Spørgsmål om COVID-19 og klagesager

Det danske sundhedsvæsen er lige nu under et særligt stort pres på grund af den aktuelle Corona-pandemi. Det er en helt ekstraordinær situation, der også har indflydelse på styrelsens arbejde. 

Det danske sundhedsvæsen er lige nu under et særligt stort pres på grund af den aktuelle Corona-pandemi. Det er en helt ekstraordinær situation, der også har indflydelse på styrelsens arbejde. 

Det er også en situation, som giver anledning til mange spørgsmål fra både borgere og sundhedspersoner. Spørgsmål om, hvad Corona-situationen betyder for behandlingen af nuværende og kommende klager.  

Det er desværre endnu ikke alt, vi kan svare på. Vi vil imidlertid gerne give en status på arbejdet med verserende sager og på hvordan klager generelt bliver vurderet. Nedenfor kan du også se eksempler på scenarier, hvor der kan blive tale om afgørelser, hvor der tages højde for helt særlige rammer og omstændigheder.  

Verserende klagesager 

Indtil videre forløber sagsbehandlingen næsten planmæssigt på trods af, at alle ansatte arbejder hjemmefra med de udfordringer, det giver. Der afholdes selvsagt ikke fysiske nævnsmøder i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og det Psykiatriske Ankenævn. Vi forventer dog, at disse bliver genoptaget allerede i uge 14 som virtuelle møder. 

Der kan dog også være forhold, der risikerer at forsinke sagsbehandlingen i den kommende tid på grund af omstændighederne og vores samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. Det handler blandt andet om besigtigelse i tandsager, dialogsamtaler og behandlingssteder, der enten er lukkede eller bliver nødt til at prioritere andre opgaver end at indsende journalmateriale til klagesager. 

Klagesager relateret til COVID-19

Vi oplever også mange, der spørger ind til, om der i afgørelsen af en klage vil blive taget hensyn til, at behandlinger er foretaget under ekstraordinære vilkår. Det kan vi ikke give noget entydigt svar på. En afgørelse beror altid på en individuel vurdering af den konkrete sag. 

Vi kan imidlertid fortælle generelt om, hvad en klage vurderes ud fra, og give eksempler på scenarier, hvor der kan blive tale om afgørelser, hvor der tages højde for helt særlige rammer og omstændigheder.  

Normen for almindelig anerkendt faglig standard

Klagesager vurderes ud fra normen for ”almindelig anerkendt faglig standard”, når: 
 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnet vurderer sundhedspersoner
 Styrelsen for Patientklager vurderer behandlingsforløb. 

Normen afhænger af de behandlingsmuligheder, der er på behandlingsstedet og -tidspunktet. Derfor vil fx normen for en behandling i et tyndt befolket grønlandsk område adskille sig fra normen for en tilsvarende behandling på et dansk universitetshospital.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Styrelsen for Patientklager tager altid udgangspunkt i de muligheder, der er for at give behandling i en given situation, når vi vurderer, om det enkelte behandlingsforløb eller den enkelte sundhedsperson har levet op til normen for ”almindelig anerkendt faglig standard. 

COVID-19

COVID-19 forventes at lægge stort pres på bl.a. plejehjem og hospitaler. COVID-19 kan derfor ændre de sædvanlige behandlingsmuligheder. Det betyder, at der kan opstå situationer, hvor særlige COVID-19-omstændigheder gør, at et behandlingsforløb vurderes anderledes end under normale omstændigheder. 

Eksempler på situationer, hvor der kan være risiko for ændrede behandlingsmuligheder:

 Kvalifikationer
Hvis Corona-pandemien forstærker presset på danske sygehuse og plejehjem kan der opstå situationer, hvor det normale beredskab ikke slår til. Det kan for eksempel være ved udbredt sygdom blandt personalet eller ved et meget stort antal syge og indlagte. Sundhedspersonale på hospitaler og plejehjem kan i den situation blive omplaceret til områder, de ikke har erfaring med. Der kan også være en pensioneret læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel, der har meldt sig til tjeneste, de er uvant med. 

 Apparatur
Der kan i forbindelse med COVID-19 opstå situationer, hvor apparaturet ikke kan følge med presset fra et stort antal indlagte og alvorligt syge. Der kan komme så stor belastning på eksempelvis MR-scannere og CT-scannere, at det ikke er muligt at lave det udredningsforløb, som man normalt ville forvente, fordi der ikke er udstyr eller personale nok.

 Telekommunikation
For at reducere smitterisiko ved COVID-19 gennemføres mange patientkontakter som e-konsultationer og videokonsultationer. Medierne har nogle naturlige begrænsninger i forhold til, når behandler og patient sidder fysisk over for hinanden. Det er vigtigt, at sundhedspersoner er opmærksomme på disse begrænsninger. Styrelsen og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vil i vurderingen af klagesager tage højde for måden, hvorpå patientkontakten er gennemført, når vi bliver gjort opmærksom herpå. Derfor vil vi opfordre til, at konsultationsmåden journalføres. 

 Forløb
Der kan i forbindelse med COVID-19 også opstå behandlingsforløb, der afviger fra det, man normalt vil forvente af et givent behandlingsforløb. Både styrelsen og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vil inddrage ledelsens udtalelser om disse særlige forhold, når det skal vurderes, om forløbet eller en indklaget læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel har levet op til normen for almindeligt anerkendt faglig standard. 
Læs mere om betydningen af udtalelser fra afdelingsledelsen i klagesager.

Kontakt

Vores telefoner er i øjeblikket bemandet med nedsat kapacitet. Skriv derfor gerne til os på stpk@stpk.dk, hvis du har spørgsmål. 

Læs mere

Læs mere om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder du også information om COVID-19 og patientsikkerhed.