Særligt for tandbehandlinger

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privat praktiserende tandlæge. 

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt

Rettigheder

Du kan også sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.,  herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • Regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • Akut undersøgelse og behandling 
 • Hvordan du klager
 • Hvis du er fritaget fra det digitale klageskema
 • Hvis du klager på vegne af en anden
 • Forældelsesfrister
 • Forskel på Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Disse emner gælder uanset, om du klager over en tandbehandling eller en anden sundhedsfaglig behandling. Derfor har vi samlet informationen på én side.

Klag på borger.dk

FAQ

Dét, vi vurderer er, om den behandling, du har fået, lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Hvis du i klageskemaet har ønsket, at vi skal tage stilling til spørgsmål om tilbagebetaling eller omgørelse:

Vi tager stilling til om der skal ske:

 1.  hel eller delvis tilbagebetaling af honorerat eller
 2. omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse.

 

Vi kan også afgøre eventuelle spørgsmål om tandlægen har handlet i strid med fx regler om skriftligt prisoverslag eller regler om akutbehandling.

Et forlig betyder, at du indgår en aftale med den indklagede tandlæge om, at tandlægen for eksempel tilbagebetaler honoraret for den påklagede behandling mod, at klagesagen afsluttes endelig.

Adgangen til at indgå et forlig med hjælp fra Styrelsen for Patientklager, er begrænset til sager, hvor du klager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en eller flere sundhedspersoner.

Hvis du i klageskemaet har oplyst, at du ønsker at indgå et forlig, vil vi tage kontakt til tandlægen, som vil få en frist til at kontakte dig, med henblik på indgåelse af en forligsaftale. Hvis tandlægen selv oplyser, at vedkommende er interesseret i at indgå et forlig, vil du få en frist til at kontakte tandlægen, med henblik på indgåelse af en forligsaftale.

Hvis der herefter indgås en forligsaftale, vil sagen blive endelig afsluttet, og der vil ikke være mulighed for efterfølgende at få sagen genoptaget.

Hvis du klager over et behandlingssted, skal du selv tage kontakt til behandlingsstedet, hvis du ønsker at indgå et forlig. Hvis I herefter indgår et forlig, vil det ikke automatisk betyde, at klagesagen afsluttes. Hvis du på baggrund af forligsaftalen ønsker at frafalde din klage, skal du kontakte Styrelsen for Patientklager. Det er muligt efterfølgende at få sagen genoptaget, såfremt du overholder forældelsesfristerne.

Nej, vi udbetaler ikke erstatning. 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling hos en privatpraktiserende tandlæge skal du kontakte Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning: 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling, der involverer kæbekirurgi på hospital eller ved tandteknikere, skal du kontakte Patienterstatningen: 

 

Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan beslutte, at der skal foretages en besigtigelse af det udførte eller manglende tandlægearbejde. Den tandlæge som har udført arbejdet, vil ved besigtigelsens start få mulighed for at udpege det udførte tandlægearbejde, hvorefter tandlægen skal forlade besigtigelsen.

Du skal betale for transporten, men ikke for selve besigtigelsen.

Der er besigtigelse på tandklinkker flere steder i landet.

Du skal som udgangspunkt vente med at få omgjort en behandling, du har klaget over, da du kan blive indkaldt til en besigtigelse.

Ved en besigtigelse dokumenterer en neutral tandlæge det udførte tandarbejde som en del af grundlaget for afgørelse i klagesagen.

Du kan kontakte styrelsen om tidshorisonten for en eventuel besigtigelse, hvis du har svære gener, der gør det nødvendigt at få omgjort behandlingen hurtigt,

 

Vi træffer kun afgørelse om, at der skal tilbagebetales. Vi har ikke juridisk hjemmel til at inddrive beløbet hos tandlægen, hvis han/hun ikke betaler.