Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

Du kan klage over din afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader.

Der er mulighed for at få erstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af:

 • en behandling i sundhedsvæsenet (behandlingsskade)
 • en bivirkning af et lægemiddel (lægemiddelskade).

Sådan klager du

For at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen skal du gå til www.borger.dk. Her skal du udfylde og indsende et klageskema. Du skal logge på med MitID.

På www.borger.dk kan du læse mere om, hvilke oplysninger du skal have klar for at klage.

Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

MitID

Du kan blive fritaget for at indgive klagen digitalt, hvis du er fritaget for digital post i din kommune, hvis du ikke kan få MitID eller hvis du ikke har mulighed for at anvende computer.

Det kan for eksempel være på grund

 • fysisk sygdom
 • psykisk sygdom
 • særlige handicaps
 • alder
 • manglende IT-kompetencer.

Socialt udsatte borgere, hjemløse, borgere med sprogvanskeligheder kan også blive undtaget fra kravet om, at klagen skal indgives digitalt.

Hvis du mener, at du ikke er i stand til at indgive din klage digitalt, kan du sende klagen med almindelig post til

 • Ankenævnet for Patienterstatningen
  Olof Palmes Allé 18 H
  8200 Aarhus N.

Du skal i klagen forklare, hvorfor du mener, at du er forhindret i at klage digitalt.

Det er ankenævnets sekretariat (Styrelsen for Patientklager), der afgør, om du kan blive fritaget for at indsende klagen digitalt.

Patienterstatningen

Din sag skal først være anmeldt til Patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse.

Anmeld din sag til Patienterstatningen.

Sagsbehandlingen

Klagefristen er afhængig af, hvornår Patienterstatningen har truffet den afgørelse, du vil klage over.

 1. Afgørelser truffet den 1. juli 2018 eller senere
  Vi skal modtage din klage senest 1 måned fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte dig afgørelsen, hvis afgørelsen er truffet den 1. juli 2018 eller senere.

 2. Afgørelser truffet før den 1. juli 2018
  Vi skal modtage din klage senest 3 måneder fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte dig afgørelsen, hvis afgørelsen er truffet inden den 1. juli 2018.

Når vi modtager din anke, opretter vi en sag og undersøger, om klagefristen er overholdt.

Vi beder også om dit samtykke til, at vi kan indhente relevante oplysninger, hvis du ikke allerede har samtykket i forbindelse med selve anken.

Vi modtager sagens akter fra Patienterstatningen.

Det er vigtigt, at du sender eventuelt yderligere bemærkninger eller oplysninger så hurtigst muligt, så materialet kan nå at indgå i forberedelsen af sagen. 

Vi indhenter selv oplysninger i sagen, hvis vi mangler nogle.  Det kan f.eks. være journal fra sygehus eller læge, akter fra din kommune eller oplysninger fra dig.

Når sagen er oplyst, hører du ikke mere fra os, før din sag er afgjort af ankenævnet.

Sekretariatet gennemgår din sag, når den er oplyst.

Vi forelægger i de fleste tilfælde også din sag for en intern lægekonsulent, der er en erfaren speciallæge. Udtalelsen er vejledende for ankenævnet.

Ankenævnet for Patienterstatningen afgør din sag på et møde.  

Ankenævnet består af følgende medlemmer:

 • En formand eller næstformand (dommer)
 • To sagkyndige udpeget af Sundhedsstyrelsen
 • Et medlem udpeget af regionsrådene i forening
 • Et medlem udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)
 • Et medlem udpeget af Forsikring & Pension
 • Et medlem udpeget af Advokatrådet
 • Et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk
 • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer og
 • Et medlem udpeget af Danske Patienter

Flertallet afgør sagen, hvis alle ankenævnsmedlemmer ikke er enige.

Møderne er ikke offentlige, så du kan ikke deltage i mødet.

Din sag kan blive udsat, hvis ankenævnet f.eks. har behov for flere oplysninger.

I nogle tilfælde er det formanden alene, der afgør din sag på ankenævnets vegne. Det betyder som regel, at sagsbehandlingstiden er lidt kortere.

Vi sender afgørelsen til dig via e-Boks, når sagen er afgjort.

Afgørelsen sendes elektronisk, da al skriftlig kommunikation fra det offentlige til borgere skal foregå digitalt til din e-boks, med mindre du er undtaget fra e-boks.

Det fremgår af afgørelsen, hvad ankenævnet har lagt vægt på, og hvilke regler sagen er afgjort efter.

Du kan få udtalelsen, når din sag er afgjort, hvis vi indhentet en udtalelse fra ankenævnets lægesagkyndige. Det gælder også, selvom udtalelsen er et internt notat.

Afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen kan indbringes for retten inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Din afgørelsen kan have forskellige udfald. 

Ankenævnet kan: 

 • stadfæste Patienterstatningens afgørelse, dvs. ankenævnet når frem til samme resultat som Patienterstatningen,
 • helt eller delvist ændre Patienterstatningens afgørelse, f.eks. forhøje eller nedsætte erstatningen.
 • hjemvise sagen, som derfor skal behandles på ny af Patienterstatningen eller
 • afvise sagen, f.eks. hvis du har anket for sent.

Ankenævnet kan også ændre Patienterstatningens tidligere afgørelser, selv om du eller sagens øvrige parter ikke har klaget over dem.

Vi behandler din sag hurtigst muligt.

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid på grund af ankenævnets ressourcer, og den tid det tager at undersøge sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har de sidste år været cirka seks måneder, men den kan godt blive længere.

Ankenævnets sammensætning

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer.

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsdommer Linda Hangaard (Næstformand)
Landsdommer Karen Foldager (Næstformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsdommer Inge Neergaard Jessen (Næstformand)
Byretsdommer Knud Erik Schmidt (Næstformand)

Viggo Kristiansen
Ole Haagen Nielsen
Peder Graversen
Ole Mathiesen
Mogens Tange
Peter Helmig
Mark Krasnik
Frank Madsen
Peter Stæhr
Michael Skettrup
Jens Benn Sørensen
Peter Gebuhr 
Stig Storgaard Jakobsen
Henriette Klit
Claus Wendtland Henriksen
Mogens Jakobsen
Sten Larsen
Jesper Sonne
Ole Ovesen
Anne Tøttrup Klith

 

Suppleanter 
Allan Hjortrup
Ander Kruse
Michael Nielsen
Gitte Ahle
Troels K. Bergmann

Birgitte Haahr
Lise Rørbæk von Liienskjold 
Charlotte Schultz
Camilla Rosenvang
Marit Karina Buccarella 
Lasse Sveistrup
Flemming Nielsen
Vickie Foged
Birgitte K. Poulsen
Hans Peder Gravesen

Suppleanter 
Charlotte Lindstrøm
Conny Orluff

Jakob Bigum Lundberg
Jens Damsø Pedersen
Dorthe Olsen 
Anne Krøjer
Jan Lindegaard
Inge Jekes
Camilla Lykkegaard Sørensen  
Tatiana Hjorth Sørensen
Herle Klifoth
Ove G. Jensen

Suppleant 
Pernille Bechlund

Lars Bøgh Mikkelsen
Kurt Rasmussen
Nanna Hvedstrup
Henrik Egeskov
Berit Torm
Claus Norup Saaby
Rehman Butt
Mark Gramstrup Wriedt
Michael Rosenkilde-Hansen
Ida Marie Ida Marie Lindberg

Suppleanter
Naja Locht Pedersen
Stine Pedersen

Kristine Schmidt Usterud
Lone Hougaard
Mikkel Bensby Nøhr
Thomas Arleth
Søren Isaksen
Christina Neugebauer
Martin Haug
Niels Hjortnæs
Jesper Perregaard
Emilie Therese Sylow

 

Suppleanter
Brian Bruun Hansen

Per Jensen
Anita Barbesgaard
Birgith Sloth 
Inge Pallesen
Tayo Lille Andreasen
Nina Rahbek
Rasmus Ladegaard Slot
Sine Jensen

Suppleanter
Regitze Buchwaldt
Zanny Arina Lundgaard

Elsemarie Kraul
Anette Thomsen
Flemming Kjersgaard Johansen
Freddy Nielsen
Palle Eli Jensen
Ejnar Pedersen
Stella Steengaard
Lisbeth Holmgaard
Thorkil Kjær
Irene Hjortshøj

Rikke Albret
Karl Vilhelm Nielsen
Lone Haar
Lise Van Brugge
Charlotte Nielsen
Gorm B. Jensen
Jørgen Nielsen
Sven Gerner Nielsen
Jan Jensen
Stefan Dan Opresnik Jorlev

Suppleanter
Anja Petersen

Læs mere

Læs mere om de myndigheder og organisationer, som har udpeget medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatningen: