Godtgørelse til indirekte asbestofre

Det har siden den 1. januar 2016 været muligt at ansøge om godtgørelse, hvis man som ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre, f.eks. ved vask af asbestfyldt arbejdstøj.

Det har hidtil været et krav, at ansøgeren var blevet diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom). Derudover har ansøgeren skullet opfylde en række andre kriterier for at kunne få godtgørelse.

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev godtgørelsesordningen udvidet.

Målgruppe

Målgruppen blev udvidet, sådan at muligheden for at søge om godtgørelse nu også omfatter andre personer, der er eller har været en del af husstanden til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Ordningen omfatter dermed ikke længere kun ægtefælle/samlever eller forældre, men også ansøgere med andre relationer til den person, der har arbejdet med asbestfibre. Det kan bl.a. være ansøgere med andre familiemæssige relationer (f.eks. børn af eller søskende til personen), hvis ansøgeren er eller har været en del af dennes husstand.

Ordningen blev desuden udvidet, sådan at den nu også omfatter ansøgere med asbestudløst bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) og testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden).

Derudover er der en række andre kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få godtgørelse. Se disse og læs mere om, hvordan sagsbehandlingen foregår nedenfor.

Med virkning fra 1. juni 2018 blev det vedtaget, at ordningen reguleres særskilt i lov nr. 552 af 29. maj 2018 om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre.

Styrelsen for Patientklager modtager, oplyser og afgør sager efter loven.

Ansøgning

Du skal indsende din ansøgning senest den 31. december 2025, hvis du er eller har du været ægtefælle/samlever eller forælder eller har du på anden måde været en del af husstanden til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, og du er diagnosticeret med lungehindekræft, bughindekræft eller testikelhindekræft, 

Ansøgningsskemaet skal udskrives og sendes til Styrelsen for Patientklager.

Download ansøgningsskema her

Ansøgningen kan enten:

 1. Sendes med almindelig post til: 

  Styrelsen for Patientklager
  Olof Palmes Allé 18H
  8200 Aarhus N.
 2. Scannes ind og sendes med e-mail til Styrelsen for Patientklager.
  Læs om Sikker mail under Kontakt

Ansøgningen

Postadresse:
Styrelsen for Patientklager 
Att.: Erstatning
Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N

E-mail:
stpk@stpk.dk
Husk at skrive Att.: Erstatning i emnefeltet.

Ansøgeren erklærer ved sin underskrift på ansøgningen, at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at ansøgeren er indforstået med, at vi kan genoptage sagen, og at godtgørelsen vil kunne kræves tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.

Ansøgeren giver ved sin underskrift samtykke til, at Styrelsen for Patientklager har ret til at indhente de oplysninger fra læger, sygehuse, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, dataregistre, herunder Patobanken m.v., der er nødvendige for at behandle ansøgningen.

Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagen og træffer afgørelse.

Når vi modtager ansøgningen, opretter vi en sag og foretager en individuel vurdering primært på baggrund af de lægelige oplysninger, som sendes sammen med de personlige oplysninger i ansøgningen.

Vi behandler ansøgningen med det samme og træffer afgørelse inden for en måned efter, at vi har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre sagen. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen bliver udfyldt så præcist som muligt, og at den nødvendige dokumentation bliver vedlagt.

Det påhviler ansøgeren at fremsende de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du som ansøgeren ikke kan skaffe oplysningerne eller har spørgsmål. Vi træffes alle hverdag kl. 10-14 på på telefonnummer 72 33 05 00.

Vi registrerer oplysninger om dig til brug for styrelsens behandlingaf ansøgningen.

Ifølge persondataloven har du følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for behandling
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Kriterier for godtgørelse

Det har hidtil været et krav, at ansøgeren var blevet diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom). Derudover har ansøgeren skullet opfylde en række andre kriterier for at kunne få godtgørelse.

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev godtgørelsesordningen udvidet.

Målgruppen blev udvidet, sådan at muligheden for at søge om godtgørelse nu også omfatter andre personer, der er eller har været en del af husstanden til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Ordningen omfatter dermed ikke længere kun ægtefælle/samlever eller forældre, men også ansøgere med andre relationer til den person, der har arbejdet med asbestfibre. Det kan bl.a. være ansøgere med andre familiemæssige relationer (f.eks. børn af eller søskende til personen), hvis ansøgeren er eller har været en del af dennes husstand.

Ordningen blev desuden udvidet, sådan at den nu også omfatter ansøgere med asbestudløst bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) og testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden).

Derudover er der en række andre kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få godtgørelse. Se disse og læs mere om, hvordan sagsbehandlingen foregår nedenfor.

Med virkning fra 1. juni 2018 blev det vedtaget, at ordningen reguleres særskilt i lov nr. 552 af 29. maj 2018 om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre. Styrelsen for Patientklager modtager, oplyser og afgør sager efter loven.

Oplysninger

Vi har brug for lægelige oplysninger, der dokumenterer, at ansøgeren er diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden). Diagnosen skal være bekræftet ved undersøgelse af vævsprøve. Vi beder derfor ansøgeren om at vedlægge kopi af svaret på denne undersøgelse.

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af svaret på undersøgelsen, vil vi indhente dette fra Patobanken, der er en landsdækkende databank, som indeholder data fra pato-anatomiske undersøgelser, udført af landets patologiafdelinger. Ansøgeren giver ved sin underskrift på ansøgningsskemaet samtykke til, at vi indhenter svar på undersøgelse af vævsprøve fra Patobanken.

Vi kan først træffe afgørelse i sagen, når vi har den lægelige dokumentation.

Dernæst skal vi vide, hvilken relation ansøgeren har til den person, der har arbejdet med asbest og derved været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Vi skal have at vide, om ansøgeren

 • er ægtefælle/samlever, eller
 • er tidligere ægtefælle/samlever, eller
 • er forælder til den person, der har arbejdet med asbest, eller
 • på anden måde er eller har været en del af husstanden til den person, der har arbejdet med asbest.

For ansøgere, der, af anden grund end ovenstående, er eller har været en del af hustanden, skal vi vide, hvilken relation ansøgeren har haft til personen, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. F.eks. om ansøgeren er barn eller søskende til personen. 

Oplysning om, at ansøgeren er eller har været ægtefælle eller samlever, skal også gives, selvom den tidligere erhvervsmæssigt eksponerede person er afgået ved døden.

Det er et krav, at ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt med den, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Vi skal derfor vide, hvor og hvornår den person, der tidligere har arbejdet med asbest, har arbejdet/været ansat og derigennem har været direkte udsat for asbestfibre.

Der er en lang latenstid (op til 30-40 år mellem påvirkning og sygdomsudvikling). Derfor er det vigtigt, at ansøgeren så præcist som muligt oplyser den nøjagtige tidsperiode. Dette inkluderer både årstal, fra hvornår den direkte udsatte person og ansøgeren blev udsat for asbestfibre. Hvis der er tale om flere perioder, skal alle perioder oplyses. Vi har i den forbindelse brug for at vide hvilke arbejdsopgaver, den direkte udsatte person udførte, og på hvilken måde den indirekte udsatte person har været eksponeret.

Hvis ansøgeren selv har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre og har fået lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden), skal vi vide, om sagen er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), og om der er truffet afgørelse.

Hvis ansøgeren er blevet undersøgt med røntgenkontrastmidlet thorium dioxid (Thorotrast) kan det i sjældne tilfælde være årsag til lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) og testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden), og vi har derfor brug for at vide, om ansøgeren er blevet undersøgt med dette røntgenkontrastmiddel, og hvornår (årstal).

Hvis ansøgeren har flere bemærkninger eller oplysninger, der skal indgå i sagen, er det vigtigt, at de bliver sendt hurtigst muligt.