×

Domme

Når Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort din sag, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Du kan dog få prøvet afgørelsen ved domstolene. Det sker ved, at du indgiver en stævning ved retten – normalt i samarbejde med en advokat.

Du skal senest indgive stævning seks måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Her kan du se de domme, der er afsagt på området. Der bliver hvert år afsagt cirka 70 domme på området.

 • Odense 22/10-2019

  Ankenævnet for Patienterstatningen var ikke bundet af parternes påstande i anken. Ankenævnet kunne derfor træffe afgørelse om begge skader, da den påklagede afgørelse fra Patienterstatningen omfattede begge skader.

 • Holbæk 2/7-2019

  Genoptagelse af en sag kræver nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger. Det drejer sig især om oplysninger, der giver grund til at ændre vurderingen af sagen. Det samme gælder væsentlige sagsbehandlingsfejl.

 • Østre Landsret 26/6-2019

  Sagen vedrører, hvilken årsløn der skal lægges til grund for beregning af erhvervsevnetab til en selvstændig erhvervsdrivende. Landsretten tiltrådte, at årslønnen skønsmæssigt kunne fastsættes til 70.000 kr. svarende til patientens gennemsnitlige årlige indkomst de seneste tre år inden behandlingsskaden.

 • Aalborg 29/5-2019

  Forsinket diagnosticering af brud på lisfranc leddet havde ikke medført en skade, da der ikke var noget ændret, forlænget eller mere omfattende behandlingsforløb eller varige gener som følge af forsinkelsen. Patientens blodprop i lungerne kunne heller ikke med overvejende sandsynlighed tilskrives behandlingen.

 • Frederiksberg 27/5-2019

  Det kunne ikke udelukkes, at et behandlingsforløb hos en psykiater kunne have haft betydning for en patients udvikling af misbrug, men ikke i en sådan grad, at det måtte anses for overvejende sandsynligt, at patienten var påført en skade som følge af behandlingen.

 • Holstebro 22/5-2019

  En patient var kun påført midlertidige gener, men ikke varige gener som følge af behandlingsskaden i form af rygsmerter og føleforstyrrelser i venstre ben efter anlæggelse af epiduralkateter. Skadens følger var ikke tilstrækkeligt sjældne.

 • Glostrup 21/5-2019

  Der var ikke en nærliggende risiko for alvorlig invaliditet eller død hos mor eller barn, hvis ikke kejsersnit var foretaget. Den varige nerveskade som følge af kejsersnittet var meget sjælden og en komplikation udover, hvad patienten med rimelighed måtte tåle.

 • Roskilde 6/5-2019

  Udvikling af psoriasis var en bivirkning til behandlingen med lægemidlerne Remicade og Humira. Skaden var dog ikke tilstrækkelig alvorlig til at opfylde betingelserne for erstatning. Udvikling af Hidrosadenitis og modermærkekræft var derimod ikke med overvejende sandsynlighed en bivirkning til lægemidlerne. Selvom der var tale om en diagnoseforsinkelse af hud- og modermærkekræft på ca. 4 måneder, var patienten ikke med overvejende sandsynlighed påført en skade herved.

 • Lyngby 25/04-2019

  Patienten var berettiget til erstatning, da retten fandt det bevist, at patienten var påført et varigt mén på 10 % som følge af den anerkendte patientskade.

 • Svendborg 16/4-2019

  Der var ikke grundlag for at antage, at en patient havde fået oplysninger eller forklaring på hendes gener, der kunne medføre kendskab til, at hun var påført en behandlingsskade. Sagen var derfor ikke forældet.

 • Odense 10/4-2019

  Patienten var ikke som følge af den anerkendte patientskade i form af bristet livmoder berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte og godtgørelse for varigt mén. Patienten havde ikke lidt et indtægtstab, hun havde alene været indlagt i samlet 6 dage efter fødslen, og behandlingsskaden havde ikke medført et varigt mén på mindst 5 %.

 • Randers 9/4-2019

  Selvom der senere blev stillet en diagnose om CRPS, så var dette ikke en ny og for afgørelsen væsentlig oplysning, der kunne begrunde genoptagelse til fornyet behandling.

 • Næstved 8/4-2019

  Det var en ansvarspådragende fejl, at patienten blev omvisiteret fra en klinisk mammografi til en screeningsmammografi, og fejlen medførte, at diagnosen brystkræft blev stillet mindst 3 uger senere. Der var dog ikke grundlag for, at patienten var blevet påført en merskade som følge af den forsinkede diagnose.

 • Esbjerg 20/3-2019

  Operationen af patient som følge af en sprungen akillessene var velindiceret. Patientens skade i form af læsion af nervus suralis og infektion var ikke tilstrækkelig sjælden og alvorlig til at udløse erstatning i medfør af klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4.

 • Aarhus 13/3-2019

  Patient fik ikke behandlet sin klage over Patienterstatningens afgørelse, da klagen til anke-nævnet var indgivet for sent.

 • Næstved 7/3-2019

  Nu afdød patients ægtefælles eventuelle krav på erstatning for tab af forsørger var forældet efter den 3-årige forældelsesfrist. Patienten havde eller burde have haft kendskab til, at Methotrexat kunne være årsagen til hans lungelidelse i maj 2013. Ægtefællen anmeldte først skaden til Patienterstatningen i juni 2016. Ankenævnet for Patienterstatning blev frifundet.

 • Glostrup 7/3-2019

  Et længerevarende og komplikationsrigt operationsforløb, der vedrørte en implantation af en ICD-enhed hos en patient, blev ikke anset som en erstatningsberettigende skade i medfør af klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4, uagtet at behandlingsforløbet medførte psykiske gener hos patienten.

 • Randers 5/3-2019

  Patient fik ikke behandlet sin klage over Patienterstatningens afgørelse, da klagen til ankenævnet var indgivet for sent.

 • Esbjerg 27/2-2019

  En patient fik ikke anerkendt komplikation i form af følger efter hul i sammensyning (anastomoselækage) efter operation i maven, da operationen var udført som en erfaren specialist ville have gjort, og skaden ikke gik ud over, hvad patienten med rimelighed måtte tåle.

 • Viborg 7/1-2019

  Retten anså det for godtgjort, at klagerne (forældrene) tidligere end 3 år før anmeldelsen burde have fået kendskab til, at patienten (barnet) eventuelt var blevet påført en behandlingsskade.