Der skal som udgangspunkt gives samme præparat og dosis, som motiveret for

Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 7. maj 2014 kl. 19.45 på , Region. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 9. maj 2014 kl. 06.15 på , Region. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 8. maj 2014 kl. 06.15 på , Region.

Sagsnummer:

15DPA18

Offentliggørelsesdato:

24. marts 2015

Juridisk tema:

Indgivelse af beroligende middel med magt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 7. maj 2014 kl. 19.45 på <****>, <****>Region<****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 9. maj 2014 kl. 06.15 på <****>, <****>Region<****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 8. maj 2014 kl. 06.15 på <****>, <****>Region<****>.

Det psykiatriske patientklagenævns afgørelse

Den 7. maj 2014 kl. 19.45 fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Zyprexa 10 mg under fastholdelse.

Den 8. maj 2014 kl. 06.15 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Zyprexa 10 mg.

Den 9. maj 2014 kl. 06.15 fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Zyprexa 10 mg.

klagede over beslutningerne om indgivelse af beroligende middel med magt til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen. 

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 21. maj 2014 beslutningerne af 7. maj 2014 kl. 19.45, 8. maj 2014 kl. 06.15 og 9. maj 2014 kl. 06.15 om indgivelse af beroligende middel med magt til .

Det psykiatriske ankenævns begrundelse

Ankenævnet har med mindre andet er anført lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 7. maj 2014 kl. 19.45

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 7. maj 2014 kl. 19.45 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var urolig, udadreagerende og truende.

Ankenævnet har bemærket, at det fremgår af tvangsprotokollen at der blev givet beroligende middel den 7. maj 2014 kl. 19.45 til . Der er dog ikke lavet et journalnotat over tvangsbehandlingen den 7. maj 2014 kl. 19.45.

Ankenævnet har herefter lagt til grund, at notatet af 8. maj kl. 02.49 som omhandler indgivelse af beroligende middel med magt omhandler tvangsbehandlingen den 7. maj 19.45. 

Ankenævnet finder ikke, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, herunder ved at bede hende gå ind på stuen, men at hun var umulig at korrigere. Endvidere havde man forsøgt at tale hende til ro samt tilbudt hende tablet Zyprexa 10 mg til frivillig indtagelse.

Ankenævnet har dog videre lagt vægt på, at fik tilbudt medicin til frivillig indtagelse i form af tablet Zyprexa 10 mg, men at indgivelse af beroligende middel med magt i stedet blev givet i form af injektion Zyprexa 10 mg i.m, hvilket svarer til en højere dosis end den der blev tilbudt.

Ankenævnet finder herefter ikke, at mindste middels princippet er opfyldt, da der blev givet en højere dosis Zyprexa til end hun blev tilbudt til frivillig indtagelse.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det dermed må lægges til grund at en dosis svarende til tablet Zyprexa 10 mg var vurderet tilstrækkeligt, hvorfor en højere dosis ikke er i overensstemmelse med mindste middels princippet.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen, at der var tale om en situation, der eskalerede efter hun blev tilbudt medicinen eller en anden eventuel begrundelse for at forøge dosis i forhold til det tilbudte.

Ankenævnet ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen, således at nævnet ikke kan godkende den beslutning om indgivelse af beroligende middel med magt, der blev truffet den 7. maj 2014.

Den 8. maj 2014 kl. 06.15

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 8. maj 2014 kl. 06.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var forpint, opkørt og vredladen.

Ankenævnet har bemærket, det fremgår af tvangsprotokollen at der blev givet beroligende middel den 8. maj 2014 kl. 06.15. Der er dog ikke lavet et journalnotat over tvangsbehandlingen den 8. maj 2014 kl. 06.15.

Ankenævnet har lagt til grund, at indgivelsen af beroligende middel den 8. maj 2014 blev givet kl. 06.15.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.

Nævnet har herved lagt vægt på, at Zyprexa smelt er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 21. maj 2014.

Den 9. maj 2014 kl. 06.15

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 9. maj 2014 kl. 06.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var psykotisk, grænseoverskridende, provokerende og ukorrigerbar.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man ikke forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter. Man havde dog forsøgt at tale hende til ro og tilbudt hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen, således at nævnet ikke kan godkende den beslutning om indgivelse af beroligende middel med magt, der blev truffet den 9. maj 2014.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

§ 4, stk. 1: Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

Stk. 2: Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 3: Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Stk. 4: Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.

§ 17.En person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, såfremt betingelserne i § 14, stk. 2, er opfyldt. Over for personer, der er frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan der anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen.

Stk. 2. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel.