Særligt for tandbehandlinger

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privat praktiserende tandlæge. 

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt

Rettigheder

Du kan også sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.,  herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • Regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • Akut undersøgelse og behandling 
 • Hvordan du klager
 • Hvis du er fritaget fra det digitale klageskema
 • Hvis du klager på vegne af en anden
 • Forældelsesfrister
 • Forskel på Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Disse emner gælder uanset, om du klager over en tandbehandling eller en anden sundhedsfaglig behandling. Derfor har vi samlet informationen på én side.

Klag på borger.dk

FAQ

Dét, vi vurderer er, om den behandling, du har fået, lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Hvis du i klageskemaet har ønsket, at vi skal tage stilling til spørgsmål om tilbagebetaling eller omgørelse:

Vi tager stilling til, om der skal ske:

 1. hel eller delvis tilbagebetaling af honorerat.
 2. omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse.

 

Vi kan også afgøre eventuelle spørgsmål om tandlægen har handlet i strid med fx regler om skriftligt prisoverslag eller regler om akutbehandling.

Forlig betyder, at du og tandlægen indgår en aftale om, at tandlægen for eksempel tilbagebetaler hele eller dele af honoraret for den behandling, du klager over, giver en undskyldning, en forklaring eller lignende mod at klagesagen afsluttes endelig. Vi tilbyder forligsmægling som et telefonisk møde, hvor vi ringer til dig og tandlægen samtidig. På mødet har I mulighed for at drøfte klagen og mulige løsninger.

Hvis der indgås forlig, gøres der endelig op med det forhold der klages over. Du vil derfor ikke efterfølgende kunne få sagen genoptaget til behandling. Du kan heller ikke indbringe forliget for anden administrativ myndighed.

Nej, vi udbetaler ikke erstatning. 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling hos en privatpraktiserende tandlæge skal du kontakte Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning: 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling, der involverer kæbekirurgi på hospital eller ved tandteknikere, skal du kontakte Patienterstatningen: 

 

Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan beslutte, at der skal foretages en besigtigelse af det udførte eller manglende tandlægearbejde. Den tandlæge som har udført arbejdet, vil ved besigtigelsens start få mulighed for at udpege det udførte tandlægearbejde, hvorefter tandlægen skal forlade besigtigelsen.

Du skal betale for transporten, men ikke for selve besigtigelsen.

Der er besigtigelse på tandklinkker flere steder i landet.

Du skal som udgangspunkt vente med at få omgjort en behandling, du har klaget over, da du kan blive indkaldt til en besigtigelse.

Ved en besigtigelse dokumenterer en neutral tandlæge det udførte tandarbejde som en del af grundlaget for afgørelse i klagesagen.

Du kan kontakte styrelsen om tidshorisonten for en eventuel besigtigelse, hvis du har svære gener, der gør det nødvendigt at få omgjort behandlingen hurtigt,

 

Vi træffer kun afgørelse om, at der skal tilbagebetales. Vi har ikke juridisk hjemmel til at inddrive beløbet hos tandlægen, hvis han/hun ikke betaler.