Penisforstørrende operation gav ikke det ønskede resultat

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 3. august 1998 på <***>.

Sagsnummer:

9912823

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 1999

Speciale:

Kirurgi, Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 3. august 1998 på <***>.

<***> henvendte sig den 3. august 1998 til speciallæge i plastikkirurgi<***> med henblik på foretagelse af penisforstørrende operation samt ligeledes forstørrelse af pungen.

Det fremgår af journalen og speciallæge<***>s udtalelse til sagen, at han orienterede om operationsmetoden, om vigtigheden af en efterfølgende traktionsbehandling, gennemsnitsværdier ved spredning og statistik. Da <***> ønskede fedtinjektion i pungen for at forstørre denne, blev han orienteret om, at speciallæge <***> ikke havde erfaring med denne form for fedtinjektion, hvorfor <***> accepterede, at indgrebet blev foretaget på hans egen risiko.

Operationen blev foretaget den 3. august 1998. <***> blev set igen den 5. august 1998 og operationsresultatet blev da beskrevet som tilfredsstillende.

<***> har anført i sin klage, at han efterfølgende konstaterede, at penis kun var forlænget med 1-2 cm, hvor der angiveligt blev stillet en større forlængelse i udsigt. Penis var endvidere deformeret, idet det indsprøjtede fedt ikke fordelte sig jævnt. <***> anfører endvidere, at han siden har måtte gennemgå to operationer samt indtage smertestillende tabletter og antibiotika m.v., samt været ude af stand til at arbejde i tre måneder. Klagen er bilagt to udtalelser fra læger i Schweiz, dr. med. y1, Zürich, og dr.med. y2, Uster, som dokumentation for de efterfølgende komplikationer.

Det fremgår af udtalelsen fra speciallæge <***>, at der ikke har været ønske om aktindsigt.

Der er klaget over, at operationen den 3. august 1998 ikke havde haft det ønskede resultat, at der tilstødte komplikationer efter operationen, samt at operationen har medført alvorlige permanente skader.

Der er endvidere klaget over, at <***> ikke fik udleveret journalen ved afslutningen af behandlingen, og at han ikke blev informeret tilstrækkeligt forud for operationen. Som bilag til klagen er vedlagt de notater <***> optog under samtalen med speciallæge<***>, som angiver hvorledes han forstod informationen.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af udførelsen af operationen den 3. august 1998.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at operationen, som beskrevet i journalen, er udført i henhold til almindelig kirurgisk standard.

Patientklagenævnet har derfor ikke grundlag for at kritisere speciallæge <***> for, at operationen angiveligt har medført permanente skader, ikke har haft det ønskede resultat, og at der efter operationen tilstødte komplikationer, der medførte reoperationer.

Der foreligger modstridende oplysninger fra <***> og speciallæge <***> vedrørende hvilken information, der blev givet før operationen. Det er herefter afgørende, om der foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden, således at Patientklagenævnet kan vurdere, hvad der er foregået.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at <***> blev informeret om operationsmetoden, vigtigheden af efterfølgende traktionsbehandling, og at man ikke kunne garantere nogen speciel forlængelse af penis. <***> blev endvidere informeret om, at forøgelse af pungen ved fedtinjektioner foregik på eget ansvar, idet speciallæge <***> havde meget lidt erfaring på dette punkt. <***> fik tillige forelagt statistisk materiale og gennemsnitsværdier med spredning både for penisforlængelser og –fortykkelser.

Patientklagenævnet finder på grundlag heraf, at <***> blev tilstrækkeligt informeret før operationen.

Med hensyn til klagen over manglende aktindsigt foreligger der modstridende oplysninger fra <***> og speciallæge <***>. Der foreligger ikke oplysninger i journalen om henvendelser vedrørende aktindsigt i <***>s journal.

På det foreliggende grundlag finder Patientklagenævnet ikke grundlag for at antage, at speciallæge <***> har afvist en anmodning om aktindsigt til <***>. Patientklagenævnet må forstå speciallæge <***>s udtalelse således, at han, hvis han modtog en anmodning om aktindsigt fra <***>, ville imødekomme en sådan.