilling krav på aktindsigt i sin journal hos tandlæge i henhold til sin anmodning herom af 11. januar 1999.

Sagsnummer:

9910820

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge burde have overdraget sin journal, herunder røntgenbilleder, til tandlæge <****> i henhold til dennes anmodning herom af 22. december 1998.

<****> har i henhold til lov om patienters retsstilling krav på aktindsigt i sin journal hos tandlæge
i henhold til sin anmodning herom af 11. januar 1999.

gav ved sin underskrift samtykke til, at tandlæge <B> kunne indhente journaludskrift og røntgenbilleder fra s tidligere tandlæge <A> ved skrivelse af 22. december 1998.

Tandlæge <A> efterkom ikke denne anmodning, idet der ikke var tale om nogen anmodning om aktindsigt, men derimod om en sædvanlig accepteret form for rekvisition. Tandlæge <A> har i sin udtalelse oplyst, at en journal i henhold til § 5, stk. 2, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977 om journalføring kan overdrages mellem tandlæger, men at der ikke består nogen forpligtelse hertil.

fremsendte herefter ved brev af 11. januar 1999 en anmodning om fuld aktindsigt i sin journal, herunder de sidste fire røntgenbilleder, til tandlæge <A>. Brevet var forfattet af tandlæge <B>, men underskrevet af . Det fremgår af anmodningen, at kopi af journal og de sidste fire røntgenbilleder skulle sendes til tandlæge <B>.

Tandlæge <A> efterkom heller ikke denne anmodning, men sendte et brev af 18. januar 1999, hvori han forklarede, at tandlæge <B>s henvendelse ikke ville blive imødekommet, men at han så snart henvendte sig til ham personligt ville iværksætte kopieringen under forudsætning af en økonomisk kompensation, der blev ansat til 450 - 500 kr. inklusive forsendelsesomkostninger. Tandlæge <A> har i sin udtalelse oplyst, at han opfattede anmodningen om aktindsigt kommende fra tandlæge <B> som et forsøg på omgåelse af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

reagerede ikke på tandlæge <A>s brev af 18. januar 1999, men indsendte derimod en klage til Patientklagenævnet den 22. januar 1999.

Der er klaget over, at tandlæge <A> trods samtykke fra ikke ville imødekomme rekvisitionen af 22. december 1998 fra tandlæge <B>, samt at han ikke imødekom aktindsigtsbegæringen fra af 11. januar 1999 ved fremsendelse af kopi af journalen til tandlæge <B>. Der er endvidere klaget over, at tandlæge <A> ville afkræve et gebyr på 450 - 500 kr. inklusive forsendelsesomkostninger for kopi af fire røntgenbilleder.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <A> burde have overdraget sin journal til tandlæge <B> ved dennes skrivelse den 22. december 1998.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af § 5 , stk. 2, i bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977 fremgår, at den 10-årige opbevaringspligt for journaloptegnelser ikke er til hinder for, at journalen overdrages til en anden tandlæge, der har taget vedkommende patient i behandling, til fortsat opbevaring, samt at havde givet sit samtykke til denne overdragelse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af de vejledende retningslinier for tandlægers journalføring af 25. juli 1977, som en kommentar til den omhandlende opbevaringspligt i § 5, fremgår, at overdragelse bør finde sted, såfremt den ny tandlæge anmoder herom, idet det i forbindelse med en patients overgang til behandling hos en anden tandlæge ofte vil være hensigtsmæssigt blandt andet ud fra strålehygiejniske hensyn.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet således, at tandlæge <A> til brug for behandlingen af burde have overdraget journal og røntgenbilleder til tandlæge <B> uden beregning. Det skal hertil bemærkes, at en overdragelse af original journal og røntgenbilleder vil være omkostningsneutralt for tandlæge <A>.

Patientklagenævnet finder endvidere, at havde krav på aktindsigt i sin journal hos tandlæge <A> i henhold til sin anmodning om aktindsigt af 11. januar 1999.

Nævnet kan oplyse, at den, om hvis forhold, der er udarbejdet patientjournaler, har ret til aktindsigt heri, medmindre retten til aktindsigt kan begrænses i henhold til lov om patienters retsstilling § 20.

Nævnet har lagt vægt på, at den 11. januar 1999 med sin underskrift personligt fremsatte en anmodning om aktindsigt, idet hun ønskede kopi af journalen samt de sidste fire røntgenbilleder. Det forhold, at journalen og de fire ønskede røntgenbilleder skulle sendes til tandlæge <B>, samt at tandlæge <B> skulle have forfattet brevet for , ændrer ikke ved, at anmodningen måtte betragtes som en aktindsigtsanmodning fra s side.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at tandlæge <A> ikke er fremkommet med oplysninger, der kan begrunde et afslag på aktindsigt efter lov om patienters retsstilling.

Nævnet kan for en god ordens skyld oplyse tandlæge <A> om, at en patient, der er i stand til at handle fornuftsmæssigt, har ret til ved fuldmagt at lade sig repræsentere af andre i forbindelse med anmodning om aktindsigt i sin journal. Hvis tandlæge <B> på vegne af havde anmodet om aktindsigt, kunne tandlæge <A> således ikke havde afslået anmodningen om aktindsigt med den begrundelse, at der var tale om et forsøg på omgåelse af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om journalføring.

Patientklagenævnet skal i øvrigt vedrørende spørgsmålet om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om patienters retsstilling, oplyse, at der som betaling for kopi af røntgenbilleder alene kan kræves de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien. I den forbindelse kan nævnet oplyse, at Københavns Tandlægehøjskoles Røntgenafdeling udfører kopieringsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Det fremgår af prisliste herfra, at prisen for kopiering af ét røntgenbillede er 20 kr. for den første kopi og 10 kr. for den næste.