Manglende opfølgning af potentielt alvorligt røntgenfund

Den behandling <***> har modtaget på medicinsk børneafdeling, <***>Sygehus, i perioden fra den 29. januar 1995 til den 24. april 1997, har ikke været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved <***>, <***> Sygehus, til orientering.Den behandling <***> har modtaget på børneafdelingen, <***>Sygehus, i perioden fra den 29. januar 1995 til den 2. september 1997, har ikke været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***>, børneafdelingen, <***> Sygehus, til orientering.De læger på radiologisk afdeling, <***>Sygehus, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 29. januar 1995 til den 2. september 1997, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

9913710

Offentliggørelsesdato:

20. november 1999

Speciale:

Intern medicin, Børnesygdomme (pædiatri), Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den behandling <***> har modtaget på medicinsk børneafdeling, <***>Sygehus, i perioden fra den 29. januar 1995 til den 24. april 1997, har ikke været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved <***>, <***> Sygehus, til orientering.

Den behandling <***> har modtaget på børneafdelingen, <***>Sygehus, i perioden fra den 29. januar 1995 til den 2. september 1997, har ikke været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***>, børneafdelingen, <***> Sygehus, til orientering.

De læger på radiologisk afdeling, <***>Sygehus, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 29. januar 1995 til den 2. september 1997, har ikke overtrådt lægeloven.

 

Den 29. januar 1995 blev den 13 måneder gamle <***> indlagt akut af vagtlæge på medicinsk børneafdeling, <***> Sygehus, på grund af astmatisk bronkitis. Samme dag blev der på grund af temperaturforhøjelse taget røntgenbillede af brystkassen. Det fremgår af journalen, at undersøgelsen gav mistanke om betændelsesforandringer nedadtil i den ene lunge, men i øvrigt fandt overlæge<***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, normale forhold. Den 30. januar 1995 blev der foretaget tilsynsbesøg ved reservelæge <***>, børneafdelingen, <***> Sygehus, som fandt at det drejede sig om en opblussen af astmatisk bronkitis. <***> blev herefter henvist til allergiudredning på <***> Sygehus.

Den 22. marts 1995 blev <***> på grund af forværring af astmasymptomerne atter akut indlagt på medicinsk børneafdeling, <***> Sygehus. Der var ved indlæggelsen mistanke om en virusinfektion i lungerne (RSV-infektion). Den 22. marts 1995 blev der på ny taget røntgenbillede af brystkassen, som viste mistanke om øget bløddelsfylde opadtil i skillevæggen mellem de to lungehuler (mediastinum superius). Denne forøgede bløddelsfylde blev af overlæge <***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, vurderet som enten at være en forstørrelse af brislen eller forstørrede lymfekirtler i området, og han anbefalede på denne baggrund ultralydsscanning eller ny røntgenkontrol af brystkassen. Ifølge journalnotat af 23. marts 1995 blev røntgenbilledet samme dag konfereret med en pædiater fra <***> Sygehus, som var enig i at undersøgelsen krævede opfølgning.

Administrerende overlæge <***>, børneafdelingen, <***> Sygehus, har i sin udtalelse til sagen anført, at der var tale om en uformel henvendelse, eventuelt pr. telefon, idet der ikke foreligger en rekvisition på pædiatrisk tilsyn, ligesom der ikke foreligger noget notat fra en pædiater.

Den 24. marts 1995 blev der foretaget fornyet røntgenundersøgelse af <***>s brystkasse, som ligeledes viste forøget breddeøgning opadtil i skillevæggen mellem de to lungehuler (mediastinum superius). Overlæge <***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, foreslog på denne baggrund fornyet kontrol 3 uger senere. Overlægen foreslog tillige en CT-scanning, men fandt, at dette i sidste ende måtte bero på en klinisk vurdering.

Der blev foretaget røntgenkontrol på radiologisk afdeling, <***> Sygehus, den 18. april 1995. Røntgenundersøgelsen viste i overensstemmelse med den foregående undersøgelse breddeøgning opadtil i skillevæggen mellem de to lungehuler (mediastinum superius). Overlæge <***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, fandt alt i alt, at røntgenfundet stadig ikke kunne betegnes som sikkert patologisk. Medicinsk børneafdeling, <***> Sygehus, afsluttede <***> den 19. april 1995.

Med henblik på allergiudredning kom <***> til ambulant undersøgelse på børneafdelingen, <***> Sygehus, den 28. april 1995. Der blev foretaget undersøgelser som viste, at <***> fortsat led af overfølsomhed med astma, og <***> blev sat i fortsat behandling med astmamidler. <***> blev fulgt op af flere ambulante besøg, men udeblev fra ambulant kontrol den 6. februar 1996 og meldte afbud den 31. maj 1996. Kontrol på børneambulatoriet, <***> Sygehus, blev genoptaget den 11. juni 1996, hvor reservelæge <***> foreslog undersøgelse af <***> ved hjælp af hudtest. <***> udeblev fra aftalt hudtest den 7. august 1996. Den 28. august 1996 oplyste <***>s fader, at han ikke ønskede sønnen hudtestet.

Den 15. september 1996 blev <***> på ny indlagt akut med svært astmaanfald på medicinsk børneafsnit, <***> Sygehus. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse, som viste luftoverfyldning. Der blev ved denne indlæggelse ligeledes gennemført tilsyn fra børneafdelingen, <***> Sygehus. <***> blev udskrevet den 18. september 1996, og i den forbindelse blev der lagt op til fornyet ambulant kontrol på børneafdelingen, <***> Sygehus.

Den 7. marts 1997 blev <***> atter indlagt akut på medicinsk børneafsnit, <***> Sygehus, på grund af forværring i astmasygdommen. Der blev fortsat med behandling med astmamedicin, og da der fandtes temperaturforhøjelse til 39,1 grader, blev der ordineret røntgenundersøgelse af brystkassen. Denne blev foretaget samme dag. Der blev ikke påvist sikre abnorme forhold.

Overlæge <***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, har i sin udtalelse til sagen anført, at man måske kunne få indtryk af let øget bløddelsfylde til venstre i skillevæggen mellem lungerne, men han vurderede, at det sandsynligvis måtte dreje sig om en brissel. <***> blev udskrevet den 14. marts 1997.

Den 20. april 1997 blev <***> på ny indlagt akut på grund af forværring i sin astmalidelse. Der var således opstået forværring i vejrtrækningen med hivende og pibende vejrtrækning ved mindste anstrengelse. Behandling med den vanlige astmamedicin blev fortsat, og der blev igen foretaget røntgen af brystkassen. Ved denne undersøgelse fandtes en bløddelsskygge opadtil fortil i skillevæggen mellem lungerne på venstre side. Overlæge <***>, radiologisk afdeling, <***> Sygehus, anbefalede nærmere undersøgelse med henblik på vurdering af dette fund. Der blev ved udskrivelsen fra medicinsk afdeling den 24. april 1997 bestilt tid til røntgenundersøgelse den 5. maj 1997, men <***> udeblev fra undersøgelsen.

Den 28. maj 1997 genoptog <***> den ambulante kontrol af sin astmalidelse på børneafdelingen, <***> Sygehus. Der blev ikke foretaget røntgenundersøgelse.

Den 10. juli 1997 henvendte <***>s fader sig telefonisk til børneafdelingen, <***> Sygehus, og oplyste at <***> klagede over ondt ved ribbenene og i maven med opkastning af slim. Faderen spurgte samtidig til kontrolrøntgen af brystkassen. Da der på det tidspunkt ikke forelå resultat af en sådan røntgenundersøgelse, blev der udfærdiget ny henvisning til røntgen af brystkassen på radiologisk afdeling, <***> Sygehus.

Ved undersøgelsen på <***> Sygehus den 18. august 1997 konstateredes, at der i tidsrummet siden den 20. april 1997 var fremkommet en bløddelsskygge opadtil fortil i skillevæggen mellem lungerne på venstre side. Radiologisk afdeling, <***> Sygehus, tilrådede CT-scanning med henblik på nærmere undersøgelse af fundet.

Ved CT-scanning af brystkassen den 2. september 1997 på radiologisk afdeling, <***> Sygehus, fandtes en solid, ikke fedtholdig svulst liggende tæt ved, men delvist adskilt fra brislen. Svulsten var af størrelsesordenen 5 x 4 x 3 cm.

<***> blev herefter henvist til nærmere undersøgelse og behandling på børneafdelingen, <***> Sygehus. Den 12. september 1997 blev <***> opereret på <***> Sygehus, og der blev fjernet en 4 x 5 x 3 cm stor fast svulst på venstre side af skillerummet mellem de to lunger (mediastinum) samtidig med, at brislen blev fjernet. Efterforløbet var uproblematisk og ved nærmere undersøgelse viste det sig at dreje sig om en godartet svulst bestående af hovedsageligt blodkar (kavernøst benignt hæmangiom).

Der er klaget over, at det ikke blev opdaget, at <***> havde en stor knude i brystkassen.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af den behandling de involverede læger på radiologisk afdeling, <***> Sygehus, gav <***>.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at den foreliggende serie af røntgenundersøgelser af <***>s brystkasse viser normal hjerte-karskygge og en bløddelsudfyldning opadtil i skillevæggen mellem de to lungehuler, som veksler lidt i størrelse og form. Henset til de lidt forskellige projektioner og den lidt forskelligt anvendte optageteknik (liggende og stående, skråoptagelser), finder nævnet ikke, at der er væsentlig forskel på den bløddelsudfyldning, der er at se i mediastinum anterius.

Nævnet finder ikke at kunne kritisere, at den forøgede bløddelsfylde blev vurderet som enten at være en forstørrelse af brislen eller forstørrede lymfekirtler i området. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en sådan brisel kan ligge forskellige steder i mediastinum, og den kan holde sig forstørret adskillige år op gennem barndommen.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at røntgenafdelingen ved flere lejligheder på relevant vis opfordrede til kontrolundersøgelser, eventuelt i form af supplerende CT-skanning, idet man netop fandt, at røntgenfundet ikke var sikkert patologisk. Der blev således gjort relevante overvejelser omkring tilstandens eventuelle godartede natur, ligesom man også gjorde opmærksom på potentielt alvorlige sygdomme.

Patientklagenævnet finder herefter, at de involverede røntgenlæger på radiologisk afdeling, <***> Sygehus, har handlet i overensstemmelse med almindelig accepteret faglig standard på området.

Patientklagenævnet finder, at de involverede læger på medicinsk børneafdeling, <***> Sygehus, har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke på et tidligere tidspunkt end tilfældet at sikre opfølgning og tilstrækkelig undersøgelse af en potentielt alvorlig tilstand for at afklare, om der forelå en alvorlig sygdom eller en normal variation af de anatomiske forhold.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at man var vidende om, at man på røntgenafdelingen ved flere lejligheder opfordrede til kontrolundersøgelser, eventuelt i form af supplerende CT-scanning, idet man netop fandt, at røntgenfundet ikke var sikkert patologisk. Der var således gjort overvejelser omkring tilstandens eventuelle godartede natur, ligesom man også gjorde opmærksom på potentielt alvorlige sygdomme.

Nævnet har videre lagt vægt på, at den samlede viden om forløbet på medicinsk afdeling, <***> Sygehus, burde være blevet viderebragt til børneafdelingen, <***> Sygehus, idet det er almindelig procedure at man for at sikre opfølgning fremsender kopi af ambulante notater, eventuelt alle continuationer, inklusiv relevante undersøgelsesresultater.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved <***>, <***> Sygehus, til orientering.

Patientklagenævnet finder, at de involverede læger på børneafdelingen, <***> Sygehus, har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke på et tidligere tidspunkt end tilfældet at sikre opfølgning og tilstrækkelig undersøgelse af en potentielt alvorlig tilstand for at afklare, om der forelå en alvorlig sygdom eller en normal variation af de anatomiske forhold.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ved konsultationen den 28. april 1995 på børneafdelingen, <***> Sygehus, blev henvist til det oprindelige tilsyn i slutningen af januar 1995, mens der i øvrigt ingen oplysninger var om tidligere røntgenundersøgelser og overvejelser i den forbindelse, selvom henvisningsårsagen var allergi og astmatisk bronkitis. Nævnet har herunder lagt vægt på, at børneafdelingen, <***> Sygehus, burde have rekvireret kopi af ambulante notater, inklusiv relevante undersøgelsesresultater.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer det endelige ansvar herfor, sendes afgørelsen til sygehuset ved administrerende overlæge <***>, børneafdelingen, <***> Sygehus, til orientering.