Klage over mangelfuld observation efter underlivsoperation

Sygeplejerskerne <***>, <***>, <***> og <***> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi de ikke har været tilstrækkelig omhyggelige og samvittighedsfulde ved deres observation af <***> den 7. april 1999 på opvågningsafsnittet, Centralsygehuset <***>.Sygeplejerske <***> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin observation af <***> den 7. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.Reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført sine observationer og behandlingsforslag da han tilså <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, ved sin behandling af <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i forbindelse med operationen den 7. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin observation af <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

Sagsnummer:

9915114

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerskerne <***>, <***>, <***> og <***> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi de ikke har været tilstrækkelig omhyggelige og samvittighedsfulde ved deres observation af <***> den 7. april 1999 på opvågningsafsnittet, Centralsygehuset <***>.

Sygeplejerske <***> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin observation af <***> den 7. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

Reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført sine observationer og behandlingsforslag da han tilså <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, ved sin behandling af <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i forbindelse med operationen den 7. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin observation af <***> den 8. april 1999 på gynækologisk afsnit, Centralsygehuset <***>.

 

Ved en operation den 7. april 1999, der blev foretaget af overlæge <***>, fik <***> fjernet livmoderen og en cyste på venstre æggestok. Operationen forløb ukompliceret, men i efterforløbet fik <***> smerter i underlivet.

Operationen blev foretaget i fuld narkose, der blev startet kl. 10.30, og operationen blev startet kl. 11.00. Efter at <***> var lagt i narkose, blev der anlagt kateter á demeure og saltvandsdrop. Operationen var slut kl. 12.10, og narkosen var slut kl. 12.30, hvorefter <***> blev kørt til opvågningsafsnittet, hvor hun indtil kl. 19.30 blev observeret af sygeplejerskerne <***>, <***>, <***> og <***>.

<***> blev herefter kørt tilbage til gynækologisk afsnit, hvor hun ankom kl. 19.50 og blev modtaget af sygeplejerske <***>, der havde aftenvagt, og som kl. 23.00 opsatte glucosedrop. Fra kl. 24.00 blev <***> observeret af sygeplejerske <***>, der havde nattevagt. Da der var ringe mængde urin i urinposen, tilkaldte hun den 8. april 1999 kl. 1.30 reservelæge <***>, der tilså <***> kl. 2.00. Herefter skyllede sygeplejerske <***> på kateteret, men uden effekt. Hun tømte derfor vandet ud af kateterballonen, hvorefter urinen løb i slangen. Da hun herefter kl. 3.15 tilså <***>, kunne kateteret tømmes for 1650 ml klar, let koncentreret urin, og kl. 6.00 kunne kateteret tømmes for 850 ml lys, klar urin.

Der er klaget over, at kateteret blev anlagt forkert samt over, at <***> efter operationen ikke blev observeret og behandlet korrekt.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> har oplyst, at han havde ansvaret for, hvordan kateteret var placeret. Han har i sin udtalelse anført, at der, straks da kateteret blev anlagt, kom 50 ml urin, og at kateteret fungerede under selve operationen. Han har endvidere anført, at blæren var helt tom ved afslutningen af operationen, og han kunne føle kateterballonen i blæren.

På dette grundlag lægger nævnet til grund, at kateteret var korrekt anbragt og virkede ved operationen, og at der således ikke er anledning til kritik af overlæge <***>.

Videre har nævnet lagt vægt på, at <***> under operationen var blevet tilført 1100 ml saltvand, og at hun på opvågningsafsnittet blev tilført yderligere 1100 ml.

Nævnet har videre lagt vægt på, at <***> ved ankomsten kl. 12.30 til opvågningsafsnittet blev tilset af sygeplejerske <***>. Hun har i sin udtalelse anført, at hun blandt andet kontrollerede det anlagte saltvandsdrop samt indholdet i urinposen, der ifølge observationsskemaet indeholdt 50 ml urin. Hun har videre anført, at <***> kort efter ankomsten klagede over smerter, som hun tolkede som sårsmerter, og at hun ville have kontrolleret, om kateteret lå korrekt, hvis <***> havde klaget over ondt i blæren. Ifølge observationsskemaet gav hun kl. ca. 12.45 <***> en injektion med smertestillende medicin (morfin 5 mg).

Nævnet har videre lagt vægt på, at <***> kl. 13.40 og kl. 14.30 blev tilset af sygeplejerske <***>. Hun har i sin udtalelse anført, at <***> kl. 13.15 havde fået ½ ml Ketogan, og ikke virkede smerteforpint. Ifølge oplysningsskemaet sov <***> ved begge tilsyn, men kunne vækkes.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at sygeplejerske <***> ved tilsynet kl. 14.30 kontrollerede indholdet i urinposen, der ifølge observationsskemaet indeholdt 75 ml urin.

Videre har nævnet lagt vægt på, at <***> kl. 15.15 og kl. 16.45 blev tilset af sygeplejerske <***>. Han har i sin udtalelse anført, at han intet erindrer om smerteklager. Ifølge oplysningsskemaet gav han ved begge tilsyn <***> injektion med smertestillende medicin (½ ml Ketogan).

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at sygeplejerske <***> ved tilsynet kl. 16.45 observerede, at der fortsat var 75 ml urin i urinposen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> herefter blev observeret af sygeplejerske <***>, og at hun ifølge observationsskemaet kl. 17.00 opsatte ny droppose med 1000 ml. saltvand. Kl. ca. 17.30 gav hun <***> en injektion med smertestillende medicin (Toradol 30 mg). Da <***> kl. 19.30 blev kørt tilbage til gynækologisk afsnit, var hun siden kl. 10.30 blevet tilført 2200 ml saltvand, og sygeplejerske <***> noterede på observationsskemaet, at der var sparsom vandladning. Hun har i sin udtalelse har anført, at der var 100 ml urin i posen, da <***> kl. 19.30 blev kørt tilbage til gynækologisk afsnit.

Det er på dette grundlag nævnets vurdering, at sygeplejerske <***>, sygeplejerske <***>, sygeplejerske <***> og sygeplejerske <***> har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, fordi de trods den ringe urinproduktion sammenholdt med de tilførte mængder saltvand ikke observerede blærekateteret for manglende funktion.

Videre har nævnet lagt vægt på, at sygeplejerske <***> i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 24.00 observerede <***> på gynækologisk afsnit. Sygeplejerske <***> har i sin udtalelse anført, at <***> gjorde opmærksom på den manglende urinproduktion, og at hun undersøgte om kateteret lå rigtigt og fandt, at det fungerede med 40 ml. Kl. 22.15 klagede <***> over smerter ved operationssåret, og ifølge sygeplejekardex gav sygeplejerske <***> hende en injektion med smertestillende medicin (1 ml Ketogan), og kl. 23.00 opsatte hun glucosedrop.

Nævnet har videre lagt vægt på, at hun kl. ca. 24.00 informerede nattevagten, sygeplejerske <***>, om at være opmærksom på den sparsomme urinproduktion, der ifølge sygeplejekardex var under 100 ml.

Det er på dette grundlag nævnets vurdering, at sygeplejerske <***> har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, fordi hun, trods den ringe urinproduktion sammenholdt med de tilførte mængder saltvand og glucose samt <***>s smerteklager, ikke nærmere observerede blærekateteret for manglende funktion.

Nævnet har videre lagt vægt på, at sygeplejerske <***> herefter i tidsrummet fra kl. ca. 24.00 observerede <***> på gynækologisk afsnit. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at hun den 8. april 1999 kl. 1.00 tilså <***>, og at der da var tilkommet i alt ca. 350 ml urin i kateterposen siden kateterets anlæggelse. Da urinmængden således ikke var tiltaget væsentligt, tilkaldte hun reservelæge <***>, der tilså <***> kl. ca. 2.00.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge <***> ikke har gjort notater i journalen om dette tilsyn. samt på, at han i sin udtalelse har anført, at <***> klagede over smerter over skambenet, og at der ikke var tegn til blødning fra operationssåret. Han har endvidere anført, at han vurderede, at der kunne være tale om enten dehydrering, partiel afløbshindring eller fejlplacering af kateteret. Han aftalte derfor med sygeplejerske <***>, at der skulle skylles på kateteret, og at han skulle tilkaldes igen med henblik på anlæggelse af et nyt kateter, hvis der ikke var effekt heraf.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har journalført sine observationer og behandlingsforslag, da han den 8. april 1999 kl. ca. 2.00 tilså <***>.

Nævnet finder videre, at han ikke herudover har overtrådt lægeloven ved tilsynet kl. ca. 2.00. Det er således nævnets opfattelse, at han relevant bad sygeplejerske <***> om at skylle på kateteret, og at han skulle tilkaldes igen, hvis der ikke var effekt heraf. Nævnet bemærker, at man ud fra sygeplejerske <***>s og reservelæge <***>s forklaringer samt oplysningerne i sygeplejekardex ikke har fundet grundlag for at antage, at reservelæge <***> skulle have ordineret vanddrivende medicin.

Nævnet finder endelig, at sygeplejerske <***> har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det er således nævnets vurdering, at hun observerede <***> relevant, og at hun korrekt tilkaldte reservelæge <***>, da hun konstaterede, at urinmængden ikke tiltog væsentligt.