Godtgørelse til indirekte asbestofre

Du kan søge om kulancemæssig godtgørelse på 170.000 kr. til indirekte asbestofre, hvis:

 • du er eller har været ægtefælle/samlever eller forældre til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.
 • du på anden måde har været en del af husstanden til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.
 • du har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssigt ophold i nærheden af en sådan kilde

Kriterier

Alle af de følgende kriterier skal være opfyldt for at være berettiget til godtgørelsen til indirekte asbestofre:

 • Du har ikke selv været direkte eksponeret for asbest i arbejdsøjemed.
  Hvis du har, så skal du i stedet kontakte Arbejdsmarkedserhvervssikring. 
 • Du har selv været indirekte eksponeret for asbest enten gennem en anden person i din (evt. tidligere) husstand eller gennem ophold under 750 m fra en industriel smittekilde
 • Du er diagnosticeret med kræfttypen malignt mesotheliom
 • Du har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt med den industrielle smittekilde eller den person, der er/var erhvervsmæssigt eksponeret.

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger på vegne af en anden, skal personen, du ansøger på vegne af, skal være i live ved indgivelse af ansøgningen.

 

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsskemaet skal udskrives, udfyldes og underskrives. Derefter skal det sendes til Styrelsen for Patientklager.

Download ansøgningsskema

Download vejledning til ansøgningsskema

 

Ansøgningen kan enten:

 1. Sendes med almindelig post til: 

  Styrelsen for Patientklager
  Olof Palmes Allé 18H
  8200 Aarhus N.
 2. Scannes ind og sendes med e-mail til Styrelsen for Patientklager.
  Læs om Sikker mail under Kontakt

Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagen og træffer afgørelse.

Når vi modtager ansøgningen, opretter vi en sag og foretager en individuel vurdering primært på baggrund af de lægelige oplysninger, som sendes sammen med de personlige oplysninger i ansøgningen.

Det er dit ansvar som ansøger at fremsende de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation.

Vi behandler ansøgningen med det samme og træffer som udgangspunkt afgørelse inden for en måned efter, at vi har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre sagen.

Det er derfor vigtigt, at ansøgningen bliver udfyldt så præcist som muligt, og at den nødvendige dokumentation bliver vedlagt.

Oplysninger

Vi har brug for lægelige oplysninger, der dokumenterer, at ansøgeren er diagnosticeret med kræfttypen malignt mesotheliom. Diagnosen skal være bekræftet ved undersøgelse af vævsprøve (patalogisvar). Vi beder derfor ansøgeren om at vedlægge kopi af svaret på denne undersøgelse.

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af svaret på undersøgelsen, vil vi indhente dette fra Patobanken, der er en landsdækkende databank, som indeholder data fra pato-anatomiske undersøgelser, udført af landets patologiafdelinger. Ansøgeren giver ved sin underskrift på ansøgningsskemaet samtykke til, at vi indhenter svar på undersøgelse af vævsprøve fra Patobanken.

Vi kan først træffe afgørelse i sagen, når vi har den lægelige dokumentation.

Vi skal vide, hvilken relation ansøgeren har til den person, der har arbejdet med asbest eller den industrielle smittekilde.

Hvis ansøgeren har en relation til en person, der har arbejdet med asbest, skal vi vide, om ansøgeren:

 • er ægtefælle/samlever, eller
 • er tidligere ægtefælle/samlever, eller
 • er forælder til den person, der har arbejdet med asbest, eller
 • på anden måde er eller har været en del af husstanden til den person, der har arbejdet med asbest.

For ansøgere, der, af anden grund end ovenstående, er eller har været en del af hustanden, skal vi vide, hvilken relation ansøgeren har haft til personen, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. F.eks. om ansøgeren er barn eller søskende til personen. 

Oplysning om, at ansøgeren er eller har været ægtefælle eller samlever, skal også gives, selvom den tidligere erhvervsmæssigt eksponerede person er afgået ved døden.

Vi skal vide, om ansøgeren har været udsat for en industriel smittekilde gennem ophold i nærheden af (under 750 m fra) en sådan kilde i forbindelse med

 • skole
 • arbejde
 • dagtilbud
 • hjem

Det er afgørende, at ansøgeren ikke selv har arbejdet med asbestholdigt materiale og derved er direkte eksponeret. I så fald skal ansøger i stedet kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er et krav, at ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt med den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre eller lokationen for den industrielle smittekilde. Vi skal derfor vide:

 1. hvor og hvornår den person, der tidligere har arbejdet med asbest, var ansat eller i hvilken periode ansøgeren har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssigt ophold i nærheden af en sådan kilde.
 2. den nøjagtige tidsperiode for ansøgers indirekte eksponering for asbest og personen eller lokationens direkte eksponering.
  Det er vigtigt at oplysningen angives så præcist som muligt.
  Hvis der er tale om flere perioder, så skal alle perioder oplyses.
 3. hvilke arbejdsopgaver den person, der tidligere har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, udførte og på hvilken måde den indirekte udsatte person har været eksponeret eller i hvilken anledning den indirekte udsatte person befandt sig i nærheden af den industrielle smittekilde.
 4. om sagen er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), og om der er truffet afgørelse.
  Dette er relevant, hvis ansøgeren selv har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre og har fået malignt mesotheliom.
 5. om ansøgeren er blevet undersøgt med røntgenkontrastmidlet thorium dioxid (Thorotrast), da det i sjældne tilfælde være årsag til malignt mesotheliom.
  Vi har derfor brug for at vide, om ansøgeren er blevet undersøgt med dette røntgenkontrastmiddel, og hvornår (årstal).

 

Det er vigtigt, at evt. yderligere oplysninger eller bemærkninger til sagen bliver sendt hurtigst muligt. 

Samtykke

Ansøgeren erklærer ved sin underskrift på ansøgningen

 • at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte
 • at ansøgeren er indforstået med, at vi kan genoptage sagen
 • at godtgørelsen vil kunne kræves tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.

Ansøgeren giver ved sin underskrift samtykke til, at Styrelsen for Patientklager har ret til at indhente de oplysninger fra læger, sygehuse, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, dataregistre, herunder Patobanken m.v., der er nødvendige for at behandle ansøgningen.

Vi registrerer oplysninger om dig til brug for styrelsens behandling af ansøgningen.

Ifølge persondataloven har du følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for behandling
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Om godtgørelsesordningen

Det har siden den 1. januar 2016 været muligt at ansøge om godtgørelse, hvis man som ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre, f.eks. ved vask af asbestfyldt arbejdstøj. Det var blandt andet et krav, at ansøgeren var blevet diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom).

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev godtgørelsesordningen udvidet til at gælde ”husstanden” i bredere forstand. Det betyder, at muligheden for at søge om godtgørelse omfatter andre personer, der er eller har været en del af husstanden (f.eks. børn af eller søskende til) til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.

Ordningen blev også udvidet til at gælde både lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden) og bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden).

Denne ordning reguleres i lov nr. 552 af 29. maj 2018 om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre.

Udvidelse af ordningen den 1. juli 2021

Den 1. juli 2021 blev godtgørelsesordningen atter udvidet til også at gælde personer, der har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssigt ophold i nærheden af en sådan kilde. Dette omfatter personer, hvis arbejdsplads, bolig, dagtilbud eller skole har været beliggende i en radius af 750 meter fra kilden til eksponering, og som derfor har opholdt sig i området.

Ordningen blev også udvidet, så alle ansøgere med kræfttypen malignt mesotheliom er omfattet.

Endelig blev det ved den seneste lovændring vedtaget, at ordningen ikke udløber i 2025, som det tidligere var blevet vedtaget.

Den seneste ordning reguleres særskilt i lov nr. 601 af 12. april 2021 om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen).

Styrelsen for Patientklager modtager, oplyser og afgør sager efter loven.

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 °C, har det været brugt til armering, isolering, brandsikring og lignende.

Asbest kan findes i:

 • beklædningsplader til vægge, lofter og tage
 • gulvbelægninger
 • særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer mv.

Asbestholdigt materiale kan skabe støvpartikler, som indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer. Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale.

Sygdommme

De mest kendte sygdomme, som indånding af asbestfibre kan medføre er:

 • lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom)
 • bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden)
 • testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden).

Alle diagnoser har til fælles, at der ofte går over 10 år før de viser sig, og at de alle har alvorlige prognoser.

 

 

Kontakt

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du som ansøger ikke kan skaffe oplysningerne eller har spørgsmål.

Vi træffes alle hverdag kl. 10-14 på telefonnummer 72 33 05 00.

Tast 2, så kommer du til at tale med én fra kontoret, der behandler ansøgningen.